Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,6.2022
2022/07/18

(10)Imports and Exports by Customs Districts,6.2022
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
6 1to6 6 1to6 6 1to6 Total Exports Imports
TOTAL 564,587,051  3,079,124,688  331,264,197  1,732,279,883  233,322,854  1,346,844,805  10.3 14.2 5.7
Beijing 10,729,676  54,747,294  2,492,242  14,637,136  8,237,435  40,110,158  3.5 -9.9 9.4
Tianjin 28,254,190  145,826,459  16,382,286  74,801,115  11,871,904  71,025,343  23.0 34.6 12.7
Shijiazhuang 6,091,964  35,115,563  1,784,540  7,310,200  4,307,424  27,805,364  2.4 20.1 -1.4
Taiyuan 376,845  2,567,820  90,312  499,788  286,534  2,068,033  -37.8 -59.5 -28.5
Manzhouli 788,064  3,706,269  303,827  1,437,409  484,237  2,268,860  16.2 14.4 17.3
Hohhot 1,168,943  5,487,258  245,217  1,438,975  923,725  4,048,284  -7.0 -11.1 -5.5
Shenyang 1,835,794  10,212,688  407,434  1,846,739  1,428,360  8,365,949  -2.2 -7.8 -0.9
Dalian 12,530,137  72,042,696  5,302,752  29,709,944  7,227,385  42,332,752  4.2 1.6 6.1
Changchun 955,600  4,604,517  214,128  1,188,490  741,472  3,416,027  -0.8 74.1 -13.7
Harbin 2,527,861  14,251,143  485,436  2,074,770  2,042,425  12,176,373  47.0 90.2 41.5
Shanghai 97,732,413  534,225,661  56,736,913  311,456,651  40,995,501  222,769,010  -1.9 1.1 -5.8
Nanjing 47,893,463  262,393,043  26,239,471  133,069,426  21,653,992  129,323,618  12.2 18.9 6.1
Hangzhou 19,597,608  113,667,679  11,011,778  61,963,191  8,585,830  51,704,488  29.0 31.1 26.5
Ningbo 39,352,023  201,651,566  29,725,443  146,795,761  9,626,580  54,855,806  38.1 40.6 32.0
Hefei 4,750,487  28,528,233  2,224,447  11,211,290  2,526,041  17,316,943  22.2 30.2 17.5
Fuzhou 5,544,344  28,723,160  2,477,856  12,554,108  3,066,488  16,169,052  9.5 18.3 3.5
Xiamen 18,303,818  98,679,060  12,163,694  65,467,812  6,140,124  33,211,249  22.5 20.6 26.4
Nanchang 2,879,383  14,878,064  1,273,651  5,957,082  1,605,732  8,920,982  19.3 13.4 23.7
Qingdao 42,792,686  243,591,621  23,790,243  126,433,923  19,002,442  117,157,698  21.3 27.8 15.0
Jinan 6,957,404  46,623,455  4,206,292  25,666,768  2,751,112  20,956,687  21.7 38.6 5.8
Zhengzhou 8,217,726  52,699,209  5,338,453  31,538,649  2,879,273  21,160,560  2.1 -0.1 5.5
Wuhan 5,335,779  27,444,971  3,109,864  15,226,298  2,225,915  12,218,673  17.0 34.7 0.6
Changsha 2,263,240  12,570,006  1,171,255  5,840,914  1,091,984  6,729,092  -7.8 -5.7 -9.6
Guangzhou 22,677,117  132,993,603  15,630,538  92,377,687  7,046,579  40,615,917  14.1 18.6 5.0
Huangpu 23,403,743  135,215,189  11,806,407  65,498,262  11,597,336  69,716,927  5.2 11.0 0.4
Shenzhen 88,805,614  456,600,359  62,444,747  310,989,891  26,360,867  145,610,468  3.9 6.9 -2.1
Gongbei 7,345,085  42,256,365  5,096,370  27,949,528  2,248,715  14,306,836  28.5 39.0 12.1
Shantou 2,204,435  11,781,001  1,560,098  7,155,432  644,337  4,625,568  50.6 54.1 45.6
Haikou  2,026,021  12,052,534  568,927  2,990,343  1,457,094  9,062,191  37.0 63.3 30.1
Zhanjiang 3,715,294  24,312,034  512,714  2,372,527  3,202,580  21,939,507  38.1 11.0 41.8
Jiangmen 2,011,263  11,983,147  1,309,398  7,889,270  701,865  4,093,877  23.6 20.9 29.1
Nanning 10,266,071  48,811,834  4,299,991  18,551,256  5,966,080  30,260,577  -21.8 -36.8 -8.5
Chengdu 9,753,835  57,473,554  5,332,617  31,739,197  4,421,218  25,734,358  2.8 7.4 -2.4
Chongqing 9,441,329  52,587,750  6,176,197  34,349,442  3,265,132  18,238,307  8.2 12.7 0.7
Guiyang 603,616  2,093,996  301,274  1,068,911  302,342  1,025,084  68.5 122.4 34.5
Kunming 2,797,363  13,675,247  1,044,321  4,862,818  1,753,042  8,812,430  -3.4 -21.6 10.8
Lhasa 37,156  230,907  36,646  220,886  511  10,021  -25.1 42.1 -93.4
Xi'an 5,885,244  32,540,646  3,973,922  20,782,306  1,911,322  11,758,340  2.0 26.4 -23.9
Urumqi  6,256,902  27,038,642  3,855,825  14,766,147  2,401,077  12,272,495  52.0 63.3 40.3
Lanzhou 354,167  2,632,648  25,574  137,819  328,594  2,494,829  64.6 91.8 63.3
Yinchuan 120,194  594,867  110,083  447,435  10,111  147,432  378.6 683.6 119.4
Xining 3,154  12,929  1,015  4,289  2,139  8,640  -2.4 4347.4 -34.3
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730