Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2020
04/24/2020
-EndFragment-->
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
TOTAL 350,359,336  943,006,086  185,146,228  478,031,766  165,213,108  464,974,319  -8.5 -13.3 -2.9
Beijing 6,644,383  17,048,267  1,332,378  3,947,579  5,312,005  13,100,687  -9.4 -15.0 -7.6
Tianjin 14,826,913  41,527,150  7,342,210  18,498,197  7,484,704  23,028,953  -13.1 -15.4 -11.1
Shijiazhuang 3,871,626  11,394,272  746,937  1,591,090  3,124,689  9,803,182  2.0 -1.6 2.6
Taiyuan 225,321  714,706  46,544  86,998  178,777  627,708  1.7 57.0 -3.0
Manzhouli 460,808  1,275,352  190,797  487,607  270,011  787,744  1.4 -5.9 6.4
Hohhot 470,269  1,493,849  172,215  349,511  298,054  1,144,339  -32.3 3.5 -38.8
Shenyang 1,457,691  4,305,532  413,269  1,158,481  1,044,422  3,147,051  12.9 60.2 1.9
Dalian 10,975,613  29,702,509  5,012,941  12,002,090  5,962,673  17,700,419  0.8 -15.6 16.2
Changchun 831,857  2,369,309  141,768  391,179  690,090  1,978,130  10.3 -4.3 13.8
Harbin 1,395,560  4,938,188  182,839  452,504  1,212,721  4,485,684  6.7 -0.5 7.5
Shanghai 72,654,384  195,558,360  41,052,804  109,821,598  31,601,580  85,736,762  -8.4 -11.9 -3.4
Nanjing 29,935,915  81,640,050  14,337,795  37,035,011  15,598,120  44,605,039  -9.4 -16.7 -2.3
Hangzhou 9,137,477  26,763,332  4,442,362  12,490,395  4,695,116  14,272,937  0.8 -7.6 9.5
Ningbo 17,194,050  48,817,549  11,574,928  32,833,980  5,619,122  15,983,569  -14.7 -17.6 -7.9
Hefei 3,019,605  8,051,257  1,253,421  2,739,095  1,766,184  5,312,162  -6.1 -11.0 -3.4
Fuzhou 2,773,851  7,902,609  1,370,188  3,699,404  1,403,664  4,203,205  -1.8 -2.7 -1.1
Xiamen 9,580,706  27,100,002  6,198,916  17,559,482  3,381,790  9,540,520  -10.7 -11.6 -9.0
Nanchang 1,945,856  5,018,122  891,547  2,181,069  1,054,309  2,837,053  37.7 52.4 28.2
Qingdao 24,980,834  68,369,812  13,331,539  31,806,686  11,649,296  36,563,127  -11.6 -14.3 -9.1
Jinan 4,587,532  13,047,429  2,331,989  5,713,880  2,255,543  7,333,549  18.8 37.4 7.5
Zhengzhou 5,731,202  12,542,326  3,132,655  7,084,799  2,598,547  5,457,527  6.3 -7.7 32.4
Wuhan 1,427,502  5,531,193  323,837  2,043,670  1,103,666  3,487,523  -18.2 -39.3 2.7
Changsha 2,087,243  5,048,125  1,078,680  2,561,300  1,008,563  2,486,825  4.7 12.0 -2.0
Guangzhou 13,527,922  37,654,512  8,611,060  24,276,131  4,916,862  13,378,381  3.9 12.6 -8.8
Huangpu 16,858,333  44,186,567  7,650,696  19,214,493  9,207,636  24,972,075  -11.4 -13.9 -9.3
Shenzhen 54,197,610  134,867,210  32,231,966  78,697,009  21,965,645  56,170,201  -15.6 -22.0 -4.7
Gongbei 4,680,337  11,451,566  2,879,471  6,759,269  1,800,866  4,692,297  -18.2 -24.5 -7.0
Shantou 1,033,071  3,031,798  692,422  1,744,807  340,649  1,286,991  -15.1 -27.0 8.8
Haikou  1,309,034  3,858,522  555,699  1,215,568  753,335  2,642,954  -14.4 25.5 -25.4
Zhanjiang 1,877,994  6,213,413  298,428  761,717  1,579,566  5,451,696  -6.3 -20.6 -3.9
Jiangmen 1,703,840  3,696,074  1,293,444  2,572,378  410,396  1,123,695  -15.6 -22.0 3.9
Nanning 7,555,348  17,033,630  3,998,606  7,894,863  3,556,742  9,138,767  -4.6 -4.8 -4.4
Chengdu 7,576,897  20,458,139  3,416,183  9,238,878  4,160,714  11,219,261  6.9 6.0 7.7
Chongqing 5,635,564  14,612,316  3,188,817  8,232,678  2,446,748  6,379,638  -5.5 -20.4 24.3
Guiyang 140,226  331,395  107,349  212,340  32,877  119,056  -45.3 -34.8 -57.4
Kunming 2,193,690  5,934,434  1,092,713  2,481,854  1,100,977  3,452,580  -0.3 1.3 -1.4
Lhasa 839  69,190  52,387  832  16,804  -38.1 -52.4 876.0
Xi'an 3,759,812  11,172,857  1,661,907  5,127,490  2,097,905  6,045,367  8.5 -4.0 21.9
Urumqi  1,924,918  7,707,646  533,129  2,928,203  1,391,789  4,779,444  -19.6 -33.4 -7.9
Lanzhou 141,620  409,673  16,637  21,251  124,983  388,422  -9.9 -70.9 1.8
Yinchuan 23,076  140,998  14,160  63,849  8,916  77,148  -13.9 27.5 -32.1
Xining 3,003  16,846  976  995  2,026  15,851  -33.5 -57.1 -31.1
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730