Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2022
2022/03/18

(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2022
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
1 1to1 1 1to1 1 1to1 Total Exports Imports
TOTAL 569,200,293  569,200,293  327,285,953  327,285,953  241,914,340  241,914,340  22.2 24.1 19.8
Beijing 8,869,923  8,869,923  2,813,956  2,813,956  6,055,967  6,055,967  0.4 14.1 -4.9
Tianjin 23,069,200  23,069,200  10,800,395  10,800,395  12,268,804  12,268,804  18.7 22.5 15.5
Shijiazhuang 5,789,815  5,789,815  922,889  922,889  4,866,926  4,866,926  4.6 9.7 3.7
Taiyuan 618,489  618,489  65,543  65,543  552,946  552,946  70.1 34.3 75.7
Manzhouli 403,961  403,961  186,123  186,123  217,837  217,837  -14.4 20.4 -31.3
Hohhot 546,110  546,110  195,973  195,973  350,137  350,137  -48.0 -20.7 -56.4
Shenyang 1,587,531  1,587,531  282,338  282,338  1,305,194  1,305,194  -1.7 5.1 -3.1
Dalian 12,664,969  12,664,969  5,096,762  5,096,762  7,568,207  7,568,207  25.0 21.3 27.6
Changchun 874,024  874,024  261,424  261,424  612,599  612,599  3.8 102.2 -14.0
Harbin 2,336,639  2,336,639  364,871  364,871  1,971,768  1,971,768  69.7 179.4 58.2
Shanghai 117,259,359  117,259,359  72,775,746  72,775,746  44,483,614  44,483,614  34.6 39.9 26.8
Nanjing 46,141,755  46,141,755  22,744,429  22,744,429  23,397,326  23,397,326  20.8 25.8 16.2
Hangzhou 22,873,556  22,873,556  13,265,840  13,265,840  9,607,716  9,607,716  58.7 51.6 69.6
Ningbo 32,876,026  32,876,026  25,274,526  25,274,526  7,601,500  7,601,500  27.1 31.1 15.4
Hefei 4,503,511  4,503,511  1,660,178  1,660,178  2,843,333  2,843,333  24.3 24.0 24.5
Fuzhou 4,882,738  4,882,738  2,190,419  2,190,419  2,692,319  2,692,319  25.2 22.4 27.6
Xiamen 18,011,813  18,011,813  12,890,341  12,890,341  5,121,471  5,121,471  34.6 37.1 28.8
Nanchang 2,779,098  2,779,098  1,261,490  1,261,490  1,517,608  1,517,608  20.8 26.0 16.8
Qingdao 43,445,748  43,445,748  22,770,957  22,770,957  20,674,791  20,674,791  33.1 36.1 30.0
Jinan 8,241,126  8,241,126  4,679,313  4,679,313  3,561,813  3,561,813  34.2 54.9 14.1
Zhengzhou 9,962,553  9,962,553  5,685,599  5,685,599  4,276,954  4,276,954  -6.5 -12.4 2.7
Wuhan 4,515,425  4,515,425  2,396,374  2,396,374  2,119,051  2,119,051  5.3 15.4 -4.1
Changsha 2,299,517  2,299,517  1,071,070  1,071,070  1,228,447  1,228,447  -12.9 -19.4 -6.4
Guangzhou 23,557,311  23,557,311  16,996,597  16,996,597  6,560,714  6,560,714  14.7 21.0 0.9
Huangpu 24,227,788  24,227,788  11,844,808  11,844,808  12,382,980  12,382,980  12.0 18.6 6.3
Shenzhen 89,621,034  89,621,034  59,803,693  59,803,693  29,817,341  29,817,341  14.5 10.3 23.8
Gongbei 6,082,974  6,082,974  3,931,101  3,931,101  2,151,873  2,151,873  15.1 17.7 10.7
Shantou 2,381,883  2,381,883  1,231,566  1,231,566  1,150,317  1,150,317  96.0 83.1 111.9
Haikou  2,790,582  2,790,582  667,268  667,268  2,123,313  2,123,313  71.3 179.4 52.8
Zhanjiang 3,738,530  3,738,530  302,344  302,344  3,436,187  3,436,187  64.2 9.9 71.6
Jiangmen 1,964,274  1,964,274  1,261,615  1,261,615  702,658  702,658  16.7 20.3 10.7
Nanning 8,856,527  8,856,527  3,557,980  3,557,980  5,298,547  5,298,547  -20.1 -37.6 -1.6
Chengdu 9,951,441  9,951,441  5,560,274  5,560,274  4,391,167  4,391,167  12.8 12.2 13.5
Chongqing 8,870,969  8,870,969  5,936,165  5,936,165  2,934,804  2,934,804  12.1 18.1 1.7
Guiyang 273,972  273,972  135,465  135,465  138,506  138,506  18.6 109.7 -16.8
Kunming 2,367,882  2,367,882  979,702  979,702  1,388,181  1,388,181  -16.7 -45.1 31.2
Lhasa 41,962  41,962  38,857  38,857  3,104  3,104  70.5 64.8 198.8
Xi'an 5,677,454  5,677,454  3,310,691  3,310,691  2,366,763  2,366,763  26.9 35.9 16.2
Urumqi  3,701,770  3,701,770  1,991,545  1,991,545  1,710,225  1,710,225  47.3 63.5 32.1
Lanzhou 456,107  456,107  35,090  35,090  421,017  421,017  43.9 187.2 38.2
Yinchuan 84,000  84,000  43,961  43,961  40,039  40,039  222.3 238.8 205.9
Xining 950  950  676  676  274  274  -61.6 4883.4 -88.9
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730