Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,4.2022
2022/05/18

(10)Imports and Exports by Customs Districts,4.2022
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
4 1to4 4 1to4 4 1to4 Total Exports Imports
TOTAL 496,120,251  1,975,776,755  273,619,664  1,094,352,236  222,500,588  881,424,519  10.1 12.5 7.1
Beijing 10,469,860  34,125,101  2,853,676  9,566,642  7,616,184  24,558,459  0.3 -2.6 1.4
Tianjin 25,734,007  88,681,248  12,258,708  42,827,163  13,475,298  45,854,086  19.8 23.6 16.4
Shijiazhuang 6,137,703  21,765,318  1,336,120  3,895,353  4,801,583  17,869,965  -5.5 -5.5 -5.5
Taiyuan 385,964  1,944,731  95,567  376,891  290,397  1,567,840  -9.8 -17.6 -7.7
Manzhouli 699,915  2,204,391  226,700  902,877  473,215  1,301,514  10.8 18.8 5.9
Hohhot 1,039,899  3,078,383  279,661  896,245  760,238  2,182,138  -20.1 -9.2 -23.9
Shenyang 1,735,138  5,980,122  269,926  884,666  1,465,212  5,095,456  -10.8 -32.3 -5.5
Dalian 12,003,858  45,554,397  4,875,112  18,687,382  7,128,746  26,867,015  0.1 -2.8 2.2
Changchun 700,390  2,867,022  155,068  795,844  545,322  2,071,179  -11.6 75.0 -25.7
Harbin 2,512,971  9,336,461  339,636  1,268,419  2,173,335  8,068,042  56.6 137.5 48.6
Shanghai 57,708,707  367,923,382  30,130,903  215,882,493  27,577,804  152,040,889  4.9 8.8 -0.1
Nanjing 38,801,709  166,512,213  18,152,398  82,215,099  20,649,311  84,297,114  10.4 13.8 7.3
Hangzhou 19,462,500  74,214,342  10,766,280  39,660,703  8,696,220  34,553,639  35.3 40.4 29.9
Ningbo 37,050,717  120,205,687  27,259,094  85,925,461  9,791,623  34,280,226  30.8 32.3 27.0
Hefei 4,951,798  18,707,372  1,843,148  7,051,693  3,108,650  11,655,679  21.7 32.7 15.9
Fuzhou 4,963,209  17,879,718  2,098,142  7,803,441  2,865,067  10,076,277  10.1 15.2 6.4
Xiamen 16,749,415  62,508,035  10,689,381  41,174,272  6,060,035  21,333,762  24.0 21.3 29.5
Nanchang 2,396,751  9,786,253  840,035  3,762,530  1,556,716  6,023,723  21.7 7.8 32.3
Qingdao 39,915,861  151,385,779  20,762,506  76,074,825  19,153,355  75,310,954  18.1 21.4 15.0
Jinan 8,087,125  31,562,397  4,242,396  16,560,061  3,844,730  15,002,336  27.1 41.0 14.6
Zhengzhou 8,666,751  36,338,692  5,365,602  21,476,650  3,301,149  14,862,042  0.4 -3.5 6.5
Wuhan 4,556,278  17,488,897  2,450,026  9,388,070  2,106,253  8,100,827  15.6 28.4 3.7
Changsha 1,931,025  7,869,396  861,168  3,560,610  1,069,857  4,308,785  -13.3 -16.3 -10.6
Guangzhou 24,913,352  86,586,032  17,779,910  60,391,461  7,133,442  26,194,571  16.2 24.4 1.0
Huangpu 25,189,023  87,428,630  12,172,176  41,339,245  13,016,847  46,089,385  6.5 10.2 3.3
Shenzhen 81,818,087  287,548,805  56,733,539  191,872,838  25,084,548  95,675,968  -0.5 -0.1 -1.3
Gongbei 8,567,486  27,258,878  5,658,594  17,513,496  2,908,892  9,745,382  29.2 34.3 21.0
Shantou 2,213,491  7,258,618  1,239,026  4,128,463  974,465  3,130,155  58.0 53.4 64.4
Haikou  1,945,609  8,191,288  742,900  2,054,209  1,202,708  6,137,079  47.5 108.2 34.4
Zhanjiang 4,589,193  15,410,336  489,040  1,398,099  4,100,153  14,012,237  35.1 7.3 38.7
Jiangmen 2,383,092  7,678,165  1,569,022  5,074,012  814,070  2,604,153  24.8 24.1 26.3
Nanning 7,909,263  28,995,504  2,395,170  10,562,589  5,514,092  18,432,915  -27.7 -45.7 -10.6
Chengdu 9,127,906  38,559,118  5,009,174  21,503,011  4,118,732  17,056,107  7.3 11.1 2.9
Chongqing 8,456,605  34,600,471  5,563,726  22,617,516  2,892,879  11,982,955  10.4 14.8 3.1
Guiyang 337,524  1,118,270  198,582  533,363  138,942  584,907  36.8 68.1 17.0
Kunming 2,449,805  8,194,064  727,049  2,851,863  1,722,756  5,342,201  -12.2 -35.1 8.2
Lhasa 42,529  158,249  40,890  151,860  1,640  6,389  -18.0 66.8 -93.7
Xi'an 4,616,900  20,920,702  2,832,534  12,910,802  1,784,366  8,009,900  8.3 31.5 -15.6
Urumqi  4,431,467  15,953,627  2,218,068  8,504,430  2,213,399  7,449,197  51.9 66.8 37.9
Lanzhou 364,963  1,645,680  11,739  82,348  353,224  1,563,332  43.1 107.8 40.8
Yinchuan 100,150  342,034  86,122  222,274  14,027  119,759  336.9 525.4 180.1
Xining 2,257  8,950  1,151  2,968  1,106  5,982  -25.0 5271.5 -49.7
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730