Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 12. 2019
01/23/2020

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 12. 2019

Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
12 1 to 12 12 1 to 12 12 1 to 12 Total Exports Imports
TOTAL 429,324,834  4,576,126,042  238,267,589  2,499,028,927  191,057,245  2,077,097,114  -1.0 0.5 -2.7
Beijing 7,542,109  82,729,449  2,153,905  22,128,733  5,388,203  60,600,716  6.6 -2.0 10.1
Tianjin 19,304,296  201,011,549  8,658,637  91,873,876  10,645,659  109,137,673  -4.2 -8.6 -0.1
Shijiazhuang 4,098,878  48,983,257  571,471  7,452,583  3,527,407  41,530,674  6.3 -5.0 8.6
Taiyuan 481,380  3,528,618  25,359  343,234  456,020  3,185,383  23.3 181.4 16.3
Manzhouli 680,027  5,780,081  212,480  2,321,636  467,547  3,458,444  -3.4 0.9 -6.2
Hohhot 728,150  10,233,926  213,494  2,225,256  514,656  8,008,670  7.5 33.6 2.0
Shenyang 1,771,890  17,176,076  306,386  3,121,336  1,465,503  14,054,740  5.1 -3.5 7.3
Dalian 10,819,301  123,752,392  4,427,242  55,420,270  6,392,059  68,332,122  -2.4 -7.2 1.8
Changchun 729,864  9,627,083  206,887  1,946,123  522,978  7,680,960  -5.4 24.0 -10.8
Harbin 1,654,961  19,774,887  249,807  2,394,202  1,405,154  17,380,685  1.7 29.7 -1.2
Shanghai 83,878,823  920,752,360  48,405,721  540,306,939  35,473,102  380,445,421  -5.2 -3.9 -7.0
Nanjing 33,470,034  378,512,416  16,291,503  188,803,152  17,178,531  189,709,264  -5.4 -3.8 -7.0
Hangzhou 13,378,976  126,101,825  7,895,267  70,281,544  5,483,709  55,820,281  11.9 17.2 5.9
Ningbo 23,169,828  247,945,235  16,369,943  175,518,388  6,799,885  72,426,847  2.1 4.8 -3.7
Hefei 2,725,403  33,508,269  1,150,143  13,080,047  1,575,261  20,428,222  2.8 1.5 3.7
Fuzhou 3,347,664  36,466,453  1,582,214  17,212,251  1,765,451  19,254,202  6.8 -3.1 17.5
Xiamen 12,748,200  134,389,829  8,716,544  90,422,464  4,031,656  43,967,365  -1.5 1.0 -6.3
Nanchang 1,970,896  19,594,725  1,023,162  8,774,785  947,734  10,819,940  28.9 62.5 10.4
Qingdao 29,583,354  321,740,460  15,222,754  157,201,206  14,360,599  164,539,254  -2.3 -1.8 -2.8
Jinan 5,877,470  55,432,627  2,321,165  23,586,917  3,556,306  31,845,710  3.6 9.1 -0.2
Zhengzhou 6,489,676  70,143,661  4,398,635  43,277,364  2,091,041  26,866,297  -1.4 0.8 -4.7
Wuhan 3,031,816  32,731,291  1,510,664  14,803,653  1,521,152  17,927,638  9.8 7.4 11.8
Changsha 2,183,644  26,551,060  1,170,768  13,416,939  1,012,876  13,134,121  24.1 43.8 8.9
Guangzhou 21,082,648  183,122,082  14,957,615  112,129,328  6,125,033  70,992,754  1.7 0.6 3.6
Huangpu 19,530,819  230,383,737  10,255,908  109,885,279  9,274,911  120,498,458  -0.6 2.0 -2.9
Shenzhen 72,394,363  723,948,375  45,517,447  465,880,576  26,876,917  258,067,799  -2.8 2.7 -11.5
Gongbei 5,149,647  60,511,780  3,282,433  39,329,402  1,867,214  21,182,378  -6.0 -0.9 -14.3
Shantou 1,644,813  17,303,951  1,113,816  11,936,002  530,997  5,367,949  2.3 5.4 -4.0
Haikou  1,636,476  16,768,947  679,445  4,552,096  957,030  12,216,851  -3.1 10.4 -7.4
Zhanjiang 1,993,117  27,697,682  353,909  4,269,971  1,639,208  23,427,710  -3.3 -10.0 -2.0
Jiangmen 1,634,768  18,194,140  1,179,206  13,245,591  455,562  4,948,548  -5.1 -4.4 -6.9
Nanning 7,998,454  83,932,870  3,859,092  39,830,634  4,139,361  44,102,236  10.8 11.3 10.3
Chengdu 8,287,581  89,578,249  3,916,387  41,797,369  4,371,194  47,780,880  11.9 11.6 12.2
Chongqing 6,521,549  71,560,372  3,987,795  46,515,664  2,533,754  25,044,708  11.9 8.2 19.4
Guiyang 304,997  2,755,502  209,796