Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/02/2018

10Imports and Exports by Customs Districts6.2018

.
Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

6

1to6

6

1to6

6

1to6

Total

Exports

Imports

TOTAL

391,724,412 

2,204,741,445 

216,597,141 

1,171,658,789 

175,127,271 

1,033,082,657 

15.9

12.7

19.9

Beijing

6,345,144 

38,052,490 

1,771,470 

11,079,973 

4,573,674 

26,972,517 

10.9

4.1

13.9

Tianjin

16,681,574 

99,098,708 

8,894,463 

49,853,932 

7,787,111 

49,244,777 

12.1

13.5

10.9

Shijiazhuang

3,956,857 

23,010,379 

858,609 

4,066,190 

3,098,248 

18,944,190 

4.8

15.1

2.8

Taiyuan

228,011 

1,421,805 

13,670 

31,418 

214,340 

1,390,387 

40.8

255.9

38.9

Manzhouli

447,881 

3,005,664 

170,827 

1,110,990 

277,055 

1,894,674 

15.4

27.4

9.4

Hohhot

862,359 

4,673,812 

166,070 

802,680 

696,289 

3,871,132 

25.0

39.8

22.3

Shenyang

1,367,879 

7,785,764 

248,894 

1,687,604 

1,118,985 

6,098,161 

65.1

39.1

74.1

Dalian

11,128,037 

62,164,949 

5,605,975 

29,602,227 

5,522,062 

32,562,722 

14.7

18.3

11.7

Changchun

662,134 

5,279,021 

158,475 

695,065 

503,659 

4,583,956 

-0.6

-25.6

4.8

Harbin

1,504,884 

8,829,393 

161,812 

907,489 

1,343,072 

7,921,904 

57.4

-26.1

80.8

Shanghai

86,366,552 

474,225,539 

51,402,578 

269,903,156 

34,963,974 

204,322,383 

14.3

11.2

18.7

Nanjing

33,865,275 

194,197,515 

17,282,415 

93,592,942 

16,582,860 

100,604,573 

18.4

18.6

18.2

Hangzhou

9,247,476 

53,776,918 

5,203,635 

29,423,473 

4,043,841 

24,353,444 

10.4

14.8

5.6

Ningbo

21,364,976 

116,407,503 

15,150,310 

80,021,409 

6,214,666 

36,386,093 

21.3

16.8

32.4

Hefei

2,841,980 

17,077,704 

1,200,415 

6,572,435 

1,641,565 

10,505,269 

31.9

37.1

28.8

Fuzhou

2,885,728 

17,420,002 

1,450,253 

8,929,768 

1,435,475 

8,490,233 

10.7

17.8

4.1

Xiamen

11,554,314 

65,937,512 

7,799,391 

43,015,551 

3,754,923 

22,921,961 

12.8

10.8

16.8

Nanchang

1,425,134 

7,222,555 

492,641 

2,453,014 

932,492 

4,769,541 

16.3

21.0

14.0

Qingdao

25,347,700 

157,283,678 

12,123,927 

75,516,904 

13,223,773 

81,766,774 

11.8

9.4

14.1

Jinan

3,846,100 

27,169,469 

1,889,616 

10,999,387 

1,956,485 

16,170,083 

32.6

25.4

38.1

Zhengzhou

4,524,060 

27,315,151 

2,738,846 

16,321,571 

1,785,214 

10,993,580 

8.9

11.4

5.3

Wuhan

3,097,269 

13,969,488 

1,358,810 

6,679,001 

1,738,460 

7,290,487 

14.8

12.8

16.7

Changsha

1,849,722 

10,071,174 

858,410 

4,169,099 

991,312 

5,902,075 

31.3

20.8

39.9

Guangzhou

15,480,925 

83,011,351 

9,436,873 

50,636,118 

6,044,052 

32,375,233 

3.2

-0.2

9.1

Huangpu

18,795,192 

106,520,850 

9,060,357 

48,922,908 

9,734,835 

57,597,942 

3.0

-1.2

6.9

Shenzhen

65,181,986 

348,331,385 

39,881,118 

206,724,158 

25,300,868 

141,607,227 

19.2

10.7

34.3

Gongbei

5,564,270 

32,109,973 

3,424,871 

19,749,756 

2,139,399 

12,360,216 

10.7

5.1

21.0

Shantou

1,571,861 

8,260,428 

1,079,032 

5,244,979 

492,829 

3,015,449 

3.4

-3.8

18.8

Haikou 

1,109,857 

6,906,111 

329,757 

1,781,882 

780,100 

5,124,229 

3.4

-7.7

8.0

Zhanjiang

2,301,741 

13,697,939 

396,345 

2,456,045 

1,905,397 

11,241,894 

19.1

34.5

16.2

Jiangmen

1,595,623 

9,399,178 

1,192,024 

6,858,005 

403,599 

2,541,173 

5.3

7.4

0.1

Nanning

6,165,348 

36,645,278 

2,614,208 

16,640,081 

3,551,140 

20,005,198 

32.0

45.5

22.5

Chengdu

6,877,488 

36,806,782 

3,187,476 

16,404,160 

3,690,012 

20,402,622 

53.3

47.3

58.5

Chongqing

5,542,501 

28,194,463 

3,918,022 

18,751,400 

1,624,480 

9,443,063 

21.4

22.6

19.2

Guiyang

369,419 

2,149,906 

214,362 

1,271,566 

155,057 

878,340 

47.4

52.5

40.6

Kunming

1,893,645 

12,115,006 

782,832 

5,036,752 

1,110,812 

7,078,254 

76.8

49.7

103.0

Lhasa

34,758 

399,098 

33,101 

212,376 

1,656 

186,722 

7.8

19.7

-3.2

Xi'an

3,808,607 

22,874,741 

2,262,752 

13,340,626 

1,545,854 

9,534,115 

60.2

75.8

42.4

Urumqi 

3,688,081 

19,858,096 

1,754,834 

9,885,589 

1,933,247 

9,972,507 

15.2

2.4

31.4

Lanzhou

273,720 

1,509,695 

11,264 

139,436 

262,456 

1,370,259 

42.8

-15.8

53.7

Yinchuan

56,578 

527,773 

15,612 

166,464 

40,966 

361,309 

-7.1

19.1

-15.6

Xining

11,764 

27,200 

789 

1,209 

10,975 

25,990 

-45.7

-85.0

-38.2

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730