Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,6.2021
2021/07/19

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 6.2021
. Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 6 1 to 6 Total Exports Imports
TOTAL 511,307,785  2,785,203,522  281,417,178  1,518,360,276  229,890,607  1,266,843,246  37.4 38.6 36.0
Beijing 9,813,175  52,604,928  3,234,796  16,254,287  6,578,379  36,350,640  33.8 44.1 29.7
Tianjin 22,186,535  118,200,064  10,665,112  55,642,340  11,521,424  62,557,725  36.4 38.7 34.4
Shijiazhuang 5,310,107  33,307,718  1,063,571  6,091,558  4,246,536  27,216,160  46.2 66.0 42.3
Taiyuan 1,115,862  4,132,249  426,809  1,234,699  689,053  2,897,550  214.7 465.5 164.7
Manzhouli 574,154  3,157,837  256,242  1,258,366  317,912  1,899,471  26.4 30.4 23.8
Hohhot 1,135,249  5,854,577  372,507  1,621,216  762,741  4,233,361  69.1 79.9 65.3
Shenyang 1,873,252  10,296,324  256,063  1,999,847  1,617,190  8,296,477  56.2 28.7 64.7
Dalian 11,782,777  68,457,661  5,350,743  29,271,561  6,432,034  39,186,100  21.2 27.1 17.1
Changchun 702,304  4,752,056  116,122  742,336  586,182  4,009,720  8.9 29.0 5.8
Harbin 2,015,042  9,679,797  336,268  1,090,997  1,678,774  8,588,800  23.8 9.6 25.9
Shanghai 100,033,811  545,385,628  55,814,491  308,525,936  44,219,320  236,859,692  29.3 23.7 37.3
Nanjing 43,401,958  233,357,795  20,890,565  112,061,188  22,511,393  121,296,606  32.2 33.9 30.6
Hangzhou 17,026,120  87,636,090  9,879,689  47,243,412  7,146,431  40,392,678  49.0 44.3 54.9
Ningbo 27,506,727  145,852,890  20,408,858  104,482,087  7,097,869  41,370,803  40.6 41.7 37.7
Hefei 4,113,168  22,901,732  2,034,931  8,613,582  2,078,237  14,288,150  29.2 25.2 31.8
Fuzhou 4,886,882  25,958,080  1,883,589  10,609,620  3,003,293  15,348,459  52.2 36.4 65.4
Xiamen 15,191,128  80,562,589  10,131,339  54,280,371  5,059,789  26,282,218  45.1 45.2 44.8
Nanchang 2,274,223  12,292,250  922,512  5,256,269  1,351,711  7,035,981  15.4 8.4 21.2
Qingdao 37,394,601  199,852,465  18,633,534  99,004,645  18,761,067  100,847,820  45.7 43.6 47.9
Jinan 6,819,528  37,460,974  3,554,502  18,517,663  3,265,026  18,943,311  38.7 58.4 23.6
Zhengzhou 7,715,450  51,811,159  4,822,098  31,746,734  2,893,353  20,064,425  85.7 82.4 91.2
Wuhan 4,247,555  23,343,049  2,072,735  11,313,337  2,174,820  12,029,712  72.4 92.6 56.9
Changsha 2,515,352  13,553,951  1,105,756  6,199,710  1,409,596  7,354,241  8.4 -2.0 19.0
Guangzhou 22,124,787  116,291,414  15,609,424  77,658,216  6,515,363  38,633,199  43.0 46.9 35.7
Huangpu 24,252,414  128,376,947  11,538,114  58,982,447  12,714,300  69,394,500  35.5 39.3 32.4
Shenzhen 75,482,484  440,018,280  49,408,620  291,453,406  26,073,864  148,564,874  41.9 50.4 27.8
Gongbei 6,321,628  32,914,052  3,791,092  20,132,362  2,530,536  12,781,690  30.4 26.8 36.4
Shantou 1,716,667  7,834,442  1,026,835  4,650,882  689,832  3,183,560  25.7 21.1 33.1
Haikou  1,743,500  8,787,088  504,752  1,826,626  1,238,747  6,960,462  23.3 -7.3 35.1
Zhanjiang 3,132,426  17,319,877  449,484  2,101,667  2,682,942  15,218,210  59.0 43.6 61.4
Jiangmen 1,787,743  9,677,818  1,216,053  6,530,694  571,690  3,147,125  26.2 20.6 39.8
Nanning 11,084,443  61,966,758  4,986,392  29,428,301  6,098,051  32,538,456  60.5 54.7 66.1
Chengdu 10,494,204  55,892,640  5,484,970  29,574,046  5,009,234  26,318,595  22.0 27.6 16.2
Chongqing 9,746,376  48,598,357  6,117,157  30,476,473  3,629,219  18,121,884  40.1 41.1 38.5
Guiyang 164,651  1,244,801  62,960  480,578  101,692  764,223  90.5 26.1 180.6
Kunming 2,456,712  14,125,601  932,709  6,208,689  1,524,003  7,916,912  23.1 21.0 24.8
Lhasa 82,812  308,308  32,936  155,476  49,876  152,832  170.6 67.4 626.5
Xi'an 6,903,884  31,926,773  3,886,042  16,452,442  3,017,842  15,474,331  32.2 38.6 26.0
Urumqi  3,879,129  17,796,002  2,100,212  9,057,165  1,778,917  8,738,837  15.8 41.9 -2.7
Lanzhou 241,796  1,549,977  21,262  71,851  220,533  1,478,125  83.6 18.2 88.7
Yinchuan 56,735  149,272  15,299  57,097  41,436  92,175  -18.5 -35.0 -3.3
Xining 432  13,251  31  96  400  13,155  -51.1 -97.4 -43.9

Note:  Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730