Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts 4. 2019
05/23/2019

(10)  Imports and Exports by Customs Districts, 4. 2019
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
TOTAL 373,128,980  1,399,804,216  193,481,260  744,599,088  179,647,719  655,205,128  -1.1 0.2 -2.5
Beijing 6,778,484  25,306,420  1,705,772  6,315,162  5,072,712  18,991,258  1.3 -14.5 8.0
Tianjin 17,584,341  65,044,544  8,565,427  30,472,208  9,018,915  34,572,336  2.1 -3.2 7.4
Shijiazhuang 4,201,978  15,227,891  817,973  2,429,409  3,384,005  12,798,482  1.6 -0.2 1.9
Taiyuan 243,837  937,734  16,433  67,376  227,404  870,358  -0.8 522.9 -6.9
Manzhouli 460,054  1,713,839  196,355  714,489  263,699  999,351  -14.9 -5.0 -20.8
Hohhot 950,647  3,143,946  140,054  479,856  810,592  2,664,090  12.5 7.5 13.5
Shenyang 1,306,706  5,056,403  285,177  1,008,430  1,021,529  4,047,973  3.5 -6.8 6.4
Dalian 11,304,667  40,641,801  5,164,493  19,361,280  6,140,174  21,280,521  0.5 2.4 -1.1
Changchun 967,621  3,097,603  160,077  560,901  807,544  2,536,703  -12.7 40.5 -19.5
Harbin 1,617,348  6,217,797  186,903  624,229  1,430,444  5,593,568  6.7 1.2 7.3
Shanghai 70,946,653  283,993,526  36,866,511  161,270,977  34,080,142  122,722,549  -6.4 -5.9 -7.0
Nanjing 31,362,945  121,313,015  14,849,163  59,281,348  16,513,782  62,031,667  -3.1 -0.3 -5.7
Hangzhou 9,389,713  35,606,604  5,017,066  18,334,487  4,372,648  17,272,117  2.8 -0.5 6.6
Ningbo 20,814,637  77,966,785  14,153,771  54,011,837  6,660,866  23,954,947  7.7 9.6 3.8
Hefei 2,620,811  11,156,994  1,092,565  4,160,556  1,528,247  6,996,438  -2.4 -1.8 -2.8
Fuzhou 2,929,619  10,906,467  1,421,589  5,180,911  1,508,031  5,725,556  -6.3 -13.2 1.0
Xiamen 11,359,333  41,658,540  7,659,373  27,514,007  3,699,961  14,144,533  -1.1 0.1 -3.4
Nanchang 1,413,803  5,026,345  628,828  2,039,554  784,975  2,986,791  13.6 37.2 1.7
Qingdao 27,266,335  104,030,744  12,713,184  49,807,517  14,553,152  54,223,227  1.9 3.1 0.8
Jinan 4,778,990  15,512,433  2,173,055  6,328,085  2,605,935  9,184,348  -16.1 -12.2 -18.6
Zhengzhou 3,947,609  15,644,384  2,269,852  9,862,412  1,677,757  5,781,972  -14.6 -9.9 -21.7
Wuhan 2,416,562  9,110,257  1,029,711  4,346,875  1,386,851  4,763,381  8.1 4.5 11.7
Changsha 1,972,623  6,727,768  1,033,961  3,297,470  938,663  3,430,298  5.9 31.5 -10.7
Guangzhou 14,556,215  50,450,502  8,342,751  29,912,168  6,213,464  20,538,333  -4.0 -6.6 0.1
Huangpu 19,683,758  69,565,705  9,122,397  31,472,792  10,561,361  38,092,913  1.7 1.6 1.7
Shenzhen 59,020,294  218,875,993  36,661,490  137,818,296  22,358,804  81,057,697  -1.9 5.6 -12.4
Gongbei 5,525,762  19,525,357  3,773,525  12,729,709  1,752,236  6,795,648  -6.5 -0.6 -15.9
Shantou 1,466,458  5,074,307  1,028,709  3,454,589  437,748  1,619,717  -2.4 8.0 -19.1
Haikou  2,106,808  6,615,321  417,520  1,389,413  1,689,288  5,225,909  44.3 22.2 51.6
Zhanjiang 2,886,480  9,461,842  364,889  1,308,623  2,521,591  8,153,220  5.6 -12.2 9.1
Jiangmen 1,606,163  5,962,662  1,136,960  4,433,372  469,203  1,529,290  -2.2 0.3 -8.7
Nanning 6,709,566  24,491,577  3,067,923  11,346,278  3,641,643  13,145,299  4.5 4.0 5.0
Chengdu 7,461,795  26,682,371  3,289,155  12,054,667  4,172,640  14,627,704  15.9 18.5 13.8
Chongqing 5,329,138  20,785,305  3,281,379  13,617,129  2,047,759  7,168,176  17.7 16.8 19.7
Guiyang 228,467  824,739  135,443  458,613  93,024  366,126  -39.9 -44.8 -32.4
Kunming 2,378,795  8,317,768  955,880  3,411,121  1,422,915  4,906,647  2.3 1.1 3.1
Lhasa 52,230  163,945  50,211  160,220  2,018  3,725  -49.2 15.8 -98.0
Xi'an 3,437,138  13,708,737  1,790,166  7,126,938  1,646,972  6,581,800  -2.3 -11.7 10.3
Urumqi  3,777,522  13,352,372  1,877,230  6,272,348  1,900,291  7,080,024  5.9 -2.5 14.7
Lanzhou 164,245  619,227  3,774  76,571  160,471  542,656  -34.4 -33.9 -34.4
Yinchuan 82,812  239,333  34,564  84,582  48,248  154,751  -36.3 -30.2 -39.2
Xining 20,015  45,313  - 2,283  20,015  43,030  378.8 442.8 375.8
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730