Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 9.2019
10/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts, 9.2019
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 9 1 to 9 Total Exports Imports
TOTAL 396,597,945  3,351,780,889  218,123,102  1,825,105,773  178,474,843  1,526,675,116  -2.4 -0.1 -5.0
Beijing 7,775,526  60,618,537  1,854,931  15,550,475  5,920,595  45,068,062  2.8 -7.9 7.1
Tianjin 16,039,279  149,068,842  7,355,580  69,424,505  8,683,699  79,644,337  -3.7 -8.2 0.5
Shijiazhuang 4,653,055  36,867,263  760,692  5,752,036  3,892,363  31,115,227  5.4 -4.9 7.5
Taiyuan 326,716  2,483,183  37,313  265,780  289,403  2,217,403  17.8 308.7 8.5
Manzhouli 435,720  4,112,009  191,401  1,690,933  244,319  2,421,076  -6.1 2.1 -11.0
Hohhot 943,384  7,812,678  259,057  1,539,137  684,327  6,273,541  9.8 23.7 6.8
Shenyang 889,350  11,844,977  272,062  2,219,492  617,287  9,625,485  -0.3 -6.8 1.3
Dalian 10,307,562  93,069,864  4,964,739  42,243,959  5,342,822  50,825,905  -1.7 -6.0 2.1
Changchun 717,555  7,015,412  164,002  1,320,486  553,553  5,694,926  -11.3 20.1 -16.4
Harbin 1,614,280  14,759,139  229,763  1,678,698  1,384,516  13,080,441  4.6 20.4 2.8
Shanghai 79,441,781  683,340,065  46,381,690  401,898,622  33,060,092  281,441,443  -6.5 -3.8 -10.1
Nanjing 32,062,382  280,294,742  15,599,877  139,258,902  16,462,505  141,035,840  -6.3 -3.5 -8.9
Hangzhou 10,818,221  88,643,490  6,116,780  48,794,316  4,701,441  39,849,174  5.1 5.5 4.6
Ningbo 20,412,433  185,613,654  14,384,990  131,937,028  6,027,443  53,676,626  2.1 5.2 -4.6
Hefei 2,797,010  25,219,787  1,026,926  9,752,528  1,770,084  15,467,258  1.0 -1.3 2.5
Fuzhou 3,238,241  26,512,111  1,501,419  12,553,022  1,736,822  13,959,088  1.8 -6.7 10.8
Xiamen 11,209,943  99,261,336  7,395,817  66,692,874  3,814,126  32,568,463  -3.7 -0.4 -9.8
Nanchang 1,772,069  13,329,932  691,720  5,596,800  1,080,349  7,733,133  16.7 44.1 2.6
Qingdao 27,310,197  239,580,590  13,345,369  117,293,361  13,964,827  122,287,229  -1.1 -0.1 -2.0
Jinan 4,720,836  39,460,679  2,024,815  17,091,265  2,696,021  22,369,414  -4.8 -0.8 -7.7
Zhengzhou 9,478,816  44,438,143  5,761,660  26,348,124  3,717,157  18,090,019  -6.8 -4.1 -10.4
Wuhan 2,736,138  23,154,484  1,145,152  10,450,025  1,590,986  12,704,460  3.3 3.0 3.4
Changsha 3,069,304  19,279,795  1,659,839  9,618,875  1,409,466  9,660,920  22.3 46.5 5.0
Guangzhou 15,066,279  130,707,031  8,406,839  78,639,380  6,659,440  52,067,651  -1.4 -3.4 1.9
Huangpu 19,467,407  169,507,255  10,111,591  80,622,994  9,355,817  88,884,261  -2.5 1.2 -5.6
Shenzhen 64,338,194  523,042,939  42,408,027  336,234,651  21,930,167  186,808,287  -4.2 3.6 -15.6
Gongbei 5,019,752  45,507,678  3,280,871  29,794,027  1,738,881  15,713,651  -6.3 0.5 -17.1
Shantou 1,616,511  12,147,846  1,125,099  8,356,949  491,412  3,790,897  -5.2 0.5 -15.6
Haikou  987,370  12,844,669  364,209  3,172,108  623,162  9,672,560  14.4 15.4 14.1
Zhanjiang 2,065,574  20,906,449  495,726  3,282,480  1,569,848  17,623,970  -3.2 -9.7 -1.8
Jiangmen 1,563,248  13,725,956  1,072,834  10,051,130  490,414  3,674,826  -3.6 -3.4 -4.2
Nanning 7,045,765  60,689,436  2,961,892  27,924,015  4,083,873  32,765,421  8.8 11.4 6.6
Chengdu 7,690,492  63,829,922  3,539,565  29,392,132  4,150,928  34,437,790  7.4 10.5 5.0
Chongqing 6,713,651  51,253,118  4,277,561  33,280,015  2,436,091  17,973,103  12.4 9.8 17.7
Guiyang 223,905  1,996,296  146,161  1,173,533  77,743  822,764  -38.7 -37.0 -41.0
Kunming 2,466,336  20,381,593  1,106,959  8,595,075  1,359,378  11,786,518  13.4 12.5 14.1
Lhasa 77,368  427,732  72,833  405,270  4,535  22,462  -19.3 22.8 -88.8
Xi'an 3,445,006  31,704,863  1,815,024  16,718,180  1,629,982  14,986,683  -6.5 -14.7 4.7
Urumqi  5,652,375  34,691,055  3,730,932  17,972,369  1,921,443  16,718,686  7.5 8.2 6.9
Lanzhou 182,635  1,525,116  8,541  121,048  174,095  1,404,068  -35.6 -42.2 -35.0
Yinchuan 178,753  998,816  72,139  395,143  106,615  603,672  33.3 70.0 16.7
Xining 27,523  112,408  705  4,029  26,818  108,379  91.1 49.8 93.1

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730