Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/16/2018

10Imports and Exports by Customs Districts2.2018

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

2

1to2

2

1to2

2

1to2

Total

Exports

Imports

TOTAL

309,481,182 

690,362,145 

171,616,391 

372,343,311 

137,864,792 

318,018,835 

23.1

24.4

21.7

Beijing

4,819,432 

11,476,024 

1,471,997 

3,265,958 

3,347,436 

8,210,066 

11.8

11.3

12.0

Tianjin

13,633,303 

30,587,480 

7,036,755 

15,621,927 

6,596,548 

14,965,553 

12.5

18.1

7.2

Shijiazhuang

3,110,944 

7,127,122 

479,824 

991,622 

2,631,120 

6,135,500 

-2.0

-13.9

0.3

Taiyuan

169,089 

470,092 

734 

2,150 

168,355 

467,942 

42.1

20.2

42.3

Manzhouli

463,547 

985,564 

212,668 

372,889 

250,879 

612,674 

32.2

66.1

17.6

Hohhot

577,549 

1,204,256 

89,276 

181,062 

488,273 

1,023,194 

18.3

29.3

16.5

Shenyang

1,105,084 

2,206,564 

196,182 

524,408 

908,903 

1,682,157 

47.1

13.7

61.9

Dalian

8,090,708 

19,539,367 

4,006,478 

9,460,034 

4,084,230 

10,079,333 

11.6

18.4

5.9

Changchun

599,654 

1,620,298 

68,904 

169,955 

530,749 

1,450,343 

-3.8

-19.9

-1.5

Harbin

1,370,782 

2,760,340 

187,447 

356,436 

1,183,335 

2,403,904 

60.2

37.3

64.2

Shanghai

71,052,899 

150,943,147 

42,994,223 

87,613,922 

28,058,676 

63,329,225 

20.3

18.7

22.7

Nanjing

27,601,554 

60,499,978 

13,365,853 

28,474,134 

14,235,701 

32,025,844 

21.2

23.9

18.8

Hangzhou

8,795,121 

18,602,965 

5,034,173 

10,509,883 

3,760,949 

8,093,081 

28.0

47.5

9.2

Ningbo

19,335,839 

40,003,341 

14,637,749 

28,741,056 

4,698,089 

11,262,285 

41.0

47.0

27.7

Hefei

2,398,265 

5,603,975 

900,782 

1,837,865 

1,497,484 

3,766,110 

71.2

46.1

86.8

Fuzhou

2,840,006 

6,266,878 

1,601,741 

3,436,028 

1,238,265 

2,830,850 

29.1

55.0

7.4

Xiamen

9,532,808 

21,481,984 

6,355,118 

14,382,615 

3,177,690 

7,099,368 

22.7

25.5

17.4

Nanchang

818,857 

2,004,336 

325,072 

726,878 

493,784 

1,277,458 

10.7

30.0

2.1

Qingdao

21,737,233 

48,569,225 

10,603,927 

23,289,457 

11,133,306 

25,279,767 

12.1

14.9

9.6

Jinan

3,934,703 

8,761,714 

1,438,926 

3,360,523 

2,495,777 

5,401,191 

54.7

37.4

67.8

Zhengzhou

2,899,899 

10,218,599 

1,788,402 

5,775,065 

1,111,497 

4,443,534 

1.0

-2.7

6.2

Wuhan

1,859,930 

4,170,054 

1,054,494 

2,259,906 

805,436 

1,910,149 

11.6

31.0

-5.1

Changsha

1,512,758 

3,052,501 

704,262 

1,381,233 

808,496 

1,671,267 

61.7

69.5

55.9

Guangzhou

10,782,636 

25,509,597 

7,603,226 

16,624,923 

3,179,410 

8,884,674 

15.3

21.8

4.8

Huangpu

12,539,235 

31,191,582 

5,710,850 

14,349,956 

6,828,386 

16,841,626 

2.8

2.3

3.2

Shenzhen

48,348,581 

106,903,357 

28,992,143 

63,929,835 

19,356,438 

42,973,522 

41.4

29.6

63.4

Gongbei

4,048,519 

9,926,703 

2,525,253 

6,117,361 

1,523,266 

3,809,342 

20.3

16.3

27.5

Shantou

988,215 

2,556,257 

676,267 

1,658,156 

311,948 

898,102 

15.4

16.5

13.3

Haikou 

900,995 

1,676,869 

123,749 

270,690 

777,246 

1,406,180 

-16.8

-58.3

2.9

Zhanjiang

1,699,582 

4,137,496 

235,070 

692,140 

1,464,512 

3,445,356 

1.1

16.8

-1.5

Jiangmen

1,244,249 

2,881,962 

970,500 

2,141,532 

273,749 

740,430 

20.8

25.8

8.5

Nanning

4,030,340 

10,857,490 

1,412,787 

4,700,991 

2,617,552 

6,156,500 

45.0

82.8

25.2

Chengdu

4,732,003 

10,119,299 

2,221,242 

4,444,538 

2,510,761 

5,674,761 

35.8

47.0

28.1

Chongqing

3,765,018 

8,297,317 

2,597,067 

5,370,354 

1,167,951 

2,926,963 

16.6

22.7

6.7

Guiyang

209,780 

590,956 

126,464 

332,529 

83,316 

258,426 

85.9

88.6

82.4

Kunming

1,654,079 

3,713,640 

623,588 

1,453,285 

1,030,491 

2,260,356 

93.6

60.7

122.8

Lhasa

35,643 

81,980 

35,108 

80,302 

535 

1,679 

-45.4

26.1

-98.1

Xi'an

3,076,627 

6,651,326 

1,749,537 

3,887,541 

1,327,090 

2,763,786 

59.3

83.2

34.6

Urumqi 

2,968,494 

6,485,806 

1,423,723 

3,398,051 

1,544,770 

3,087,755 

35.0

35.2

34.8

Lanzhou

138,470 

416,804 

26,423 

91,354 

112,048 

325,450 

9.9

28.5

5.6

Yinchuan

57,770 

205,409 

8,408 

64,768 

49,362 

140,641 

156.0

437.3

106.3

Xining

983 

2,490 

-

-

983 

2,490 

-66.0

-

-38.8

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730