Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,7.2019
08/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 7.2019
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 7 1 to 7 Total Exports Imports
TOTAL 398,494,544  2,560,021,072  221,553,908  1,392,637,623  176,940,637  1,167,383,449  -1.8 0.6 -4.4
Beijing 7,214,370  46,005,719  1,891,535  11,831,620  5,322,835  34,174,099  2.6 -9.7 7.6
Tianjin 17,270,618  116,476,587  8,122,866  54,389,507  9,147,753  62,087,080  -0.7 -6.0 4.5
Shijiazhuang 4,596,982  27,020,243  744,281  4,341,919  3,852,701  22,678,324  -0.9 -9.6 1.0
Taiyuan 335,664  1,877,492  49,665  178,481  285,999  1,699,011  14.2 246.0 6.7
Manzhouli 473,273  3,147,417  214,704  1,291,514  258,569  1,855,903  -10.0 -0.9 -15.4
Hohhot 857,759  5,826,700  184,489  998,591  673,270  4,828,110  7.7 5.9 8.1
Shenyang 1,461,314  9,019,018  262,405  1,644,534  1,198,910  7,374,484  0.6 -16.7 5.4
Dalian 11,028,455  72,404,549  4,984,207  33,257,030  6,044,248  39,147,520  -1.2 -5.1 2.3
Changchun 876,603  5,528,562  134,642  1,016,694  741,961  4,511,867  -12.0 24.2 -17.4
Harbin 1,489,991  11,427,342  214,978  1,242,157  1,275,013  10,185,186  8.9 16.6 8.0
Shanghai 81,905,964  524,301,093  49,303,584  308,816,681  32,602,380  215,484,411  -5.8 -2.7 -10.0
Nanjing 33,073,529  216,502,181  16,516,618  107,999,745  16,556,911  108,502,436  -4.9 -1.1 -8.3
Hangzhou 11,343,734  66,430,760  7,162,301  36,425,411  4,181,433  30,005,349  4.5 4.1 5.0
Ningbo 24,653,222  143,972,694  18,461,700  101,920,654  6,191,522  42,052,040  4.6 7.7 -2.3
Hefei 3,067,457  19,560,017  1,192,761  7,724,117  1,874,696  11,835,901  0.0 0.3 -0.2
Fuzhou 3,222,964  20,214,643  1,528,235  9,649,120  1,694,729  10,565,523  -1.0 -8.2 6.6
Xiamen 11,949,019  76,691,684  8,213,411  51,518,257  3,735,608  25,173,427  -1.9 0.9 -7.2
Nanchang 1,689,940  9,702,562  726,434  4,147,574  963,506  5,554,987  13.0 43.1 -2.3
Qingdao 27,824,297  186,214,806  13,450,232  90,789,452  14,374,064  95,425,354  0.3 1.5 -0.8
Jinan 4,668,916  30,104,501  2,166,681  12,980,644  2,502,235  17,123,857  -6.5 -1.3 -10.0
Zhengzhou 4,921,473  29,541,311  2,651,535  18,162,250  2,269,938  11,379,060  -7.7 -3.8 -13.4
Wuhan 3,057,389  17,547,793  1,247,597  8,060,425  1,809,792  9,487,368  4.3 3.8 4.8
Changsha 2,422,574  13,480,641  1,134,832  6,577,926  1,287,742  6,902,714  13.0 30.8 0.0
Guangzhou 16,861,848  99,005,432  10,800,458  60,329,771  6,061,390  38,675,661  -0.8 -1.0 -0.6
Huangpu 20,034,449  128,868,738  9,694,086  60,606,654  10,340,363  68,262,084  -0.8 1.6 -2.9
Shenzhen 58,230,769  395,034,482  37,609,275  252,392,919  20,621,494  142,641,563  -4.3 3.0 -15.0
Gongbei 5,343,530  34,899,040  3,436,996  22,822,802  1,906,534  12,076,238  -7.6 -1.4 -17.5
Shantou 1,317,344  9,086,891  912,997  6,169,225  404,346  2,917,666  -6.9 -1.7 -16.3
Haikou  1,511,271  10,652,921  361,536  2,508,947  1,149,736  8,143,974  24.2 22.2 24.8
Zhanjiang 2,476,433  16,407,175  412,625  2,478,550  2,063,809  13,928,625  1.4 -14.3 4.8
Jiangmen 1,484,157  10,551,154  1,078,261  7,822,878  405,895  2,728,276  -4.0 -2.7 -7.5
Nanning 7,381,653  45,998,494  3,527,647  21,354,148  3,854,007  24,644,346  7.1 10.6 4.3
Chengdu 7,585,961  48,902,207