Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 10. 2019
11/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts, 10. 2019

Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 10 1 to 10 Total Exports Imports
TOTAL 382,814,169  3,735,342,388  212,916,095  2,037,923,161  169,898,075  1,697,419,226  -2.5 -0.2 -5.1
Beijing 6,308,049  66,933,873  1,828,115  17,377,931  4,479,934  49,555,942  3.2 -6.8 7.3
Tianjin 15,401,835  164,469,253  6,883,979  76,305,971  8,517,856  88,163,282  -4.7 -8.8 -0.8
Shijiazhuang 4,059,870  40,978,815  594,218  6,346,254  3,465,652  34,632,560  6.7 -3.5 8.8
Taiyuan 229,130  2,720,407  22,890  288,669  206,241  2,431,738  19.2 291.9 10.1
Manzhouli 468,468  4,583,539  198,448  1,889,191  270,020  2,694,349  -6.7 1.5 -11.6
Hohhot 798,949  8,615,419  238,479  1,777,534  560,470  6,837,885  8.1 29.1 3.7
Shenyang 1,612,842  13,450,927  254,092  2,467,428  1,358,749  10,983,498  4.0 -4.6 6.2
Dalian 9,160,676  102,310,048  4,259,415  46,502,914  4,901,261  55,807,133  -2.8 -6.4 0.4
Changchun 821,144  7,836,556  186,576  1,507,062  634,568  6,329,494  -10.7 17.6 -15.5
Harbin 1,586,996  16,346,184  247,701  1,926,411  1,339,295  14,419,773  2.9 22.5 0.8
Shanghai 74,690,353  758,013,640  44,604,944  446,470,783  30,085,409  311,542,857  -6.4 -3.8 -9.9
Nanjing 32,296,214  312,538,350  16,758,970  155,981,676  15,537,244  156,556,674  -6.3 -3.3 -9.1
Hangzhou 10,718,742  99,338,220  6,075,229  54,864,364  4,643,513  44,473,856  6.1 8.3 3.6
Ningbo 19,955,862  205,573,286  13,740,344  145,673,370  6,215,519  59,899,916  1.8 4.9 -4.9
Hefei 2,758,163  27,972,209  1,047,836  10,800,111  1,710,326  17,172,098  1.7 -0.8 3.3
Fuzhou 2,925,940  29,437,673  1,306,878  13,859,618  1,619,062  15,578,055  3.5 -6.2 14.0
Xiamen 11,090,132  110,363,381  7,424,749  74,126,690  3,665,383  36,236,692  -3.2 -0.1 -9.0
Nanchang 1,987,456  15,323,297  1,018,984  6,615,783  968,472  8,707,514  21.8 51.0 6.2
Qingdao 25,395,861  265,134,362  11,669,381  128,958,606  13,726,480  136,175,756  -1.9 -1.4 -2.4
Jinan 4,890,834  44,385,420  1,934,966  19,025,185  2,955,869  25,360,235  -2.3 1.2 -4.7
Zhengzhou 10,193,045  54,629,044  6,456,327  32,804,453  3,736,718  21,824,591  -4.4 -2.8 -6.7
Wuhan 3,224,173  26,379,857  1,282,531  11,732,556  1,941,642  14,647,301  5.8 3.5 7.7
Changsha 2,613,557  21,906,143  1,367,768  10,986,677  1,245,789  10,919,466  25.5 50.3 7.6
Guangzhou 14,530,294  145,254,142  8,724,823  87,363,913  5,805,471  57,890,229  -1.6 -4.0 2.2
Huangpu 18,347,076  188,003,356  8,886,703  89,502,888  9,460,373  98,500,469  -2.9 0.8 -6.0
Shenzhen 61,989,392  585,316,851  41,284,362  377,527,779  20,705,030  207,789,072  -4.8 2.9 -16.1
Gongbei 4,922,160  50,439,005  3,108,338  32,900,698  1,813,823  17,538,307  -5.7 1.1 -16.2
Shantou 1,669,379  13,817,361  1,177,266  9,534,173  492,113  4,283,188  -3.7 1.6 -13.7
Haikou  1,086,317  13,930,166  357,844  3,528,744  728,474  10,401,422  -2.5 8.1 -5.6
Zhanjiang 2,302,247  23,209,299  319,046  3,592,440  1,983,201  19,616,859  -2.4 -10.9 -0.7
Jiangmen 1,358,973  15,084,958  962,660  11,013,675  396,313  4,071,283  -4.3 -4.3 -4.2
Nanning 7,128,460  67,832,121  3,818,362  31,741,417  3,310,098  36,090,704  7.7 9.9 5.8
Chengdu 8,726,891  72,558,003  4,268,320  33,660,668  4,458,571  38,897,335  9.7 12.3 7.5
Chongqing 6,866,633  58,123,354  4,658,882  37,938,884  2,207,751  20,184,470  10.8 8.7 14.9
Guiyang 202,748  2,199,377  115,738  1,289,271  87,010  910,106  -40.2 -37.3 -43.9
Kunming 2,349,198  22,730,800  1,207,679  9,802,778  1,141,519  12,928,021  14.4 14.7 14.1
Lhasa 65,794  493,061  55,904  460,709  9,890  32,352  -17.0 18.2 -84.2
Xi'an 3,752,287  35,456,651  1,855,569  18,573,750  1,896,717  16,882,901  -5.4 -13.3 5.0
Urumqi  4,196,194  38,885,558  2,689,680  20,659,761  1,506,515  18,225,797  7.0 9.3 4.5
Lanzhou 96,240  1,621,016  11,222  132,330  85,018  1,488,686  -36.9 -46.5 -35.9
Yinchuan 30,336  1,029,741  9,932  405,076  20,404  624,666  26.7 57.8 12.4
Xining 5,255  117,663  942  4,971  4,313  112,692  48.0 27.7 49.0

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.

The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730