Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 2.2021
2021/03/18

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 2.2021
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
2 1to2 2 1to2 2 1to2 Total Exports Imports
Special Economic zone 45,790,039  105,312,222  25,213,248  58,217,042  20,576,792  47,095,180  49.4 63.6 35.0
Xiamen SEZ 8,571,359  18,437,835  4,417,316  9,348,332  4,154,043  9,089,503  42.8 51.0 35.2
Shenzhen SEZ 32,347,207  75,343,466  18,377,416  42,783,227  13,969,791  32,560,239  51.4 68.7 33.5
Zhuhai SEZ 3,452,991  7,390,746  1,872,520  4,195,163  1,580,471  3,195,583  50.0 58.4 40.2
Shantou SEZ 514,894  1,660,284  369,094  1,301,588  145,800  358,696  51.8 84.0 -7.1
Hainan SEZ 903,588  2,479,891  176,902  588,732  726,686  1,891,159  37.6 -13.6 68.8
Economic and Technological Development Zone 29,643,850  65,228,713  15,836,372  33,698,411  13,807,478  31,530,303  45.3 69.9 25.9
High and New Tech Industrial Development Zone 24,473,007  53,080,882  13,599,566  29,801,820  10,873,441  23,279,062  37.0 53.9 20.1
Integrated Experimental Area 6,886,450  15,455,570  4,257,404  9,333,838  2,629,046  6,121,732  193.0 210.2 170.1
Bonded Zone 16,364,885  36,291,302  5,233,448  12,075,414  11,131,437  24,215,888  30.7 46.3 24.1
Tianjin Port BZ 702,509  1,412,088  122,369  247,338  580,140  1,164,750  29.8 89.0 21.7
Dalian BZ 151,870  311,216  38,986  75,920  112,883  235,295  38.0 35.5 38.8
Shanghai Waigaoqiao BZ 10,175,556  22,164,302  2,620,807  5,899,275  7,554,749  16,265,027  21.8 29.8 19.2
Niongbo BZ 1,311,756  2,622,232  348,132  735,667  963,624  1,886,565  103.2 166.5 85.9
Fuzhou BZ 29,475  65,488  16,809  41,168  12,665  24,320  49.7 193.6 -18.2
Xiamen BZ 307,208  812,353  189,514  487,401  117,694  324,952  3.7 -2.8 15.1
Guangzhou BZ 184,818  501,033  76,887  175,485  107,931  325,549  30.6 110.2 8.4
Shenzhen Futian BZ 3,285,115  7,994,158  1,691,163  4,153,416  1,593,953  3,840,742  44.9 63.5 29.0
Zhuahai BZ 216,577  408,432  128,781  259,743  87,796  148,689  66.4 151.9 4.5
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 37,481  76,951  28,965  53,461  8,516  23,490  67.7 174.1 -11.0
Bonded Port 579,513  1,325,014  134,237  294,245  445,276  1,030,768  10.9 31.1 6.2
Zhangjiagang BP 517,624  1,164,401  133,993  293,642  383,631  870,759  2.3 30.9 -4.8
Hainan Yangpu BP 61,889  160,613  244  604  61,645  160,009  187.3 - 186.2
Integrated Bonded Zone 52,164,855  117,383,359  28,261,925  64,817,221  23,902,930  52,566,139  56.8 82.8 33.4
Beijing Tianzhu IBZ 906,658  1,469,711  16,751  36,601  889,907  1,433,110  22.1 7.7 22.5
Tianjin Taida IBZ 20,062  38,804  3,927  7,982  16,135  30,822  53.7 31.2 60.8
Tianjin Dongjiang IBZ 1,033,998  2,548,471  469,388  797,388  564,610  1,751,084  33.4 477.1 -1.2
Tianjin Port IBZ 97,277  258,553  30,568  54,663  66,709  203,890  -16.6 150.1 -29.2
Tianjin Binhai New Area IBZ 266,651  517,097  10,100  41,461  256,551  475,636  -2.1 138.8 -6.9
Shijiazhuang IBZ 48,992  128,428  47,890  126,934  1,102  1,494  -11.1 11.0 -95.0
Caofeidian IBZ 230,478  629,202  3,919  27,214  226,559  601,988  1007.3 60.8 1408.9
Qinhuangdao IBZ 40,375  79,198  38,500  73,967  1,875  5,230  -46.8 -43.3 -71.4
Langfang IBZ 8,539  14,334  8,539  13,446  - 888  1246.4 1437.2 367.5
Taiyuan Wusu IBZ 166,931  219,400  111,889  130,783  55,042  88,617  12735.2 8169.1 69262.1
Hohhot IBZ 3,628  223,589  2,731  4,115  897  219,474  13631.3 273.4 41595.6
Manzhouli IBZ 21,309  29,505  21,309  26,197  - 3,309  37.9 528.2 -80.8
Erdos IBZ 156  13,096  156  13,096  - - - - -
Shenyang IBZ 22,643  54,723  16,646  28,910  5,997  25,813  1.1 18.9 -13.4
Dalian Wanli IBZ 573,860  1,111,278  418,593  895,046  155,268  216,232  24.5 14.0 101.1
Dalian Dayaowan IBZ 287,798  595,179  106,362  151,458  181,435  443,722  -22.6 -25.4 -21.6
Yingkou IBZ 22,996  48,405  1,107  3,450  21,889  44,956  466.6 -59.5 208879.5
Changchun Xinglong IBZ 25,946  56,362  13,649  27,069  12,297  29,293  188.7 636.3 84.8
Hunchun IBZ 14,901  38,041  13,891  34,506  1,010  3,535  -11.8 6.7 -67.3
Harbin IBZ 1,430  5,852  220  2,125  1,210  3,727  -84.2 -93.5 -14.4
Suifenhe IBZ 26,770  57,409  231  436  26,539  56,974  38.9 -55.2 41.2
Caohejing IBZ 323,581  699,718  132,363  297,695  191,218  402,023  -13.5 -27.5 0.8
Jiading IBZ 68,045  146,658  16,510  39,751  51,535  106,906  13.9 131.1 -4.2
Yangshan Speicail IBZ 1,411,866  2,768,829  581,669  1,189,972  830,197  1,578,857  14.0 82.5 -11.1
Fengxian IBZ 61,583  113,697  48,107  86,664  13,477  27,032  -6.2 0.8 -23.5
Songjiang IBZ 2,606,460  5,859,587  1,829,629  4,111,195  776,831  1,748,392  100.1 105.4 88.8
Qingpu IBZ 65,042  149,769  27,212  59,025  37,830  90,744  -8.3 1.2 -13.5
Jinqiao IBZ 69,136  191,750  8,395  18,435  60,741  173,314  15.2 -26.3 22.5
Shanghai Pudong Airport IBZ 592,054  1,509,174  350,524  799,499  241,530  709,676  5.1 15.5 -4.5
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 188,633  421,419  127,960  268,519  60,674  152,900  -11.4 1.7 -27.7
Nanjing IBZ 347,482  830,277  234,561  573,674  112,921  256,603  75.4 76.6 73.0
Wuxi HNTIDA IBZ 1,584,386  3,607,899  810,309  1,911,192  774,076  1,696,707  7.5 3.3 12.6
Xuzhou IBZ 87,266  214,220  67,779  153,914  19,487  60,305  135.4 163.4 85.3
Changzhou IBZ 77,876  187,024  36,427  105,871  41,450  81,153  215.7 279.1 159.2
Suzhou Industrial Park IBZ 1,752,813  3,877,652  1,222,509  2,639,038  530,305  1,238,614  36.5 43.8 23.3
Suzhou HNTIDA IBZ 1,163,322  2,716,578  688,799  1,662,099  474,523  1,054,478  50.4 79.5 19.9
Wuzhong IBZ 6,516  21,685  4,898  15,113  1,618  6,572  -11.4 4.6 -34.5
Nantong IBZ 111,069  240,659  56,098  116,501  54,971  124,158  106.8 96.9 117.0
Lianyungang IBZ 35,228  106,476  6,325  12,025  28,903  94,452  81.7 -26.3 123.4
Huai'an IBZ 47,156  85,391  11,798  33,191  35,357  52,200  32.4 -8.2 84.1
Yancheng IBZ 1,568  53,633  997  50,531  571  3,102  84.5 4322.9 -88.9
Yangzhou IBZ 34,826  84,877  34,779  84,370  48  507  677.2 1163.7 -88.1
Zhenjiang IBZ 48,594  118,067  8,143  22,472  40,451  95,596  -10.9 144.0 -22.5
Taizhou IBZ 48,063  125,172  38,160  103,375  9,903  21,797  825.3 1956.9 156.4
Changshu IBZ 8,704  22,631  5,287  12,628  3,417  10,003  -10.1 56.2 -41.5
Jiangyin IBZ 9,305  23,712  5,607  15,254  3,697  8,458  38.9 89.4 -6.2
Kunshan IBZ 3,213,859  7,624,914  2,356,987  5,731,912  856,872  1,893,002  35.4 51.3 2.8
Wujiang IBZ 430,942  873,548  418,850  841,729  12,093  31,819  80.6 82.9 34.9
Taicang Port IBZ 74,324  187,885  26,967  56,869  47,357  131,016  166.4 148.1 175.3
Wujin IBZ 50,491  115,375  22,346  50,507  28,145  64,868  54.6 58.7 51.5
Hangzhou IBZ 236,125  625,746  110,306  263,096  125,818  362,650  24.6 65.6 5.6
Ningbo Beilun Port IBZ 243,204  504,980  84,549  185,847  158,655  319,133  54.3 66.1 48.1
Ningbo Meishan IBZ 71,198  149,320  51,767  99,793  19,431  49,527  101.4 145.2 48.1
Wenzhou IBZ - - - - - - - - -
Jiaxing IBZ 98,417  209,153  51,718  90,947  46,698  118,206  131.0 81.1 193.0
Shaoxing IBZ - - - - - - - - -
Jinyi IBZ 107,176  337,116  1,709  2,671  105,467  334,444  652.4 166.6 663.5
Zhoushan Port IBZ 289,250  642,043  60,525  116,420  228,726  525,623  36.1 51.8 33.1
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 36,215  94,201  1,976  5,745  34,239  88,457  39.7 972.6 32.2
Hefei ETDA IBZ 507,185  1,329,463  303,377  815,889  203,808  513,574  75.6 84.4 63.3
Hefei IBZ 152,464  403,831  48,205  94,497  104,259  309,334  332.1 239.1 371.7
Wuhu IBZ 57,679  144,320  28,249  78,851  29,430  65,469  55.4 35.8 88.1
Ma'anshan IBZ 105,161  355,804  45,368  168,730  59,792  187,074  571.5 279.2 2103.0
Fuzhou IBZ 28,965  61,317  22,968  43,748  5,996  17,570  121.0 138.3 87.2
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 73,695  140,843  57,103  112,648  16,591  28,194  549.3 2087.2 70.4
Xiamen Haicang Port IBZ 247,899  603,136  161,634  428,409  86,265  174,727  13.7 -0.7 76.4
Xiamen Xiangyu IBZ 180,791  423,663  177,338  413,583  3,453  10,080  27.0 28.7 -17.7
Quanzhou IBZ 3,761  62,608  1,514  57,057  2,247  5,551  233.3 959.3 -58.6
Nanchang IBZ 75,395  235,902  16,863  39,599  58,532  196,303  661.0 179.8 1065.4
Jiujiang IBZ 12,423  39,927  9,738  26,866  2,685  13,061  1100.8 708.0 -
Ganzhou IBZ 30,165  75,348  16,161  23,696  14,004  51,653  584.6 124.6 11174.9
Jinggangshan IBZ 18,732  83,331  12,742  58,706  5,989  24,625  888.1 613.0 12212.5
Jinan Zhangjin IBZ 5,591  12,451  3,911  7,683  1,681  4,769  - - -
Jinan IBZ 28,064  102,574  12,601  45,205  15,464  57,369  -46.9 136.8 -67.0
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 85,698  195,983  67,550  154,470  18,148  41,513  89.3 129.5 14.5
Qingdao Xihai'an IBZ 243,702  447,749  58,781  177,977  184,921  269,772  364.7 883.8 244.7
Qingdao Qianwan IBZ 988,946  2,078,366  260,191  666,723  728,755  1,411,643  27.7 191.9 0.9
Dongying IBZ 178,023  335,440  29,118  85,595  148,905  249,845  70.5 86.8 65.5
Yantai IBZ 1,266,702  2,742,569  752,177  1,716,802  514,525  1,025,767  236.5 435.2 107.5
Weifang IBZ 247,345  587,945  133,722  283,412  113,622  304,534  1022.2 949.4 1099.7
Weihai IBZ 123,648  375,636  66,665  188,111  56,982  187,525  243.0 424.1 154.7
Rizhao IBZ 137,151  272,095  35,343  49,644  101,808  222,451  846.5 595.2 929.5
Linyi IBZ 118,386  369,749  61,302  236,434  57,085  133,314  182.6 774.6 28.4
Qingdao Jimo IBZ - - - - - - - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 323,949  565,978  14,872  31,803  309,077  534,175  2064.2 573.4 2392.7
Zhengzhou Xinzheng IBZ 5,918,157  13,319,153  3,877,283  8,345,247  2,040,873  4,973,906  203.1 218.8 179.9
Nanyang Wolong IBZ 6,861  19,405  3,021  10,605  3,839  8,800  -45.5 -69.7 1476.1
Wuhan ETDA IBZ 18,910  36,819  4,305  15,294  14,605  21,526  2698.8 1062.5 -
Wuhan Donghu IBZ 248,652  538,686  117,359  226,706  131,292  311,980  247.1 240.1 252.4
Yichang IBZ - 423  - 423  - - - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 85,331  229,192  20,238  61,855  65,093  167,337  164.0 182.8 157.6
Changsha Huanghua IBZ 255,517  1,107,270  156,386  650,851  99,131  456,419  126.7 185.8 75.1
Xiangtan IBZ 7,752  25,955  1,622  19,824  6,131  6,131  301.3 325.6 238.8
Hengyang IBZ 28,957  125,709  22,004  65,140  6,953  60,569  162.3 170.0 154.4
Yueyang Chenglingji IBZ 258,532  522,969  50,765  147,690  207,767  375,279  14.0 -54.0 172.9
Chenzhou IBZ 113,977  429,702  91,757  328,266  22,220  101,436  1269.2 1471.7 866.3
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 299,497  574,194  80,705  172,894  218,792  401,300  75.9 245.4 45.2
Guanghzhou Huangpu IBZ 117,469  244,909  33,281  60,525  84,189  184,384  34.6 45.1 31.4
Shenzhen Pingshan IBZ 825,596  1,944,547  354,615  909,981  470,980  1,034,566  68.3 88.6 53.7
Shenzhen Qianhai IBZ 1,263,934  2,650,934  430,557  992,820  833,377  1,658,114  -25.3 52.2 -42.8
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 39,017  384,877  36,880  376,640  2,137  8,236  659.2 823.5 -16.9
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 225,398  574,249  79,727  185,209  145,671  389,040  54.0 83.2 43.2
Guangzhou Nansha IBZ 411,442  886,544  139,986  326,987  271,457  559,558  -0.4 12.7 -6.7
Shenzhen Yantian IBZ 908,170  2,215,942  668,152  1,635,697  240,018  580,245  82.3 99.7 46.3
Nanning IBZ 148,418  644,123  94,351  359,221  54,068  284,902  108.9 116.7 99.8
Beihai IBZ 60,517  172,665  32,453  94,528  28,064  78,137  30.4 33.4 27.0
Qinzhou IBZ 76,454  145,816  9,761  23,825  66,693  121,990  39.3 -29.8 72.4
Guangxi Pingxiang IBZ 948,626  2,730,252  588,213  1,646,664  360,412  1,083,588  145.0 182.1 104.2
Haikou IBZ 285,217  755,507  8,726  124,330  276,491  631,177  220.9 10842.7 169.4
Chongqing Fuling IBZ 75,573  152,197  27,144  59,837  48,429  92,360  186354.1 - 113048.4
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 1,930,376  4,217,697  1,012,975  2,342,603  917,401  1,875,095  98.8 103.1 93.7
Chongqing Xiyong IBZ 3,559,221  7,382,109  2,382,613  5,125,969  1,176,609  2,256,139  73.3 111.5 22.9
Chongqing Jiangjin IBZ 82,302  146,415  34,784  52,849  47,518  93,567  -43.6 -63.7 -17.7
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 15,581  20,560  7,906  8,297  7,675  12,263  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 298  298  298  298  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 6,290,233  13,144,384  3,245,470  7,112,797  3,044,764  6,031,588  35.7 52.4 20.2
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Mianyang IBZ 6,836  26,797  4,961  23,700  1,875  3,097  211.9 200.0 347.8
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBZ 12,502  26,255  6,312  9,425  6,190  16,830  179.3 47.5 459.1
Zunyi IBZ 8,299  24,571  6,877  13,232  1,422  11,339  10.8 -3.1 33.2
Gui'an IBZ 46,644  80,268  44,905  48,684  1,738  31,585  1019.5 1100.4 914.2
Kunming IBZ 10,897  77,331  10,103  40,423  794  36,908  2617.3 1725.9 5739.4
Honghe IBZ 136,501  322,576  52,032  167,979  84,469  154,597  38.4 159.1 -8.1
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,621,117  3,239,534  906,676  1,831,237  714,440  1,408,297  3.9 8.3 -1.4
Xi'an IBZ 145,248  315,953  82,992  157,120  62,256  158,833  475.3 893.4 306.2
Xi'an HNTIDA IBZ 822,160  1,759,222  223,848  609,925  598,312  1,149,297  -22.0 -1.8 -29.6
Xi'an Air Base IBZ 1,326  58,095  1,326  58,095  975.0 - 975.0
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 8,229  21,127  3,823  13,100  4,406  8,027  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 24,509  92,404  390  11,572  24,119  80,832  601.7 206.5 760.5
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 323  1,686  736  322  950  -97.3 -98.0 -96.5
Urumqi IBZ 17,357  31,845  16,993  31,091  364  754  479.7 953.2 -70.3
Alashankou IBZ 123,239  212,820  2,022  17,022  121,216  195,799  3.0 1.8 3.1
Kashgar IBZ 27,510  45,602  7,633  22,785  19,878  22,816  673.4 712.6 637.9
Khorgos IBZ 2,614  4,792  2,614  4,792  - - -46.7 -15.1 -
Yangshan Speicial IBZ 1,411,866  2,768,829  581,669  1,189,972  830,197  1,578,857  14.0 82.5 -11.1
International Border Cooperation Center 5,222  7,757  4,852  7,387  370  370  1.7 12.4 -64.8
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 5,222  7,757  4,852  7,387  370  370  1.7 12.4 -64.8
Bonded Logisitics Center 941,890  2,408,916  426,916  967,195  514,974  1,441,721  34.8 75.1 16.8
Beijing Yizhuang BLC 33,571  55,958  369  557  33,202  55,401  69.0 -73.6 78.7
Tianjin ETDA BLC 124,823  318,433  3,381  7,586  121,442  310,847  2.1 79.5 1.1
Tianjin Jizhou BLC -85.3 - -85.3
Xinji BLC 6,609  18,361  4,016  15,087  2,594  3,274  -57.3 -54.1 -67.7
Tangshan Port BLC 109  573  33  232  77  341  -28.3 -56.7 29.3
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 4,477  18,992  1,335  11,486  3,142  7,506  244265.0 - 96477.1
Shanxi Fanglue BLC - - -
Baotou BLC 4,237  4,237  - - -
Chifeng BLC -100.0 - -100.0
Qisumu BLC 1,995  2,826  1,995  2,826  - - -
Bayannaoer BLC - - -
Yingkou Port BLC 15,182  15,182  -70.6 - -70.6
Panjin Port BLC -100.0 - -100.0
Tieling BLC 1,374  4,430  1,151  2,992  224  1,438  7.6 -5.7 52.0
Jilin BLC 504  2,130  504  2,130  - - -
Yanji Int'l Airport BLC - - -
Mudanjiang BLC 3,351  11,588  3,351  11,588  5840.0 - 5840.0
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 28,742  68,227  10,672  12,560  18,070  55,667  48.2 95.3 40.6
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 5,738  12,205  151  1,222  5,587  10,984  426.4 1324.1 391.9
Nanjing Airport BLC 15,588  30,089  12,679  15,876  2,909  14,213  - - -
Jiangsu Xinyi BLC 65,059  263,383  50,551  146,028  14,508  117,355  - - -
Xuzhou BLC 5,473  19,874  5,473  9,891  9,983  1972.0 1276.0 4053.5
Rugao Port BLC 7,797  13,926  3,630  5,644  4,167  8,282  -15.3 -11.1 -17.9
Lianyungang BLC 14,080  27,885  409  1,542  13,670  26,342  -78.1 -90.3 -76.3
Dafeng Port BLC 60  60  60  60  -78.1 - -100.0
Jiangsu Haian BLC 6,503  31,085  82  228  6,421  30,857  58.7 -82.3 68.6
Ningbo Lishe BLC 11,272  23,910  414  1,079  10,858  22,831  0.8 -87.7 52.4
Wenzhou BLC 18,628  40,610  584  972  18,045  39,637  1409.2 - 1373.1
Huzhou BLC 15  15  -63.2 - -63.2
Hangzhou BLC 1,125  2,214  855  1,877  270  337  -51.9 643.5 -92.3
Yiwu BLC 28,248  68,417  6,892  18,380  21,355  50,037  -14.6 -59.0 41.8
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 8,769  15,811  2,915  4,536  5,854  11,275  191.2 8510.4 109.7
Bengbu(Wanbei) BLC 8,633  23,267  137  1,121  8,495  22,147  -31.6 24.1 -33.1
Tongling(Wanzhongnan)BLC 1,559  1,758  1,509  1,707  51  51  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 150  1,163  150  1,163  -87.0 - -87.0
Anhui Wandongnan BLC 1,019  4,561  1,019  4,388  173  -22.7 -21.4 -45.6
Xiangfu BLC 1,756  4,569  933  2,134  824  2,436  5.5 16.1 -2.3
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 16,545  61,569  992  12,955  15,553  48,613  118.6 244.8 99.2
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 6,274  9,773  5,205  8,704  1,069  1,069  - - -
Longnan BLC 832  2,299  276  647  556  1,652  969.3 - 668.5
Qingdao Xihaian New Area BLC 10,785  35,841  865  2,541  9,920  33,300  214.1 - 191.8
Zibo BLC 15,095  29,562  2,921  8,040  12,174  21,522  266.9 82.4 489.8
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 309  939  309  309  630  209.8 - 107.8
Heze Inland Port BLC - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 256  368  120  120  136  248  429.3 220.0 675.6
Henan Dezhong BLC - - -
Henan Shangqiu BLC 22,725  75,981  19,829  59,915  2,896  16,065  235.5 368.6 62.9
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 349  2,079  349  2,079  - - -
Yichang Sanxia BLC 9,736  16,546  4,022  7,470  5,713  9,076  -13.4 -43.6 55.1
Xiangyang BLC 11,387  21,772  3,813  10,244  7,574  11,529  50.9 29.1 77.4
Jingmen BLC 15,793  22,789  3,851  9,996  11,943  12,793  924.6 349.4 -
Xiantao BLC 640  6,301  640  6,301  -40.8 - -40.8
Changsha Jinxia BLC 6,618  10,322  3,977  6,032  2,641  4,290  -70.6 -71.0 -70.0
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 86,371  235,892  51,711  150,329  34,660  85,563  141.0 327.3 36.4
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 173  1,450  173  1,398  52  - - -
Zhanjiang BLC 3,443  11,742  1,426  3,570  2,017  8,173  -10.6 593.1 -35.2
Zhongshan BLC 22,043  57,273  9,045  20,556  12,998  36,717  -5.5 5.7 -10.8
Foshanguotong BLC 4,147  11,323  1,496  4,565  2,651  6,759  -1.4 -10.5 5.8
Dongguan Qingxi BLC 33,315  96,920  16,341  38,034  16,974  58,885  -3.6 8.1 -9.8
Liuzhou BLC 608  608  - - -
Fangcheng Port BLC 13,321  37,645  2,109  13,321  35,536  152.3 - 138.2
Chongqing Guoyuan BLC 6,288  16,315  6,288  16,315  -26.6 - -26.6
Chongqing Railway BLC 43,519  70,253  24,168  35,947  19,350  34,306  112.6 61.0 220.0
Chongqing Nanpeng Road BLC 15,716  44,731  13,268  35,276  2,447  9,455  289.1 303.7 242.6
Chengdu Airport BLC 771  2,102  282  282  490  1,820  -93.8 1135.9 -94.7
Tianfu new area(Chengdu) BLC 989  2,431  989  2,431  54.3 - 54.3
Luzhou Port BLC 15,360  35,497  224  1,263  15,136  34,234  37.1 - 32.2
Yibin Port BLC 11,430  47,197  9,899  10,721  1,531  36,477  -3.2 -43.7 22.9
Nanchong BLC 101  1,115  101  1,115  - - -
Chengdu Railway BLC 159,240  302,083  142,422  245,396  16,817  56,687  14.0 22.8 -12.8
Kunming Gaoxin BLC -100.0 - -100.0
Kunming Gaoxin BLC 22  642  620  22  22  12868.8 - 337.2
Shanxi Xixian BLC 675  28,991  14,457  675  14,535  32.4 155.5 -10.5
Wuwei BLC 426  426  426  426  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 2,173  2,173  - - -
Shizuishan BLC 183  183  183  183  - - -
Kuitun BLC 37  37  -93.2 - -93.2

Note:

1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730