Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 3.2021
2021/04/19

(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2021
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
TOTAL 468,470,355  1,303,602,300  241,134,158  709,978,153  227,336,197  593,624,147  38.6 49.0 28.0
Beijing 9,852,388  25,347,977  2,652,488  7,090,703  7,199,901  18,257,273  48.1 78.9 38.9
Tianjin 18,560,308  53,267,961  9,039,090  24,812,352  9,521,218  28,455,608  28.2 34.2 23.4
Shijiazhuang 6,131,866  16,421,115  1,306,578  3,009,966  4,825,288  13,411,148  43.1 88.9 35.7
Taiyuan 524,767  1,227,075  80,442  182,495  444,324  1,044,580  74.5 107.9 69.7
Manzhouli 519,888  1,435,921  208,068  524,454  311,820  911,467  12.6 7.5 15.8
Hohhot 1,104,126  3,008,550  337,550  776,004  766,576  2,232,546  101.4 121.9 95.1
Shenyang 1,788,112  4,862,470  368,080  914,620  1,420,033  3,947,850  19.0 -7.3 27.3
Dalian 13,043,218  32,800,092  5,515,349  13,675,361  7,527,869  19,124,731  10.3 13.9 7.9
Changchun 739,067  2,479,960  122,796  356,529  616,271  2,123,431  12.2 17.4 11.4
Harbin 1,412,712  4,273,672  141,637  352,045  1,271,075  3,921,627  -13.5 -22.3 -12.6
Shanghai 90,937,096  253,728,403  47,144,457  144,802,392  43,792,640  108,926,011  29.7 31.8 27.0
Nanjing 39,982,679  109,732,642  19,049,022  52,769,620  20,933,656  56,963,022  34.6 42.5 28.0
Hangzhou 13,009,190  38,031,405  5,825,006  19,614,335  7,184,184  18,417,071  42.4 56.4 29.9
Ningbo 22,757,586  66,921,343  14,746,138  47,244,646  8,011,448  19,676,697  38.0 44.7 24.3
Hefei 4,461,695  10,830,668  1,574,260  3,987,822  2,887,435  6,842,846  36.0 45.5 31.1
Fuzhou 4,320,652  11,586,554  1,714,430  5,060,187  2,606,222  6,526,367  47.5 36.4 57.5
Xiamen 12,602,472  36,767,594  8,011,958  24,844,535  4,590,513  11,923,058  36.1 41.8 25.6
Nanchang 2,055,381  5,998,983  917,895  2,645,851  1,137,486  3,353,131  20.1 21.0 19.4
Qingdao 35,399,294  93,612,317  16,402,372  45,849,496  18,996,921  47,762,820  37.2 44.4 30.9
Jinan 6,389,866  17,704,046  3,160,003  8,647,544  3,229,862  9,056,502  37.1 53.2 24.6
Zhengzhou 8,360,810  27,400,492  5,156,590  16,833,202  3,204,221  10,567,289  118.7 137.3 94.5
Wuhan 3,558,116  11,452,543  1,651,724  5,388,777  1,906,392  6,063,765  111.0 163.6 79.2
Changsha 2,548,651  6,842,563  1,066,752  3,242,014  1,481,899  3,600,550  35.4 26.5 44.5
Guangzhou 18,884,119  53,803,705  11,326,248  35,336,928  7,557,871  18,466,777  42.3 45.3 36.8
Huangpu 22,334,891  59,535,044  9,802,995  27,059,151  12,531,896  32,475,892  35.1 41.5 30.2
Shenzhen 72,753,333  210,256,144  46,608,237  141,283,931  26,145,096  68,972,213  56.5 80.7 22.8
Gongbei 6,184,825  15,462,560  3,776,997  9,618,479  2,407,828  5,844,081  40.4 47.1 30.5
Shantou 1,193,540  3,253,751  719,919  1,842,488  473,620  1,411,263  7.3 5.7 9.4
Haikou  1,372,629  4,119,883  237,233  695,352  1,135,395  3,424,531  7.6 -42.6 30.8
Zhanjiang 3,385,121  8,319,593  376,481  912,832  3,008,640  7,406,761  33.9 24.9 35.1
Jiangmen 1,674,306  4,449,719  1,209,136  3,004,219  465,170  1,445,500  20.2 16.8 28.0
Nanning 11,330,554  28,777,157  5,693,936  14,268,143  5,636,618  14,509,014  69.7 80.6 60.2
Chengdu 9,970,406  26,789,011  5,046,041  14,218,573  4,924,365  12,570,438  32.0 55.4 12.8
Chongqing 8,380,962  23,203,364  5,053,067  14,444,198  3,327,895  8,759,166  59.8 76.5 38.3
Guiyang 222,358  590,718  89,351  228,670  133,007  362,048  77.7 7.6 202.3
Kunming 2,398,521  6,984,091  945,822  3,557,440  1,452,699  3,426,651  17.6 43.5 -1.0
Lhasa 128,144  161,269  29,666  60,675  98,478  100,593  133.2 15.9 498.5
Xi'an 5,191,411  13,912,868  2,517,111  7,197,618  2,674,300  6,715,251  24.5 40.3 11.1
Urumqi  2,792,037  7,492,738  1,491,788  3,570,424  1,300,248  3,922,313  -2.6 22.4 -17.9
Lanzhou 193,243  684,678  10,784  25,144  182,459  659,534  73.3 19.4 76.3
Yinchuan 15,013  63,186  6,652  28,897  8,361  34,289  -55.7 -54.8 -56.3
Xining 5,003  8,476  39  4,998  8,438  -48.1 -96.7 -44.3

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730