Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 9.2019
10/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts, 9.2019
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 9 1 to 9 Total Exports Imports
TOTAL 396,597,945  3,351,780,889  218,123,102  1,825,105,773  178,474,843  1,526,675,116  -2.4 -0.1 -5.0
Beijing 7,775,526  60,618,537  1,854,931  15,550,475  5,920,595  45,068,062  2.8 -7.9 7.1
Tianjin 16,039,279  149,068,842  7,355,580  69,424,505  8,683,699  79,644,337  -3.7 -8.2 0.5
Shijiazhuang 4,653,055  36,867,263  760,692  5,752,036  3,892,363  31,115,227  5.4 -4.9 7.5
Taiyuan 326,716  2,483,183  37,313  265,780  289,403  2,217,403  17.8 308.7 8.5
Manzhouli 435,720  4,112,009  191,401  1,690,933  244,319  2,421,076  -6.1 2.1 -11.0
Hohhot 943,384  7,812,678  259,057  1,539,137  684,327  6,273,541  9.8 23.7 6.8
Shenyang 889,350  11,844,977  272,062  2,219,492  617,287  9,625,485  -0.3 -6.8 1.3
Dalian 10,307,562  93,069,864  4,964,739  42,243,959  5,342,822  50,825,905  -1.7 -6.0 2.1
Changchun 717,555  7,015,412  164,002  1,320,486  553,553  5,694,926  -11.3 20.1 -16.4
Harbin 1,614,280  14,759,139  229,763  1,678,698  1,384,516  13,080,441  4.6 20.4 2.8
Shanghai 79,441,781  683,340,065  46,381,690  401,898,622  33,060,092  281,441,443  -6.5 -3.8 -10.1
Nanjing 32,062,382  280,294,742  15,599,877  139,258,902  16,462,505  141,035,840  -6.3 -3.5 -8.9
Hangzhou 10,818,221  88,643,490  6,116,780  48,794,316  4,701,441  39,849,174  5.1 5.5 4.6
Ningbo 20,412,433  185,613,654  14,384,990  131,937,028  6,027,443  53,676,626  2.1 5.2 -4.6
Hefei 2,797,010  25,219,787  1,026,926  9,752,528  1,770,084  15,467,258  1.0 -1.3 2.5
Fuzhou 3,238,241  26,512,111  1,501,419  12,553,022  1,736,822  13,959,088  1.8 -6.7 10.8
Xiamen 11,209,943  99,261,336  7,395,817  66,692,874  3,814,126  32,568,463  -3.7