Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,7.2019
08/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 7.2019
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 7 1 to 7 Total Exports Imports
TOTAL 398,494,544  2,560,021,072  221,553,908  1,392,637,623  176,940,637  1,167,383,449  -1.8 0.6 -4.4
Beijing 7,214,370  46,005,719  1,891,535  11,831,620  5,322,835  34,174,099  2.6 -9.7 7.6
Tianjin 17,270,618  116,476,587  8,122,866  54,389,507  9,147,753  62,087,080  -0.7 -6.0 4.5
Shijiazhuang 4,596,982  27,020,243  744,281  4,341,919  3,852,701  22,678,324  -0.9 -9.6 1.0
Taiyuan 335,664  1,877,492  49,665  178,481  285,999  1,699,011  14.2 246.0 6.7
Manzhouli 473,273  3,147,417  214,704  1,291,514  258,569  1,855,903  -10.0 -0.9 -15.4
Hohhot 857,759  5,826,700  184,489  998,591  673,270  4,828,110  7.7 5.9 8.1
Shenyang 1,461,314  9,019,018  262,405  1,644,534  1,198,910  7,374,484  0.6 -16.7 5.4
Dalian 11,028,455  72,404,549  4,984,207  33,257,030  6,044,248  39,147,520  -1.2 -5.1 2.3
Changchun 876,603  5,528,562  134,642  1,016,694  741,961  4,511,867  -12.0 24.2 -17.4
Harbin 1,489,991  11,427,342  214,978  1,242,157  1,275,013  10,185,186  8.9 16.6 8.0
Shanghai 81,905,964  524,301,093  49,303,584  308,816,681  32,602,380  215,484,411  -5.8 -2.7 -10.0
Nanjing 33,073,529  216,502,181  16,516,618  107,999,745  16,556,911  108,502,436  -4.9 -1.1 -8.3
Hangzhou 11,343,734  66,430,760  7,162,301  36,425,411  4,181,433  30,005,349  4.5 4.1 5.0
Ningbo 24,653,222  143,972,694  18,461,700  101,920,654  6,191,522  42,052,040  4.6 7.7 -2.3
Hefei 3,067,457  19,560,017  1,192,761  7,724,117  1,874,696  11,835,901  0.0 0.3 -0.2
Fuzhou 3,222,964  20,214,643  1,528,235  9,649,120  1,694,729  10,565,523  -1.0 -8.2 6.6
Xiamen 11,949,019  76,691,684  8,213,411  51,518,257  3,735,608  25,173,427  -1.9 0.9 -7.2
Nanchang 1,689,940  9,702,562  726,434  4,147,574  963,506  5,554,987  13.0 43.1 -2.3
Qingdao 27,824,297  186,214,806  13,450,232  90,789,452  14,374,064  95,425,354  0.3 1.5 -0.8
Jinan 4,668,916  30,104,501  2,166,681  12,980,644  2,502,235  17,123,857  -6.5 -1.3 -10.0
Zhengzhou 4,921,473  29,541,311  2,651,535  18,162,250  2,269,938  11,379,060  -7.7 -3.8 -13.4
Wuhan 3,057,389  17,547,793  1,247,597  8,060,425  1,809,792  9,487,368  4.3 3.8 4.8
Changsha 2,422,574  13,480,641  1,134,832  6,577,926  1,287,742  6,902,714  13.0 30.8 0.0
Guangzhou 16,861,848  99,005,432  10,800,458  60,329,771  6,061,390  38,675,661  -0.8 -1.0 -0.6
Huangpu 20,034,449  128,868,738  9,694,086  60,606,654  10,340,363  68,262,084  -0.8 1.6 -2.9
Shenzhen 58,230,769  395,034,482  37,609,275  252,392,919  20,621,494  142,641,563  -4.3 3.0 -15.0
Gongbei 5,343,530  34,899,040  3,436,996  22,822,802  1,906,534  12,076,238  -7.6 -1.4 -17.5
Shantou 1,317,344  9,086,891  912,997  6,169,225  404,346  2,917,666  -6.9 -1.7 -16.3
Haikou  1,511,271  10,652,921  361,536  2,508,947  1,149,736  8,143,974  24.2 22.2 24.8
Zhanjiang 2,476,433  16,407,175  412,625  2,478,550  2,063,809  13,928,625  1.4 -14.3 4.8
Jiangmen 1,484,157  10,551,154  1,078,261  7,822,878  405,895  2,728,276  -4.0 -2.7 -7.5
Nanning 7,381,653  45,998,494  3,527,647  21,354,148  3,854,007  24,644,346  7.1 10.6 4.3
Chengdu 7,585,961  48,902,207  3,531,964  22,477,648  4,053,997  26,424,559  10.4 13.3 8.0
Chongqing 6,007,826  38,611,155  3,997,654  25,455,785  2,010,172  13,155,370  14.8 13.0 18.4
Guiyang 203,544  1,576,056  126,155  893,743  77,389  682,313  -37.4 -39.1 -35.1
Kunming 2,412,068  15,499,268  1,062,745  6,428,659  1,349,322  9,070,608  11.7 10.1 12.8
Lhasa 48,035  281,698  46,332  273,811  1,703  7,888  -35.8 9.9 -95.8
Xi'an 3,722,380  24,557,142  1,939,583  13,028,165  1,782,797  11,528,977  -7.6 -15.5 3.4
Urumqi  4,129,762  25,160,411  2,380,907  12,273,891  1,748,855  12,886,520  6.4 2.9 9.9
Lanzhou 163,637  1,213,853  6,324  98,550  157,314  1,115,303  -33.8 -40.4 -33.1
Yinchuan 171,888  645,431  68,674  254,722  103,214  390,709  4.8 34.0 -8.2
Xining 2,483  71,211  - 2,452  2,483  68,759  99.7 54.5 101.8
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730