Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,4.2020
05/23/2020

(10) Imports and Exports by Customs Districts,4.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
TOTAL 355,134,209  1,298,175,462  200,233,629  678,219,965  154,900,580  619,955,497  -7.6 -9.0 -6.0
Beijing 7,328,818  24,433,535  2,029,770  5,993,365  5,299,048  18,440,170  -5.1 -5.8 -4.9
Tianjin 14,216,542  55,774,034  7,214,312  25,714,333  7,002,231  30,059,701  -14.7 -15.4 -14.1
Shijiazhuang 3,941,317  15,341,818  824,304  2,417,618  3,117,012  12,924,199  -0.5 -0.8 -0.4
Taiyuan 194,334  909,739  44,249  132,051  150,085  777,688  -4.4 76.1 -11.3
Manzhouli 418,785  1,694,168  184,683  672,298  234,101  1,021,870  -1.6 -5.7 1.3
Hohhot 597,333  2,091,885  198,616  548,390  398,718  1,543,496  -33.8 15.1 -42.5
Shenyang 827,439  4,960,951  225,954  1,215,968  601,485  3,744,983  -3.2 19.8 -8.8
Dalian 9,865,945  39,600,423  4,562,634  16,568,121  5,303,312  23,032,303  -3.0 -14.6 7.4
Changchun 816,204  3,191,282  102,453  496,685  713,750  2,694,598  2.2 -13.1 5.6
Harbin 1,101,198  6,042,474  231,281  684,572  869,917  5,357,902  -3.4 5.7 -4.5
Shanghai 75,377,992  270,983,407  46,434,990  156,294,632  28,943,002  114,688,775  -4.7 -3.3 -6.7
Nanjing 32,101,713  113,744,443  16,262,984  53,319,569  15,838,730  60,424,875  -6.4 -10.1 -2.8
Hangzhou 8,807,286  35,626,147  4,640,758  17,179,424  4,166,527  18,446,723  -1.1 -7.6 5.9
Ningbo 16,989,445  65,722,294  12,362,628  45,191,441  4,626,817  20,530,853  -15.7 -16.3 -14.5
Hefei 3,451,713  11,503,038  1,442,571  4,183,482  2,009,142  7,319,555  2.6 0.2 4.1
Fuzhou 2,703,479  10,611,565  1,280,647  4,990,506  1,422,832  5,621,058  -3.6 -4.7 -2.5
Xiamen 8,544,163  35,597,771  5,895,059  23,418,939  2,649,104  12,178,832  -14.7 -14.9 -14.2
Nanchang 1,861,360  6,890,387  898,397  3,084,886  962,962  3,805,501  36.2 49.2 27.2
Qingdao 23,399,378  91,759,064  12,941,309  44,741,547  10,458,069  47,017,518  -12.5 -10.2 -14.6
Jinan 4,415,964  17,444,161  2,016,764  7,732,238  2,399,200  9,711,923  10.1 22.1 2.1
Zhengzhou 4,996,737  17,551,187  3,431,888  10,525,531  1,564,849  7,025,655  11.3 5.6 21.1
Wuhan 2,367,214  7,899,341  892,017  2,936,170  1,475,197  4,963,170  -14.2 -33.5 3.6
Changsha 2,409,031  7,462,530  1,154,760  3,720,117  1,254,271  3,742,413  9.6 12.0 7.4
Guangzhou 13,906,065  51,748,270  9,213,080  33,541,817  4,692,985  18,206,453  1.8 12.2 -13.1
Huangpu 15,923,075  60,087,247  7,309,533  26,510,020  8,613,543  33,577,227  -13.6 -15.7 -11.9
Shenzhen 56,854,416  191,718,733  35,765,689  114,461,073  21,088,727  77,257,660  -12.4 -16.8 -5.0
Gongbei 5,141,008  16,594,975  3,513,705  10,273,638  1,627,302  6,321,338  -15.0 -19.2 -7.0
Shantou 988,046  4,020,369  583,987  2,328,794  404,060  1,691,575  -20.2 -31.8 4.3
Haikou  1,068,766  4,913,386  365,193  1,577,644  703,573  3,335,742  -25.7 14.0 -36.2
Zhanjiang 1,393,756  7,577,040  253,676  984,933  1,140,080  6,592,107  -20.7 -26.5 -19.8
Jiangmen 1,356,152  5,052,702  1,009,734  3,582,249  346,418  1,470,453  -15.7 -19.2 -5.9
Nanning 7,442,672  24,472,736  3,635,036  11,535,124  3,807,636  12,937,613  -0.4 1.6 -2.0
Chengdu 8,664,387  29,087,842  4,697,268  13,924,433  3,967,119  15,163,408  9.6 16.6 3.9
Chongqing 6,924,065  21,536,031  4,757,881  12,992,530  2,166,183  8,543,501  3.5 -4.6 18.9
Guiyang 113,310  445,585  73,047  285,629  40,263  159,956  -46.7 -38.1 -57.3
Kunming 1,760,059  7,699,238  763,813  3,246,149  996,246  4,453,089  -7.4 -4.2 -9.6
Lhasa 3,076  72,223  1,945  54,283  1,132  17,940  -56.0 -66.1 378.6
Xi'an 4,404,158  15,579,612  2,062,848  7,191,379  2,341,309  8,388,234  13.3 0.9 26.8
Urumqi  2,257,075  9,965,722  939,789  3,867,923  1,317,286  6,097,798  -25.4 -38.2 -14.0
Lanzhou 182,237  591,574  5,380  26,433  176,857  565,141  -4.5 -65.6 4.1
Yinchuan 13,486  154,562  8,306  72,233  5,180  82,329  -37.9 -14.7 -49.9
Xining 5,009  21,972  689  1,800  4,321  20,172  -51.6 -22.7 -53.1

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730