Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2022
2022/03/18


(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2022

. Unit:US$1,000

Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change

2 1to2 2 1to2 2 1to2 Total Exports Imports

TOTAL 404,249,368  973,449,661  217,416,504  544,702,458  186,832,863  428,747,203  15.9 16.3 15.5

Beijing 6,470,495  15,340,418  1,651,355  4,465,310  4,819,141  10,875,108  -2.4 0.7 -3.6

Tianjin 17,467,546  40,536,746  8,299,633  19,100,028  9,167,913  21,436,717  16.1 21.1 12.0

Shijiazhuang 4,513,336  10,303,151  745,885  1,668,773  3,767,452  8,634,378  -5.4 -2.0 -6.0

Taiyuan 391,529  1,010,018  108,242  173,785  283,287  836,233  42.1 70.7 37.4

Manzhouli 531,706  935,666  258,436  444,559  273,269  491,107  0.8 40.7 -19.8

Hohhot 527,639  1,073,749  137,274  333,247  390,365  740,502  -44.8 -24.0 -50.8

Shenyang 1,042,060  2,629,591  174,361  456,699  867,699  2,172,893  -17.0 -17.9 -16.8

Dalian 9,661,208  22,326,177  3,869,124  8,965,885  5,792,084  13,360,292  10.7 10.0 11.2

Changchun 774,302  1,648,326  195,680  457,105  578,622  1,191,221  -3.7 110.7 -20.3

Harbin 2,276,500  4,613,139  220,222  585,093  2,056,278  4,028,046  60.9 178.1 51.6

Shanghai 88,534,786  205,794,145  50,755,814  123,531,560  37,778,972  82,262,585  26.4 26.6 26.2

Nanjing 37,120,856  83,262,611  19,118,214  41,862,643  18,002,642  41,399,968  18.7 24.6 13.3

Hangzhou 13,346,575  36,220,131  6,206,077  19,471,917  7,140,499  16,748,214  42.9 41.3 44.7

Ningbo 21,450,340  54,326,366  14,210,749  39,485,275  7,239,591  14,841,091  22.7 21.6 25.9

Hefei 4,219,831  8,723,342  1,460,543  3,120,721  2,759,288  5,602,621  31.8 29.3 33.3

Fuzhou 3,569,757  8,452,496  1,569,139  3,759,558  2,000,618  4,692,938  14.5 12.4 16.2

Xiamen 12,027,314  30,039,127  7,760,627  20,650,968  4,266,687  9,388,158  24.4 22.7 28.4

Nanchang 2,253,252  5,032,350  747,166  2,008,656  1,506,086  3,023,693  23.8 16.3 29.3

Qingdao 29,706,004  73,151,752  13,537,325  36,308,281  16,168,680  36,843,471  24.5 23.4 25.7

Jinan 6,008,162  14,249,288  3,302,018  7,981,331  2,706,144  6,267,958  20.2 45.5 -1.5

Zhengzhou 8,086,162  18,048,715  4,771,492  10,457,090  3,314,670  7,591,624  -5.5 -10.3 2.0

Wuhan 3,234,948  7,750,373  1,705,724  4,102,098  1,529,224  3,648,275  -2.5 9.8 -13.3

Changsha 1,640,209  3,939,726  760,897  1,831,967  879,312  2,107,760  -9.7 -15.6 -3.7

Guangzhou 15,773,235  39,330,546  10,634,952  27,631,549  5,138,283  11,698,997  12.8 15.4 6.9

Huangpu 16,281,261  40,509,049  7,461,636  19,306,444  8,819,625  21,202,605  8.7 11.6 6.2

Shenzhen 53,210,933  142,831,967  34,320,298  94,123,991  18,890,635  48,707,976  3.9 -0.4 13.5

Gongbei 4,481,826  10,564,800  2,881,835  6,812,936  1,599,992  3,751,864  14.3 17.6 8.9

Shantou 1,041,204  3,423,086  635,874  1,867,440  405,330  1,555,646  66.7 67.4 65.9

Haikou  1,697,074  4,487,656  358,799  1,026,068  1,338,275  3,461,588  63.1 124.0 50.9

Zhanjiang 2,578,798  6,317,328  284,529  586,873  2,294,269  5,730,455  24.9 8.7 26.8

Jiangmen 1,329,627  3,293,901  908,090  2,169,705  421,537  1,124,195  18.2 20.9 13.3

Nanning 5,869,380  14,725,907  2,598,169  6,156,148  3,271,211  8,569,758  -17.0 -28.1 -6.6

Chengdu 8,734,071  18,685,512  4,758,571  10,318,845  3,975,500  8,366,667  11.1 12.5 9.4

Chongqing 7,588,247  16,459,217  5,186,668  11,122,833  2,401,580  5,336,384  11.1 18.5 -1.6

Guiyang 118,085  392,056  64,232  199,698  53,852  192,359  5.9 43.3 -16.7

Kunming 1,606,581  3,974,464  526,742  1,506,443  1,079,839  2,468,020  -13.5 -42.3 24.3

Lhasa 30,543  72,505  29,619  68,476  924  4,029  118.9 120.8 90.4

Xi'an 5,031,901  10,709,355  3,286,721  6,597,412  1,745,180  4,111,943  23.2 41.0 2.5

Urumqi  3,598,340  7,300,110  1,876,564  3,868,109  1,721,775  3,432,000  54.7 86.3 29.9

Lanzhou 350,821  806,927  12,507  47,597  338,314  759,331  54.2 231.5 49.2

Yinchuan 69,535  153,535  24,693  68,654  44,842  84,881  218.9 208.6 227.7

Xining 3,388  4,338  10  686  3,378  3,651  24.9 1977.1 6.1

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730