Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 12. 2018
01/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 12. 2018
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
12 1 to 12 12 1 to 12 12 1 to 12 Total Exports Imports
TOTAL 385,442,434  4,623,036,882  221,248,866  2,487,399,589  164,193,569  2,135,637,294  12.6 9.9 15.8
Beijing 6,162,584  77,559,900  2,209,587  22,590,339  3,952,997  54,969,561  4.6 -1.6 7.4
Tianjin 18,406,511  209,800,711  8,559,278  100,487,264  9,847,233  109,313,447  12.0 11.4 12.6
Shijiazhuang 3,507,975  46,007,286  674,323  7,846,323  2,833,652  38,160,963  9.2 18.2 7.5
Taiyuan 320,057  2,863,433  34,769  121,989  285,288  2,741,445  37.8 279.9 34.0
Manzhouli 531,187  5,979,682  232,799  2,301,302  298,388  3,678,380  8.0 17.9 2.6
Hohhot 789,877  9,517,350  136,405  1,665,248  653,473  7,852,102  21.7 21.5 21.8
Shenyang 1,609,037  16,428,110  389,175  3,285,487  1,219,862  13,142,623  49.3 25.8 56.6
Dalian 10,742,123  126,571,958  5,215,000  59,708,009  5,527,122  66,863,949  14.5 14.7 14.3
Changchun 622,024  10,175,882  135,078  1,570,123  486,946  8,605,759  -3.6 -23.1 1.1
Harbin 1,593,961  19,435,833  152,708  1,846,696  1,441,253  17,589,137  60.7 -37.8 92.8
Shanghai 76,918,629  971,512,615  47,919,013  562,445,206  28,999,616  409,067,409  10.2 8.9 12.1
Nanjing 32,153,521  400,336,705  16,495,449  196,234,645  15,658,072  204,102,060  12.0 12.5 11.7
Hangzhou 9,410,290  112,657,555  4,773,458  59,963,880  4,636,833  52,693,675  14.1 12.2 16.4
Ningbo 19,136,239  242,789,726  13,557,572  167,564,723  5,578,667  75,225,003  18.9 14.9 29.2
Hefei 2,441,166  32,703,287  1,067,380  12,884,765  1,373,786  19,818,522  14.4 23.3 9.3
Fuzhou 3,020,502  34,262,387  1,614,958  17,823,161  1,405,544  16,439,225  7.8 13.8 2.1
Xiamen 11,322,422  136,482,935  7,926,435  89,509,109  3,395,987  46,973,826  11.7 8.4 18.6
Nanchang 1,244,360  15,227,200  523,856  5,400,840  720,504  9,826,360  20.6 27.7 17.0
Qingdao 29,424,009  329,448,941  14,791,088  160,177,325  14,632,921  169,271,616  13.7 10.0 17.5
Jinan 4,046,882  53,504,700  1,376,771  21,624,425  2,670,111  31,880,275  19.4 14.2 23.2
Zhengzhou 5,933,636  71,127,970  4,043,690  42,915,003  1,889,946  28,212,967  5.6 12.7 -3.5
Wuhan 2,280,049  29,827,061  1,165,904  13,789,141  1,114,145  16,037,920  11.1 -0.3 23.1
Changsha 2,114,048  21,388,742  1,109,165  9,329,797  1,004,883  12,058,945  14.5 11.3 17.1
Guangzhou 16,933,073  180,026,084  10,794,456  111,521,645  6,138,616  68,504,438  11.2 13.0 8.5
Huangpu 18,484,292  231,815,851  9,386,860  107,758,149  9,097,432  124,057,702  4.4 0.5 8.0
Shenzhen 65,166,465  745,513,105  44,276,569  453,763,802  20,889,896  291,749,303  11.2 5.7 21.1
Gongbei 5,562,115  64,493,090  3,594,745  39,783,957  1,967,370  24,709,133  4.9 0.7 12.5
Shantou 1,205,532  16,916,430  952,543  11,322,885  252,989  5,593,546  -2.7 -6.5 6.0
Haikou  1,350,600  17,321,494  326,688  4,124,224  1,023,911  13,197,270  30.8 1.2 43.9
Zhanjiang 2,497,582  28,638,157  418,421  4,761,032  2,079,161  23,877,125  21.8 15.9 23.0
Jiangmen 1,696,618  19,175,262  1,092,957  13,849,841  603,661  5,325,421  4.6 6.6 -0.3
Nanning 6,064,065  75,835,163  3,466,705  35,788,022  2,597,360  40,047,141  21.5 31.5 13.8
Chengdu 6,568,974  79,884,198  3,616,277  37,442,428  2,952,697  42,441,770  40.3 34.6 45.7
Chongqing 5,662,858  63,964,863  4,056,764  42,987,329  1,606,094  20,977,534  22.4 23.5 20.0
Guiyang 317,575  4,351,208  217,779  2,494,335  99,796  1,856,873  -7.4 -15.9 7.0
Kunming 2,395,498  24,406,943  1,020,208  10,485,240  1,375,290  13,921,703  30.4 14.1 46.1
Lhasa 52,219  724,928  51,515  508,612  704  216,316  13.4 23.0 -4.2
Xi'an 3,524,959  45,298,475  1,609,144  25,326,622  1,915,815  19,971,853  35.8 36.1 35.4
Urumqi  4,020,794  45,081,905  2,233,210  23,792,125  1,787,584  21,289,780  17.4 6.1 33.3
Lanzhou 130,713  2,919,871  9,269  277,566  121,444  2,642,305  6.8 -28.8 12.7
Yinchuan 59,870  961,538  20,894  323,002  38,976  638,536  -28.3 -16.4 -33.1
Xining 11,711  92,521  - 3,974  11,711  88,547  -18.5 -56.7 -15.1

Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.

          The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730