Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,7.2021
2021/08/19

(10)Imports and Exports by Customs Districts,7.2021
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
7 1to7 7 1to7 7 1to7 Total Exports Imports
TOTAL 508,735,832  3,295,630,291  282,662,343  1,800,874,738  226,073,489  1,494,755,553  35.1 35.2 34.9
Beijing 11,323,135  63,997,178  4,422,197  20,676,456  6,900,939  43,320,721  39.2 58.5 31.6
Tianjin 22,347,016  140,597,371  11,067,305  66,710,845  11,279,711  73,886,527  36.7 40.0 33.8
Shijiazhuang 6,301,423  39,809,805  1,027,290  7,118,441  5,274,133  32,691,364  44.3 68.3 39.9
Taiyuan 669,620  4,805,566  305,064  1,539,763  364,556  3,265,803  191.6 454.5 138.3
Manzhouli 630,070  3,791,758  307,493  1,564,879  322,577  2,226,879  28.6 41.5 20.9
Hohhot 971,897  6,847,624  263,966  1,884,942  707,931  4,962,682  61.8 71.7 58.3
Shenyang 1,783,633  12,110,309  287,017  2,286,839  1,496,616  9,823,470  42.3 25.9 46.8
Dalian 12,134,454  80,818,303  4,789,123  34,062,991  7,345,331  46,755,312  23.4 28.9 19.6
Changchun 964,631  5,716,430  154,678  897,013  809,953  4,819,417  11.4 36.7 7.7
Harbin 1,920,874  11,606,577  228,320  1,319,292  1,692,555  10,287,286  25.5 10.5 27.7
Shanghai 94,254,764  639,628,343  54,452,709  362,966,453  39,802,055  276,661,889  27.4 22.6 34.3
Nanjing 42,037,238  275,452,660  20,101,304  132,053,904  21,935,934  143,398,756  30.9 33.2 28.8
Hangzhou 15,516,684  103,284,468  8,738,019  55,986,844  6,778,665  47,297,624  46.7 40.6 54.7
Ningbo 27,065,584  172,981,271  19,272,792  123,739,673  7,792,792  49,241,597  36.5 35.8 38.1
Hefei 3,978,053  27,004,503  1,552,581  10,166,163  2,425,472  16,838,340  29.1 26.0 31.1
Fuzhou 5,046,326  31,035,796  2,032,204  12,641,595  3,014,122  18,394,202  51.9 36.9 64.3
Xiamen 15,202,258  95,749,559  10,323,164  64,606,183  4,879,094  31,143,375  43.8 41.7 48.3
Nanchang 2,473,015  14,819,512  1,024,185  6,280,474  1,448,830  8,539,038  14.2 4.6 22.4
Qingdao 35,873,577  235,884,718  17,968,938  116,959,898  17,904,639  118,924,820  44.3 42.4 46.2
Jinan 6,045,605  43,793,392  3,257,134  21,773,971  2,788,471  22,019,422  35.3 53.8 20.9
Zhengzhou 8,003,153  59,856,723  5,010,040  36,747,084  2,993,114  23,109,639  75.9 71.8 82.9
Wuhan 3,679,632  27,039,892  1,937,192  13,251,240  1,742,440  13,788,652  61.1 78.7 47.2
Changsha 2,381,581  15,959,574  1,091,470  7,291,226  1,290,111  8,668,348  4.5 -7.3 17.0
Guangzhou 22,936,739  139,226,962  16,297,211  93,952,007  6,639,529  45,274,955  40.1 44.4 31.9
Huangpu 24,901,435  153,321,478  12,072,963  71,075,514  12,828,472  82,245,963  32.2 36.3 28.8
Shenzhen 80,183,858  520,197,456  52,882,598  344,322,962  27,301,260  175,874,494  35.6 39.2 29.1
Gongbei 5,991,242  38,877,190  3,790,528  23,923,414  2,200,713  14,953,776  27.7 24.1 34.0
Shantou 1,809,445  9,635,069  1,117,179  5,768,061  692,266  3,867,008  26.4 18.5 40.2
Haikou  1,681,242  10,464,238  347,678  2,174,377  1,333,564  8,289,861  24.9 -3.5 35.4
Zhanjiang 3,497,413  20,849,337  556,738  2,666,415  2,940,675  18,182,922  63.4 57.1 64.3
Jiangmen 1,820,801  11,503,655  1,245,879  7,776,512  574,921  3,727,143  25.9 20.5 39.0
Nanning 12,234,686  74,299,011  5,279,060  34,699,907  6,955,625  39,599,104  59.9 50.7 68.8
Chengdu 10,254,241  66,148,405  5,787,112  35,361,080  4,467,129  30,787,325  20.5 24.7 16.0
Chongqing 8,864,673  57,462,056  6,064,875  36,540,843  2,799,797  20,921,213  37.6 38.2 36.6
Guiyang 155,146  1,398,075  50,881  531,459  104,266  866,616  78.3 25.2 140.9
Kunming 2,378,685  16,508,326  916,339  7,125,029  1,462,345  9,383,296  20.9 13.2 27.5
Lhasa 34,370  342,675  30,875  186,348  3,495  156,328  171.0 77.8 622.7
Xi'an 6,341,002  38,267,249  3,669,931  20,121,772  2,671,070  18,145,477  32.4 39.2 25.6
Urumqi  4,722,005  22,516,623  2,882,782  11,938,293  1,839,223  10,578,330  20.9 43.7 2.5
Lanzhou 265,045  1,824,170  12,997  84,848  252,048  1,739,322  84.7 27.8 88.8
Yinchuan 59,174  183,325  42,525  99,622  16,649  83,703  -9.0 2.1 -19.4
Xining 407  13,658  105  398  13,553  -54.0 -97.2 -47.8
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730