Home|中文站
(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-2.2019
03/23/2019

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-2. 2019
Unit:US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
2 1 to 2 2 1 to 2 Exports  Imports
TOTAL 135,200,630  353,180,779  131,119,542  309,305,436  -4.6  -3.2 
Beijing  4,132,925  10,299,278  24,127,813  52,739,879  -2.2  7.6 
Zhongguancun Science Park 94,598  236,830  194,499  508,029  -12.4  -1.4 
Beijing ETDZ 340,423  791,328  1,090,417  2,422,805  -15.8  21.5 
Tianjin 2,616,808  6,218,215  4,237,552  9,775,823  -17.1  -3.2 
Tianjin Binhai New Area 1,487,716  3,312,193  3,382,173  7,673,202  -22.9  4.7 
     Tianjin ETDZ 1,023,493  2,166,495  1,304,672  2,823,470  -24.4  -3.5 
Hebei Province  1,861,230  4,986,018  1,183,297  2,897,702  3.4  -6.4 
Shijiazhuang   515,365  1,301,812  403,024  888,924  0.7  11.4 
     Shijiazhuang HNTIDZ 694  1,461  372  1,428  -2.3  -5.9 
Thangshan 263,769  688,064  370,281  863,749  -2.2  23.5 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 210,566  546,544  106,712  217,205  13.5  -19.1 
      Qinhuangdao ETDZ  122,485  299,078  92,212  174,977  1.9  -20.4 
Baoding 203,692  588,251  35,838  84,857  -8.7  -28.4 
       Baoding HNTIDZ 6,045  15,936  718  1,152  -70.7  -78.8 
Shanxi Province 507,992  1,448,599  414,738  1,065,561  -15.8  -24.0 
Taiyuan 388,863  1,122,378  324,422  839,141  -22.3  -18.2 
      Taiyuan ETDZ 247,358  744,448  143,524  465,282  -25.3  -29.7 
      Taiyuan HNTIDZ 3,991  7,888  9,142  13,450  267.6  3,959.6 
Datong 21,807  56,852  4,302  20,013  20.4  -23.9 
   Datong ETDZ 17,952  46,018  391  1,684  27.2  91,489.7 
Jinzhong 11,751  39,569  1,168  1,988  6.9  -72.0 
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 362,253  857,982  724,784  1,553,049  3.6  4.9 
Hohhot 62,378  128,521  100,255  222,253  5.7  -23.7 
Baotou                     103,194  233,368  92,851  170,255  24.4  -7.1 
      Baotou HNTIDZ 391  1,163  - 16  -69.7  -
Erenhot 4,943  18,119  60,597  169,307  -17.6  65.9 
Manzhouli 15,158  34,165  124,297  294,162  -52.7  -15.4 
Liaoning Province 2,954,847  7,459,807  4,165,992  9,828,637  -1.1  2.9 
Shenyang 349,288  744,272  804,519  1,769,770  0.2  45.1 
      Shenyang ETDZ 105,771  235,756  90,906  206,415  -7.0  -16.4 
      Shenyang HNTIDZ 93,004  158,015  16,196  45,875  82.2  -20.4 
Dalian 1,613,062  4,464,010  2,694,485  6,471,967  -0.2  -0.2 
     Dalian ETDZ 361,448  790,187  926,839  1,819,440  -0.1  18.1 
     Dalian HNTIDZ 33,512  81,515  21,702  40,985  23.2  -24.7 
Anshan 193,662  441,727  135,308  295,769  14.4  -5.8 
      Anshan HNTIDZ 4,387  9,419  140  920  -19.3  -47.7 
Dandong 96,521  264,681  17,611  48,784  -4.3  -15.7 
Jilin Province 340,418  740,342  981,472  2,108,314  0.1  -21.6 
Changchun 189,573  385,889  837,119  1,799,959  15.2  -25.3 
      Changchun ETDZ 19,816  47,956  56,399  110,399  39.0  -25.6 
      Changchun HNTIDZ 21,926  54,192  29,353  79,401  -7.2  -49.2 
Jilin                       49,776  100,130  48,893  82,800  -28.6  68.3 
      Jilin HNTIDZ 3,055  7,621  821  1,986  35.4  -52.3 
Hunchun 21,852  51,521  56,001  128,665  -0.7  7.7 
Heilongjiang Province 274,955  685,527  1,617,605  3,613,652  1.4  8.5 
Harbin 113,433  271,551  64,567  149,684  22.2  -48.4 
      Harbin ETDZ 28,567  86,546  5,379  17,285  41.6  -84.2 
      Harbin HNTIDZ 12,295  22,198  1,559  8,680  -46.5  -38.1 
Daqing                       19,203  71,873  1,214,871  2,322,477  -27.1  15.6 
      Daqing HNTIDZ 14,859  62,152  24,653  48,486  -31.9  -32.1 
Heihe 11,355  34,597  27,291  71,951  77.7  -28.8 
Suifenhe 10,779  30,719  144,393  336,086  -55.9  -1.0 
Shanghai 12,663,580  29,108,808  18,340,272  45,045,468  -9.3  -7.5 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      336,867  807,653  243,599  642,702  -11.5  3.7 
Shanghai ETDZ 97  179  358  931  -56.9  23.3 
Shanghai Minhang ETDZ 69,208  149,660  82,780  173,771  -12.2  1.1 
Shanghai New Pudong Area 4,933,868  11,523,123  11,005,761  26,783,932  -7.4  -10.2 
Jiangsu Province 25,074,427  57,352,085  14,837,436  36,290,815  -3.9  -8.8 
Nanjing 2,450,517  5,603,869  1,715,277  4,062,346  2.2  -8.2 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 47,533  113,168  7,371  20,785  -30.2  -21.4 
Wuxi 2,549,998  5,906,528  1,789,971  4,281,090  0.6  9.8 
       Wuxi HNTIDZ 1,882,260  4,297,739  1,633,831  3,920,938  5.0  13.1 
Changzhou 1,602,155  3,684,135  560,473  1,281,252  -7.7  -12.8 
       Changzhou HNTIDZ 44,676  100,565  16,467  43,374  -9.1  -6.0 
Suzhou 12,488,019  28,107,831  7,829,278  19,553,367  -6.5  -10.6 
Suzhou Industrial Park  2,902,233  6,348,957  2,770,507  6,447,464  -9.4  -15.8 
       Suzhou HNTIDZ 1,670,447  3,655,183  885,618  2,266,632  -3.0  4.7 
Nantong  1,611,081  3,754,232  883,819  2,146,748  -4.2  0.3 
Nantong ETDZ 297,496  641,152  201,577  496,664  -12.0  2.3 
Lianyungang 208,193  548,356  359,052  800,340  -17.0  -10.7 
Lianyungang ETDZ 86,155  182,139  185,755  371,326  -19.0  -7.6 
Zhejiang Province 16,347,767  49,584,309  7,363,004  16,770,187  -7.3  2.5 
Hangzhou 2,809,803  7,418,499  1,853,194  4,209,770  -13.4  2.4 
       Hangzhou ETDZ 314,044  709,696  286,130  609,647  3.2  23.6 
Hangzhou HNTIDZ 43,654  107,631  15,561  120,549  -5.9  45.2 
Ningbo 4,405,779  13,088,880  3,214,311  7,612,716  -4.0  13.1 
Ningbo ETDZ 512,571  1,330,338  868,359  2,090,022  -10.7  36.5 
Ningbo HNTIDZ 81,017  232,038  52,036  139,533  -3.0  41.0 
Wenzhou 1,053,963  3,350,846  264,154  507,265  -3.0  -0.3 
Wenzhou ETDZ 71,528  234,428  1,494  4,153  -3.5  -69.1 
Jinhua 2,305,363  9,150,612  103,024  315,055  -10.9  51.4 
Jinhua ETDZ 19,106  66,197  1,051  3,209  13.6  147.8 
Cixi 498,433  1,686,629  72,092  169,206  -2.3  -40.7 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 2,999  9,674  3,004  5,698  - -
Anhui Province 2,302,405  5,511,338  2,249,872  4,730,031  8.9  -4.4 
Hefei 1,169,582  2,688,049  695,817  1,568,879  7.2  -40.6 
       Hefei ETDZ 440,897  1,005,185  196,797  520,039  11.8  -56.9 
Hefei HNTIDZ 217,324  496,662  78,019  164,047  0.6  -9.1 
Wuhu 339,939  741,107  184,547  391,682  -3.5  2.5 
       Wuhu ETDZ 190,831  423,047  79,791  193,876  -10.2  -21.0 
Wuhu HNTIDZ 7,331  14,049  4,264  8,010  3.5  24.9 
Bengbu 41,916  90,346  53,770  142,940  -5.9  -22.8 
Bengbu HNTIDZ 4,014  10,465  847  6,047  -36.0  -40.4 
Huainan 13,240  61,214  254  1,453  114.8  -89.7 
       Huainan ETDZ 735  15,358  196  229  1,183.6  840.9 
       Huainan HNTIDZ 305  305  - - - -
Ma'anshan  137,339  342,885  262,782  525,344  39.6  29.7 
Ma'anshan ETDZ 39,557  45,661  2,022  4,519  453.0  -26.7 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 753  2,162  26  52  -15.5  -41.9 
Tongling 47,298  162,688  729,151  1,281,588  167.3  35.9 
Tongling ETDZ 7,359  15,547  2,347  6,148  -21.7  -45.1 
Anqing  70,841  179,425  23,540  76,362  16.8  19.4 
Anqing ETDZ 2,628  4,280  269  1,197  -28.1  177.7 
Chuzhou 126,799  306,526  193,003  491,775  -0.4  378.7 
Chuzhou ETDZ 47,531  98,353  160,514  431,998  -24.9  554.5 
Liu'an 38,169  100,299  4,348  15,201  10.4  19.5 
Liu'an ETDZ 7,459  16,334  1,705  5,371  -21.5  6.5 
Xuancheng 99,348  250,182  6,015  18,541  4.1  -4.3 
Ningguo ETDZ 16,243  34,930  1,016  2,730  -10.7  -46.8 
Chizhou  10,837  28,532  60,622  108,862  -20.9  60.5 
Chizhou ETDZ 811  2,484  22,737  30,052  14.4  66.5 
Fujian Province 6,080,405  17,414,154  4,460,333  10,469,557  -3.3  -11.7 
Fuzhou 1,327,044  3,425,953  659,589  1,792,319  -5.3  -16.2 
Fuzhou ETDZ 104,225  281,609  60,669  187,068  -49.2  -17.4 
Fuzhou HNTIDZ 2,346  6,009  24  40  -3.9  5,773.3 
Xiamen 2,653,573  7,544,698  2,435,937  5,749,904  -7.2  -11.3 
Xiamen Torch HNTIDZ 73,075  172,095  150,068  334,224  -1.9  -7.6 
Pingtan 36,189  101,523  25,981  142,114  93.2  111.9 
Pingtan Integrated Experimental Area 36,189  101,523  25,981  142,114  93.2  111.9 
Jiangxi Province 1,731,446  4,463,131  827,963  1,997,046  -33.0  3.0 
Nanchang 338,607  952,372  283,538  650,672  -6.1  28.1 
Nanchang ETDZ 6,127  17,219  99,085  151,204  -91.2  2.1 
Nanchang HNTIDZ 82,678  228,726  97,529  267,562  17.1  73.5 
Jingdezhen 49,939  124,237  454  720  -40.5  -58.9 
Jingdezhen HNTIDZ 296  672  3.7  -86.3 
Pingxiang 205,606  494,898  915  2,607  25.4  -27.7 
Pingxiang ETDZ 11,791  11,791  - - - -
Jiujiang 224,185  595,949  60,277  147,984  -48.0  8.4 
Jiujiang ETDZ 19,143  39,656  1,812  6,131  23.5  -60.2 
Xinyu 63,645  147,428  61,699  172,537  -15.0  -50.0 
Xinyu HNTIDZ 11,522  32,001  1,261  3,015  -12.2  -28.6 
Yingtan 81,729  187,563  218,330  575,104  32.2  7.0 
Yingtan HNTIDZ 948  1,590  281  336  290.4  -67.3 
Ganzhou 179,816  585,850  86,470  157,724  14.6  47.4 
Ganzhou ETDZ 10,756  83,027  9,864  28,965  18.4  744.9 
Yichun 87,513  231,554  11,079  32,412  -67.5  -50.2 
Yichun ETDZ 5,989  25,422  101  416  -88.6  27.5 
Shangrao 183,326  449,303  21,928  45,929  -36.4  -33.0 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 126,835  325,002  71,447  174,602  -73.0  21.0 
Jinggangshan ETDZ 10,138  31,379  1,186  3,416  -77.9  -16.0 
Shandong Province 8,816,016  22,913,137  8,766,462  20,479,044  -3.7  1.2 
Jinan 538,739  1,360,368  266,718  833,516  -3.0  9.5 
Jinan HNTIDZ 169,889  422,378  153,155  466,331  20.8  25.9 
Qingdao 2,771,137  7,216,235  2,451,932  5,805,968  2.4  18.5 
Qingdao ETDZ 271,116  749,485  252,808  808,782  -2.3  62.9 
Qingdao HNTIDZ 14,426  30,454  9,551  19,957  131.1  -14.3 
Yantai 1,292,538  3,468,294  1,022,740  2,515,363  -12.1  -11.5 
Yantai ETDZ 386,138  1,004,164  351,094  927,302  -8.8  -10.2 
Weifang 879,378  2,289,556  667,309  1,465,451  -0.9  4.3 
Weifang HNTIDZ 36,968  79,694  11,956  30,783  -15.4  -36.0 
Weihai 740,783  1,940,655  329,702  966,085  -9.3  -1.7 
Weihai Torch HNTIDZ 84,742  245,821  36,330  80,963  2.2  57.7 
Henan Province 2,741,055  6,868,772  1,175,976  2,920,346  -4.8  -37.3 
Zhengzhou 1,895,659  4,698,539  678,793  1,802,294  -9.5  -49.9 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,594,460  3,937,569  626,606  1,618,784  -10.4  -50.8 
Zhengzhou HNTIDZ 47,325  110,132  2,930  17,136  -14.3  129.3 
Luoyang 127,903  315,145  10,560  31,643  9.3  21.4 
Luoyang HNTIDZ 4,416  10,148  357  1,857  13.7  -4.6 
Hubei Province 2,083,796  4,699,033  1,182,402  2,794,786  3.3  14.8 
Wuhan 1,173,953  2,600,900  717,958  1,939,914  -1.5  20.8 
Wuhan ETDZ 96,697  197,014  85,036  239,900  -38.2  -11.1 
Wuhan Wujiashan ETDZ 93,941  191,479  84,980  239,456  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 621,051  1,469,830  427,696  1,174,413  -2.3  35.1 
Huangshi 141,139  279,743  123,980  273,710  2.6  -18.4 
Huangshi ETDZ 4,047  9,466  5,274  13,075  3.5  135.1 
Xiangyang 93,493  306,196  24,568  69,816  -2.2  22.1 
Xiangyang ETDZ 6,743  10,902  1,618  2,051  329.0  39.9 
Xiangyang HNTIDZ 15,170  46,955  12,684  31,703  36.9  -5.7 
Jingzhou 157,824  351,402  159,588  211,356  2.2  223.4 
Jingzhou ETDZ 24,240  62,828  143  1,806  -26.7  -82.5 
Hunan Province  1,765,403  5,257,888  930,685  2,336,738  53.9  4.3 
Changsha  865,555  2,506,360  404,736  1,073,808  89.3  16.0 
Changsha ETDZ 49,115  93,163  40,067  131,580  17.8  21.9 
Changsha HNTIDZ 228,169  868,753  54,306  132,997  287.3  -25.0 
Zhuzhou 63,268  160,521  47,978  115,588  -18.4  7.5 
Zhuzhou HNTIDZ 21,042  70,346  2,685  3,652  15.9  16.7 
Xiangtan 273,908  615,647  59,150  153,017  343.5  -12.7 
Xiangtan ETDZ 216,179  462,602  778  1,998  1,652.6  -92.0 
Xiangtan HNTIDZ 20,632  36,707  48  48  81.0  -70.0 
Hengyang 104,464  285,234  112,644  254,581  13.7  5.7 
Hengyang HNTIDZ 513  2,707  - - -73.0  -
Yueyang 28,190  196,919  120,287  293,260  -6.4  40.1 
Changde 30,120  84,494  22,117  38,396  -10.6  -31.7 
Changde ETDZ 30,120  84,494  22,117  38,396  -10.6  -31.7 
Changde HNTIDZ 234  - - - -
Yiyang 32,608  129,319  3,874  15,869  95.8  -47.1 
Yiyang HNTIDZ 382  1,571  - - -63.7  -
Liuyang 23,225  50,639  1,487  4,267  19.5  49.1 
Liuyang ETDZ 1,975  4,142  792  2,690  4.7  194.7 
Guangdong Province 29,851,061  86,414,948  22,913,656  57,801,586  -7.8  -7.7 
Guangzhou  3,433,913  10,685,741  4,117,074  9,682,615  -21.9  17.7 
Guangzhou ETDZ 446,922  1,136,411  560,091  1,490,144  -4.3  -0.8 
Guangzhou HNTIDZ 506,850  1,058,189  738,566  1,756,573  -4.6  72.9 
Guangzhou Nansha New Area 557,147  1,954,698  849,796  1,804,918  -33.3  6.8 
Shenzhen 12,461,831  34,813,433  10,106,761  26,033,156  -7.3  -17.4 
Shenzhen HNTIDZ 1,006  2,274  46  4,444  -64.4  -15.1 
Zhuhai 1,202,907  3,381,317  1,070,965  2,796,077  -24.3  -2.6 
Zhuhai Hengqin New Area 5,544  26,319  119,448  231,715  -48.2  681.6 
Shantou  262,174  832,539  124,170  303,954  -7.6  -16.3 
Foshan 2,007,183  6,296,789  790,884  2,110,487  -13.2  -3.9 
Jiangmen 860,209  2,608,023  228,646  654,953  -2.1  -11.5 
Zhanjiang 85,076  384,099  160,875  395,965  -1.2  21.8 
Zhanjiang ETDZ 31,669  106,367  58,032  146,181  15.6  40.4 
Huizhou 1,610,744  4,420,183  901,690  2,168,853  -2.9  -11.8 
Huizhou HNTIDZ 1,009,994  2,557,620  633,005  1,405,144  2.8  -17.0 
Yangjiang 92,226  272,485  53,270  73,073  10.5  176.0 
Dongguan 5,205,697  15,168,094  4,429,777  10,946,258  3.9  0.3 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 30,962  86,555  8,964  37,057  160.6  108.2 
Zhongshan 1,459,465  4,071,107  413,650  1,098,291  -2.8  -11.4 
Zhongshan Torch HNTIDZ 165  441  231  899  -16.3  11.0 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,563,158  4,253,300  1,569,845  4,153,031  3.5  -11.2 
Nanning 201,392  618,014  268,808  751,759  -16.1  -14.1 
Nanning HNTIDZ 2,837  8,515  7,595  17,805  19.1  1,260.8 
Guilin  57,284  133,382  8,112  18,505  -3.3  6.8 
Guilin New HNTIDZ 24,982  55,556  1,749  4,751  -9.7  -56.1 
Beihai 112,534  307,280  195,416  457,950  10.9  58.1 
Chongzuo 905,162  2,222,216  423,942  832,703  18.3  -23.0 
Fangchenggang 37,559  187,703  467,180  1,415,031  96.5  -1.3 
Hainan Province 205,182  582,477  768,367  1,781,999  73.5  118.8 
Haikou 31,033  115,519  482,723  1,040,830  -3.7  341.6 
Hainan International Science and Industry Park  1,216  2,102  15  3,958  -45.8  -72.3 
Hainan Yangpu EDZ 143,551  374,472  168,033  417,009  148.5  57.6 
Chongqing 3,598,186  8,211,814  1,695,443  4,001,322  18.2  0.6 
Chongqing HNTIDZ 7,833  20,336  2,358  6,967  4.3  -50.0 
Chongqing Liangjiang New Area 1,045,725  2,462,139  569,364  1,696,397  37.0  -18.9 
       Wanzhou ETDZ 1,324  3,079  907  3,190  -46.8  -24.8 
       Changshou ETDZ 499  901  - - -4.2  -
Sichuan Province 3,408,938  7,429,680  2,771,135  5,962,085  29.0  1.4 
Chengdu 2,884,081  6,238,710  2,334,228  4,987,042  30.0  -7.6 
Chengdu ETDZ 59,810  160,131  62,946  160,745  30.1  -24.7 
Chengdu HNTIDZ 2,143,665  4,757,270  2,030,721  4,188,289  22.1  -6.3 
Luzhou 140,422  282,361  12,008  30,858  635.1  61.6 
Luzhou HNTIDZ 1,664  16,384  - - 621.4  -
Mianyang 58,350  141,957  256,050  536,708  -0.8  316.9 
Mianyang ETDZ 15,248  38,725  924  3,454  17.6  228.7 
Mianyang HNTIDZ 24,369  50,775  236,056  444,417  -13.3  3,988.4 
Guangyuan 1,596  5,734  3,248  8,648  19.6  201.3 
Guangyuan ETDZ 206  489  - -12.2  -95.0 
Leshan 45,025  114,052  13,037  35,454  -16.5  7.9 
Leshan HNTIDZ - 80  - - -
Yibin 49,852  141,559  42,885  79,092  15.0  -0.5 
Yibin Lingang ETDZ 14,836  61,605  10,683  33,424  54.1  138.0 
Guizhou Province 165,393  541,304  101,485  220,353  -25.8  -38.2 
Guiyang 107,886  340,281  52,129  108,678  24.3  -3.6 
Guiyang HNTIDZ 7,948  20,192  7,592  11,963  123.5  -41.8 
Yunnan Province 612,445  2,019,015  1,337,373  2,822,151  42.1  2.5 
Kunming 131,571  574,723  764,997  1,536,027  48.8  1.3 
Kunming ETDZ 10,978  27,041  2,026  4,115  98.4  -39.6 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 125  209  - -
Kunming HNTIDZ 29,765  55,392  269,146  438,255  -8.5  47.2 
Honghezhou 31,399  80,303  32,300  114,623  57.2  26.0 
Mengzi ETDZ 7,352  46,714  18,048  70,848  15.3  206.7 
Wanding 1,583  4,159  23,118  41,306  33.1  46.5 
Ruili County 107,172  355,600  203,157  386,117  0.0  7.2 
Hekou County 96,307  193,554  79,067  171,268  308.5  -9.0 
Qujing 59,649  140,721  370  3,260  24.5  1,497.9 
Qujing ETDZ 24,093  46,440  326  362  290.5  -
Tibet Autonomous Region  2,748  54,492  2,024  7,050  -24.7  -59.0 
Lhasa 2,657  51,444  1,448  2,598  -28.5  -29.4 
Lhasa ETDZ - 43  1,376  2,166  222.5  288.2 
Shanxi Province 2,247,975  4,740,981  1,699,531  3,669,055  -9.2  12.5 
Xi'an 2,160,376  4,505,850  1,594,507  3,488,015  -8.8  15.5 
Shanxi Aerospace ETDZ 82,088  160,465  17,128  58,896  60.1  -29.5 
Xi'an NTIDZ 167,802  421,839  105,845  332,174  -16.8  27.1 
Baoji 30,521  72,048  28,194  63,873  -8.7  1.5 
Baoji HNTIDZ 68  114  - - - -
Hanzhong 7,220  19,845  409  1,609  20.0  -95.7 
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 116,839  313,752  240,658  563,187  -11.3  0.9 
Lanzhou 57,152  157,853  13,998  53,778  -16.3  -52.1 
Lanzhou NTIDZ 743  4,184  13  831  139.0  353.4 
Qinghai Province 18,901  61,369  19,904  44,572  -4.2  98.6 
Xining 9,922  33,291  15,621  34,027  5.8  61.5 
Xining ETDZ 1,181  2,112  138  -51.2  -74.8 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 140,692  433,083  45,713  117,656  21.0  -30.3 
Yinchuan 91,868  324,910  26,252  53,441  46.2  -47.6 
Yinchuan ETDZ 570  1,551  2,401  4,909  -50.1  -53.2 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 611,385  2,256,139  366,750  744,752  -17.2  31.4 
Urumqi 278,776  979,081  181,859  399,042  -21.6  8.1 
Urumqi ETDZ 170,229  651,362  51,290  104,254  -9.3  70.8 
Urumqi HNTIDZ 26,205  124,658  6,106  24,902  -39.5  -20.9 
Bole 10,049  52,315  161,970  276,952  -62.8  194.4 
Yining  153,897  647,938  4,409  14,247  4.1  -2.1 
Shihezi 18,036  77,733  261  2,742  24.0  -77.1 
Shihezi ETDZ 15,381  28,804  138  2,410  -51.0  20.4 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730