Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 11. 2018
02/11/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 11. 2018
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 11 1 to 11 Total Exports Imports
TOTAL 410,185,301  4,245,027,723  227,444,775  2,272,299,976  182,740,526  1,972,727,746  14.8 11.8 18.4
Beijing 6,886,683  72,208,063  1,963,028  20,761,045  4,923,655  51,447,018  7.8 -0.3 11.4
Tianjin 18,915,347  191,446,051  8,318,701  91,956,647  10,596,646  99,489,404  14.1 13.4 14.8
Shijiazhuang 4,150,158  42,489,945  593,463  7,174,454  3,556,695  35,315,491  9.0 15.8 7.8
Taiyuan 264,672  2,555,026  13,557  87,219  251,115  2,467,807  37.1 246.4 34.2
Manzhouli 542,794  5,449,301  207,344  2,070,702  335,450  3,378,599  8.8 21.1 2.4
Hohhot 757,046  8,728,432  152,409  1,529,939  604,637  7,198,493  22.9 24.3 22.6
Shenyang 1,867,133  14,838,931  318,629  2,904,685  1,548,504  11,934,246  54.8 25.3 64.2
Dalian 10,779,326  115,741,092  4,834,173  54,412,087  5,945,153  61,329,006  15.2 15.4 15.1
Changchun 784,573  9,561,442  153,725  1,434,891  630,849  8,126,550  -2.7 -24.8 2.6
Harbin 1,965,461  17,846,619  121,688  1,699,005  1,843,773  16,147,615  63.0 -38.2 96.8
Shanghai 84,696,371  894,509,662  50,356,726  514,493,163  34,339,646  380,016,499  12.0 10.1 14.5
Nanjing 34,662,088  368,203,936  18,402,185  179,729,320  16,259,903  188,474,615  13.7 14.0 13.4
Hangzhou 9,602,098  103,252,791  4,513,654  55,211,377  5,088,444  48,041,414  15.8 15.1 16.6
Ningbo 21,827,908  223,726,724  15,120,528  154,070,152  6,707,380  69,656,572  21.5 16.8 33.2
Hefei 2,634,806  30,280,293  933,093  11,799,710  1,701,713  18,480,583  19.3 26.2 15.3
Fuzhou 2,781,665  31,260,208  1,424,855  16,210,142  1,356,810  15,050,066  6.6 11.7 1.6
Xiamen 11,137,065  125,260,548  7,431,025  81,655,545  3,706,040  43,605,003  12.5 8.8 20.1
Nanchang 1,372,040  14,006,280  496,716  4,878,435  875,324  9,127,845  22.9 29.8 19.6
Qingdao 29,964,990  300,080,640  14,703,583  145,532,593  15,261,407  154,548,047  14.9 11.0 18.8
Jinan 4,052,930  49,463,350  1,442,743  20,248,157  2,610,187  29,215,193  21.4 19.6 22.6
Zhengzhou 8,045,176  65,234,416  5,124,027  38,895,471  2,921,149  26,338,946  15.9 25.7 4.0
Wuhan 2,623,060  27,575,759  1,300,596  12,641,933  1,322,464  14,933,826  13.1 1.8 24.8
Changsha 1,834,221  19,303,271  913,079  8,234,941  921,142  11,068,330  17.0 10.0 22.8
Guangzhou 15,745,557  163,710,752  9,954,762  101,353,040  5,790,794  62,357,712  11.1 12.9 8.3
Huangpu 19,795,260  213,397,523  9,588,165  98,424,281  10,207,095  114,973,242  6.9 3.4 10.1
Shenzhen 67,970,847  684,610,668  44,672,295  413,553,999  23,298,552  271,056,669  15.2 8.8 26.6
Gongbei 5,421,020  59,004,794  3,614,183  36,254,474  1,806,836  22,750,321  6.9 2.5 14.7
Shantou 1,405,607  15,758,106  1,028,384  10,416,515  377,223  5,341,592  -0.3 -5.6 11.8
Haikou  1,700,701  15,977,627  534,395  3,798,074  1,166,305  12,179,553  28.0 -1.5 41.2
Zhanjiang 2,384,877  26,138,805  315,504  4,346,940  2,069,372  21,791,865  23.4 19.1 24.3
Jiangmen 1,713,402  17,479,242  1,245,355  12,758,192  468,047  4,721,050  4.3 7.9 -4.3
Nanning 6,795,535  70,837,698  3,460,658  32,798,814  3,334,877  38,038,884  26.3 33.9 20.3
Chengdu 7,314,400  73,337,377  3,859,468  33,849,079  3,454,933  39,488,298  43.5 36.5 50.0
Chongqing 5,830,942  58,316,203  4,032,674  38,949,577  1,798,268  19,366,626  23.0 24.2 20.6
Guiyang 377,469  4,047,150  233,880  2,291,996  143,589  1,755,154  -1.9 -11.7 14.8
Kunming 2,158,772  22,078,518  940,764  9,529,288  1,218,007  12,549,230  37.0 17.9 56.3
Lhasa 78,914  672,654  67,410  457,042  11,504  215,612  14.4 25.6 -3.7
Xi'an 4,276,557  41,773,221  2,295,958  23,717,158  1,980,599  18,056,063  37.8 40.7 34.1
Urumqi  4,746,850  41,093,208  2,694,018  21,594,680  2,052,832  19,498,528  17.9 5.4 35.7
Lanzhou 222,835  2,788,787  21,800  269,131  201,035  2,519,656  16.9 -24.5 24.2
Yinchuan 89,028  901,797  45,492  302,108  43,536  599,689  -22.5 -6.4 -28.7
Xining 9,119  80,810  81  3,974  9,038  76,836  -27.5 -54.7 -25.2
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.           The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730