Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 4.2019
05/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 4. 2019
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
Special Economic Zone 47,147,723  177,877,036  25,875,283  99,124,690  21,272,441  78,752,346  -6.0 -2.8 -9.7
Xiamen SEZ 7,468,412  27,766,816  4,236,903  15,557,665  3,231,508  12,209,151  -4.7 -2.1 -7.8
Shenzhen SEZ 33,781,736  128,734,464  18,755,711  72,730,634  15,026,025  56,003,830  -7.1 -1.8 -13.2
Zhuhai SEZ 4,120,561  13,886,344  1,883,855  7,152,999  2,236,706  6,733,345  -10.9 -22.0 4.9
Shantou SEZ 713,409  2,746,039  521,854  2,054,620  191,555  691,419  8.7 16.3 -9.0
Hainan SEZ 1,063,606  4,743,373  476,959  1,628,772  586,647  3,114,601  43.0 56.9 36.7
Economic and Technological Development Zone 28,249,140  107,230,037  13,232,485  52,196,512  15,016,654  55,033,526  -4.7 -5.8 -3.6
High and New Tech Industrial Development Zone 23,244,598  90,115,664  12,681,856  50,178,851  10,562,742  39,936,813  5.4 4.8 6.3
Integrated Experimental Area 2,956,735  11,984,558  1,685,766  7,541,382  1,270,968  4,443,176  -12.3 -9.0 -17.3
Bonded Area 16,532,655  63,919,972  5,109,060  20,646,379  11,423,595  43,273,593  -9.3 2.1 -13.9
Tianjin Port BA 821,579  2,996,088  138,894  534,318  682,685  2,461,770  -18.7 -25.6 -17.0
Dalian BA 204,719  602,917  36,871  137,959  167,848  464,958  2.0 4.0 1.4
Shanghai Waigaoqiao BA 9,697,721  38,478,596  2,006,434  9,490,964  7,691,287  28,987,632  -3.5 -5.3 -2.9
Niongbo BA 859,296  3,235,944  211,566  826,314  647,730  2,409,629  1.0 -7.3 4.2
Fuzhou BA 26,771  94,273  10,485  37,121  16,287  57,151  9.9 -17.8 40.8
Xiamen Xiangyu BA 572,860  1,844,191  388,494  1,176,846  184,366  667,346  -13.0 37.4 -47.1
Guangzhou BA 241,212  787,442  44,981  163,182  196,231  624,260  24.9 28.9 23.9
Shenzhen Futian BA 3,908,925  15,044,943  2,180,631  7,898,053  1,728,294  7,146,890  -22.9 11.2 -42.5
Zhuhai BA 183,832  777,537  83,656  356,268  100,176  421,269  11.0 21.7 3.4
Shantou BA 15,740  58,042  7,048  25,354  8,692  32,688  -12.8 -13.2 -12.5
Export Processing Zone 7,620,515  30,016,795  4,366,115  17,837,009  3,254,400  12,179,786  9.3 4.5 17.1
Tianjin EPZ 14,422  81,578  8,674  33,438  5,748  48,140  -2.9 11.1 -10.7
Hebei Qinghuangdao EPZ 51,906  147,983  37,124  122,717  14,782  25,266  83.4 69.4 205.8
Hebei Langfang EPZ 1,770  5,868  1,770  5,799  - 69  -0.6 -1.6 509.7
Inner Mongolia Hohhot EPZ 2,927  5,959  2,463  4,439  463  1,520  48.5 93.2 -11.4
Liaoning Dalian EPZ 587,379  2,280,445  509,607  1,972,196  77,772  308,249  32.8 94.0 -56.0
Jilin Hunchun EPZ 50,246  154,645  15,951  63,807  34,294  90,838  51.3 11.7 101.4
Shanghai Caohejing EPZ 420,814  1,686,269  229,162  994,398  191,652  691,872  -18.1 -20.6 -14.2
Shanghai Jiading EPZ 75,635  291,021  12,063  61,961  63,572  229,059  30.8 90.2 20.6
Shanghai Minhang EPZ 70,599  283,841  46,189  207,210  24,409  76,631  9.0 10.8 4.4
Shanghai Songjiang EPZ 1,932,390  7,749,570  1,394,233  5,633,889  538,157  2,115,681  -4.2 -2.1 -9.4
Shanghai Qingpu EPZ 112,684  347,130  32,464  134,122  80,219  213,008  -12.5 -2.0 -18.0
Shanghai Jinqiao EPZ 62,071  415,649  14,729  87,984  47,342  327,665  31.0 -18.3 56.3
Jiangsu Lianyungang EPZ 21,953  85,734  14,487  48,611  7,466  37,124  28.9 -3.1 127.2
Zhejiang Hangzhou EPZ 334,515  1,141,005  109,462  496,363  225,053  644,641  19.5 7.4 30.8
Zhejiang Ningbo EPZ 183,628  684,481  71,166  249,515  112,462  434,967  2.9 14.5 -2.8
Zhejiang Cixi EPZ 31,005  84,439  821  7,288  30,184  77,151  -57.8 20.4 -60.2
Anhui Hefei EPZ 490,776  2,070,559  334,994  1,438,981  155,782  631,578  1.7 0.3 4.9
Fujian FuzhouEPZ 8,400  30,730  8,400  30,665  65  -13.5 -13.6 265.5
Jiangxi Jiujiang EPZ 7,762  28,547  6,915  25,140  847  3,407  -22.1 7.5 -74.3
Jiangxi Jinggangshan EPZ 451  3,079  451  3,079  - - 15.9 15.9 -
Shandong Qingdao EPZ 92,912  349,991  50,281  197,907  42,631  152,083  8.8 6.5 11.9
Shandong Qingdao EPZ(West) 107,348  280,253  14,717  40,464  92,631  239,789  23.4 -22.5 37.1
Henan Zhengzhou EPZ 15,015  66,812  5,729  16,518  9,286  50,294  -31.7 -24.2 -33.8
Hubei Wuhan EPZ 1,111  8,772  712  7,138  400  1,635  173.6 125.0 4718.3
Guangdong Guangzhou EPZ 46,937  165,041  34,919  130,859  12,018  34,181  0.9 -4.4 28.1
Guangdong Shenzhen EPZ 992,516  3,127,783  426,028  1,408,327  566,488  1,719,456  132.4 81.0 202.7
Guangxi Beihai EPZ 143,249  552,060  65,458  280,077  77,792  271,984  62.4 67.6 57.3
Sichuan Mianyang EPZ 9,833  37,057  8,704  33,931  1,129  3,126  66.2 88.1 -26.5
Shanxi Xi'an EPZ 1,750,259  7,850,495  908,440  4,100,188  841,819  3,750,307  3.1 -14.9 34.3
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 23,048  83,891  8,974  31,619  14,074  52,272  21.9 2.3 37.8
Bonded Logistics Park  702,541  2,651,423  316,144  1,151,042  386,397  1,500,381  -13.2 12.3 -26.0
Tianjin BLP 140,457  704,440  16,671  67,281  123,786  637,160  -22.5 -2.6 -24.1
Shanghai Waigaoqiao BLP 280,224  957,868  101,090  472,704  179,134  485,165  -30.8 -3.5 -45.8
Xiamen Xiangyu BLP 165,500  525,007  156,771  483,546  8,729  41,461  68.7 75.0 19.2
Guangzhou BLP 116,360  464,107  41,612  127,512  74,748  336,595  3.5 -32.8 30.0
Bonded Port 9,030,352  34,222,490  2,819,951  11,010,980  6,210,400  23,211,510  8.4 2.9 11.2
Tianjin Dongjiang BP 981,763  4,684,583  124,269  442,423  857,494  4,242,160  0.3 -17.4 2.6
Dalian Dayaowan BP 366,355  1,323,284  132,579  481,502  233,776  841,782  -46.5 3.9 -58.1
Yangshan BP 1,089,718  4,271,261  282,234  1,217,206  807,484  3,054,055  1.0 -9.8 6.0
Zhangjiagang BP 569,619  2,395,296  152,566  630,653  417,053  1,764,643  6.0 -1.2 8.8
Ningbo Meishan BP 74,541  311,778  16,982  75,245  57,559  236,533  36.0 22.5 41.0
Fuzhou BP 53,549  202,529  27,578  45,923  25,972  156,606  4.5 49.7 -4.0
Xiamen Haicang BP 271,932  987,335  198,326  715,173  73,606  272,162  6.7 8.2 2.8
Qingdao Qianwan BP 1,180,197  4,557,444  144,962  668,916  1,035,235  3,888,528  37.2 13.6 42.3
Yantai BP 733,352  2,445,060  354,724  1,311,201  378,628  1,133,860  -25.1 -18.1 -31.9
Guangzhou Nansha BP 1,086,859  2,975,255  213,240  675,410  873,619  2,299,845  14.7 -39.9 56.4
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,226,836  4,598,068  303,615  1,254,450  923,220  3,343,617  36.3 9.9 49.8
Guangxi Qinzhou BP 13,002  198,978  240  7,281  12,763  191,698  329.9 -20.5 416.3
Hainan Yangpu BP 7,044  21,418  185  185  6,859  21,233  -22.1 158.3 -22.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,375,585  5,250,202  868,450  3,485,412  507,135  1,764,790  32.8 39.8 21.0
Integrated Bonded Area 27,829,515  105,042,383  15,756,661  61,354,530  12,072,854  43,687,853  7.9 2.6 16.4
Beijing Tianzhu IBA 735,775  2,768,727  42,490  181,030  693,285  2,587,697  54.1 -8.5 61.9
Tianjin Binhaixinqu IBA 227,856  1,144,791  10,725  88,015  217,132  1,056,775  -11.1 -69.3 5.5
Shijiazhuang IBA 16,231  118,662  8,932  53,693  7,299  64,969  -25.6 -28.8 -22.6
Caofeidian IBA 21,257  51,655  13,595  27,922  7,662  23,733  412.2 554.5 307.8
Taiyuan Wusu IBA 157  1,544  26  430  131  1,114  52.4 -38.3 252.0
Manzhouli IBA 1,486  6,324  826  946  660  5,378  3263.7 - 2760.8
Shenyang IBA 14,492  56,539  7,334  29,513  7,158  27,025  -11.6 -0.9 -21.0
Changchun Xinglong IBA 60,976  215,582  28,561  116,891  32,414  98,691  369.1 323.8 437.2
Haerbin IBA 3,189  8,287  815  3,329  2,375  4,957  42.8 102.2 19.3
Heilongjiang Suifenhe IBA 18,814  87,182  892  5,717  17,922  81,465  -4.9 -74.3 17.4
Shanghai Pudong Airport IBA 699,966  3,312,800  354,470  1,334,709  345,497  1,978,091  39.7 6.0 77.7
Nanjing IBA 435,320  1,542,480  304,447  1,056,989  130,872  485,491  -12.4 -9.8 -17.6
Wuxi High-Tech IBA 2,238,856  8,714,227  1,041,773  4,477,348  1,197,083  4,236,879  21.0 4.8 44.5
Xuzhou IBA 2,124  2,222  943  1,041  1,181  1,181  - - -
Changzhou IBA 36,234  127,495  21,824  78,874  14,410  48,621  -5.0 18.6 -28.1
Suzhou Industrial Park IBA 2,220,531  7,566,610  1,369,731  5,313,175  850,800  2,253,435  -17.8 -30.1 40.4
Suzhou HTIDZ IBA 1,733,989  6,090,264  1,075,692  3,862,706  658,297  2,227,558  11.2 15.8 3.9
Nantong IBA 62,260  255,435  31,668  137,162  30,592  118,274  -12.8 80.8 -45.5
Huai'an IBA 38,351  148,257  21,179  75,505  17,172  72,752  4.9 -6.6 20.3
Yancheng IBA 3,492  29,118  1,790  7,037  1,703  22,081  -38.0 -19.0 -42.3
Yangzhou IBA 19,136  65,617  15,037  55,565  4,099  10,052  -74.8 -63.8 -90.6
Zhenjiang IBA 22,742  103,170  348  36,499  22,393  66,671  -7.6 1612.9 -39.1
Taizhou IBA 14,808  59,856  4,576  20,817  10,231  39,039  29.5 -10.7 70.5
Changshu IBA 13,236  68,832  3,654  16,486  9,582  52,346  22.4 -32.0 63.7
Jiangyin IB\A 11,744  12,446  2,871  2,871  8,873  9,575  - - -
Kunshan IBA 3,561,584  14,694,374  2,520,771  10,403,431  1,040,813  4,290,942  -2.0 1.8 -10.0
Wujiang IBA 336,696  1,180,805  309,756  1,073,622  26,940  107,183  -12.5 -13.8 3.7
Wuzhong IBA 17,051  81,858  7,363  39,228  9,688  42,631  -4.2 -13.9 6.9
Taichang Port IBA 38,156  173,909  13,023  87,868  25,133  86,041  -3.5 14.9 -17.1
Wujin IBA 62,085  218,451  28,685  103,964  33,400  114,487  -20.8 -10.3 -28.4
Jiaxing IBA 22,279  85,874  11,980  31,879  10,299  53,995  -24.0 37.8 -39.9
Hangzhou Jinyi IBA 24,919  95,500  - 113  24,919  95,387  5336.5 -48.1 6097.2
Zhoushan Port IBA 130,823  672,186  9,702  23,216  121,121  648,971  51.7 -26.9 57.7
Hefei IBA 99,674  404,585  7,402  30,001  92,272  374,584  80.2 475.4 70.8
Wuhu IBA 51,671  235,031  30,026  143,093  21,645  91,938  -42.1 -39.9 -45.2
Maanshan IBA 1,848  3,185  - - 1,848  3,185  - - -
Quanzhou IBA 74,202  367,568  31,000  161,296  43,202  206,272  -21.6 -25.3 -18.3
Nanchang IBA 103,830  316,154  46,863  129,323  56,967  186,831  244.9 575.9 157.6
Ganzhou IBA 1,604  2,980  1,496  1,816  108  1,164  101.8 - -21.2
Jinan IBA 26,324  70,736  14,275  40,018  12,049  30,717  39.8 108.8 -2.3
Dongying IBA 46,258  160,711  37,706  147,099  8,552  13,611  76.5 155.1 -59.2
Weifang IBA 70,915  202,084  52,662  142,542  18,253  59,542  16.7 17.5 14.9
Weihai  IBA 108,062  364,621  43,264  154,158  64,798  210,463  4.1 -4.7 11.7
Linyi IBA 17,547  47,614  7,451  20,269  10,096  27,344  -82.4 -78.1 -84.7
Xinzheng IBA 2,500,942  10,226,465  1,532,674  7,002,139  968,268  3,224,326  -16.0 -8.8 -28.4
Nanyang Wolong IBA 366  2,692  - 690  366  2,003  -76.3 -93.2 71.8
Wuhan Donghu IBA 85,572  502,380  58,690  416,007  26,882  86,373  -22.6 -14.1 -47.6
Wuhan Xingang Airport IBA 94,288  268,627  1,562  17,038  92,726  251,589  522.1 3261.2 489.5
Xiangtan IBA 12,571  50,090  12,571  49,537  - 553  -41.8 11.5 -98.7
Changsha Huanghua IBA 235,703  1,033,045  125,326  634,945  110,377  398,101  582.3 588.9 572.0
Hengyang IBA 33,982  161,485  14,184  35,749  19,798  125,736  -16.0 163.4 -29.6
Yueyang Chenglingji IBA 327,424  687,473  311,920  554,379  15,504  133,095  107.1 117.9 71.7
Hunan Chenzhou IBA 29,482  171,462  17,580  129,175  11,902  42,287  -35.4 -7.3 -66.5
Guangzhou Baiyun Airport IBA 165,985  462,271  18,447  59,377  147,538  402,894  -18.0 -79.3 45.3
Shenzhen Yantian IBA 866,250  3,480,660  579,447  2,370,228  286,803  1,110,432  6.9 15.8 -8.2
Nanning IBA 210,076  580,120  120,387  295,564  89,688  284,556  380.7 315.7 473.9
Guangxi Pingxiang IBA 678,189  2,337,101  309,376  1,262,671  368,812  1,074,430  161.4 65.6 716.8
Haikou IBA 60,097  262,942  1,085  13,701  59,012  249,241  894.0 604.3 917.0
Chongqing Xiyong IBA 2,791,537  10,583,500  1,725,979  7,049,715  1,065,558  3,533,785  24.1 9.4 69.6
Chongqing Jiangjin IBA 43,674  87,758  43,674  87,753  - - - -
Chengdu High-Tech IBA 5,061,438  18,400,864  2,762,111  9,834,723  2,299,327  8,566,140  21.1 23.6 18.4
Guiyang IBA 25,951  59,828  6,628  20,036  19,323  39,792  -37.6 -61.6 -9.0
Zunyi IBA 1,130  4,455  - 74  1,130  4,381  - - -
Guian IBA 51,837  149,831  26,557  81,953  25,279  67,878  31.2 86.9 -3.6
Kunming IBA 3,580  24,468  3,368  11,263  211  13,205  978.1 758.1 1279.8
Honghe IBA 105,846  247,174  56,542  110,726  49,304  136,448  -65.1 -68.9 -61.3
Xi'an  IBA 5,876  32,343  692  3,431  5,184  28,912  -87.9 -93.9 -86.3
Xi'an High-Tech IBA 803,009  2,489,742  386,345  973,693  416,663  1,516,049  -10.9 -8.4 -12.4
Lanzhouxinqu IBA 64,934  162,666  49,486  136,852  15,448  25,814  186.3 202.4 123.4
Yinchuan IBA 67,014  350,782  38,404  296,369  28,610  54,413  -24.4 -23.9 -27.0
Urumqi IBA 13,689  162,278  1,958  141,892  11,731  20,385  303.7 2397.4 -40.9
Alashankou IBA 39,368  121,582  14,011  47,585  25,358  73,997  -22.5 -43.1 0.8
Kashi IBA 1,158  1,949  31  56  1,127  1,893  -82.6 -97.3 -79.3
Bonded Logistics Center 1,281,114  4,565,266  498,522  1,616,839  782,592  2,948,428  16.8 39.5 7.2
Beijing Yizhuang BLC 13,553  79,744  270  657  13,284  79,087  -53.7 -50.9 -53.7
Tianjin Economic Development Area BLC 122,427  359,590  237  724  122,189  358,866  102.6 53.2 102.7
Tangshan Port Jingtang BLC 438  1,600  338  1,497  101  102  - - -
Hebei Wuan BLC - 58  - - - 58  - - -
Shanxi lanhua BLC 240  474  - 35  240  439  - - -
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 40  387  - 58  40  330  687.2 16.9 -
Yingkou Port BLC 8,965  9,295  - 21  8,965  9,274  300.3 -99.0 5288.3
Panjin BLC - 1,847  - 781  - 1,066  - - -
Tieling BLC - 37  - - - 37  - - -
Jilin BLC 309  492  309  492  - - - - -
Shanghai Xibei BLC 35,426  132,912  2,156  14,032  33,270  118,880  1630.9 1548.1 1641.3
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 20,518  30,141  8,385  9,420  12,133  20,720  2810.6 2985.7 2737.3
Lianyungang BLC 19,329  113,162  5,819  8,147  13,510  105,015  -14.8 52.4 -17.6
Dafenggang BLC 15,085  78,027  - - 15,085  78,027  283.0 - 283.0
Jiangyin BLC 3,464  53,238  2,075  32,744  1,389  20,494  154.4 540.8 29.5
Jiangsu Haian BLC 4,694  12,686  189  227  4,505  12,459  - - -
Ningbo Lishe BLC 13,103  48,509  546  3,827  12,556  44,682  -25.4 -6.8 -26.6
Wenzhou BLC 3,496  8,711  - 10  3,496  8,700  -1.3 -70.5 -1.0
Hangzhou BLC 1,128  10,703  436  2,711  692  7,993  -59.5 462.0 -69.2
Yiwu BLC 16,443  82,724  352  1,406  16,091  81,317  64.8 14.0 66.1
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 270  1,800  26  91  244  1,709  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  115.2 - 115.2
Anqing (wanxinan) BLC 1,545  1,799  - - 1,545  1,799  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 17,164  66,597  1,027  4,982  16,137  61,615  -3.8 36.7 -6.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC 416  764  - - 416  764  - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 328  716  - 388  328  328  - - -
Rizhao BLC 39,553  103,175  - - 39,553  103,175  225.6 - 371.5
Zhucheng BLC - 1,120  - 61  - 1,059  6.6 -90.5 157.2
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 104,277  380,863  38,400  109,854  65,877  271,009  0.5 843.4 -26.2
Henan Dezhong BLC 32  89  - - 32  89  - - -
Henan Shangqiu BLC 9,284  18,234  - 266  9,284  17,968  109.6 -89.9 196.2
Huangshi Qipanzhou BLC 15  15  - - 15  15  - - -
Xiangyang BLC 303  1,444  303  1,444  - - - - -
Yichang Sanxia BLC 2,519  12,358  237  1,090  2,283  11,268  - - -
Changsha Jinxia BLC 150,548  330,030  141,928  300,174  8,620  29,857  8.2 9.5 -3.6
Zhuzhou Tongtangwan BLC 15,204  17,355  15,204  17,355  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 66,814  271,091  28,835  120,115  37,979  150,976  -70.4 -68.1 -72.0
Shantou BLC 4,480  11,941  29  925  4,451  11,016  - - -
Zhanjiang BLC 8,417  17,596  2,342  8,905  6,075  8,691  41.1 - -30.3
Dongguan Qingxi BLC 17,952  47,554  3,200  21,011  14,753  26,543  13.4 4.6 21.4
Dongguan BLC 272,481  1,140,828  85,311  379,921  187,170  760,907  27.2 140.1 3.0
Zhongshan BLC 44,969  163,563  8,326  36,443  36,642  127,120  20.3 -6.0 30.8
Foshan Guotong BLC 4,289  15,468  288  2,648  4,001  12,821  4.3 -42.0 25.0
Chongqing Railway BLC 40,545  304,418  32,825  249,009  7,720  55,409  41.1 57.0 -3.1
Chongqing Nanpeng Road BLC 5,199  16,401  2,204  6,629  2,995  9,771  217.7 156.3 279.4
Chengdu Airport BLC 71,224  188,138  55,570  100,313  15,654  87,825  90298.3 - 42098.9
Chengdu Railway BLC 82,661  247,658  56,833  153,909  25,828  93,749  213.1 175.4 303.8
Luzhou Port BLC (B) 12,904  71,913  2,675  14,291  10,229  57,623  46.3 -6.9 70.4
Yibin Port BLC 4,001  13,127  - - 4,001  13,127  12.1 - 22.0
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC - 5,835  - 5,835  - - - - -
Shanxi Xixian BLC 12,668  52,558  1,848  4,394  10,820  48,164  18.7 94.5 14.6
Wuwei BLC 454  969  - - 454  969  4053.2 - 4053.2
Qinghai Caojiapu BLC 11,940  31,758  - - 11,940  31,758  - - -
Shizuishan BLC - 2,334  - - - 2,334  - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 17,030  81,499  16,321  77,858  709  3,641  -29.7 -32.4 355.3
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 17,030  81,499  16,321  77,858  709  3,641  -29.7 -32.4 355.3

Note:

Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730