Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2020
06/23/2020
-EndFragment-->
(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
TOTAL 350,699,571  1,648,617,437  206,812,825  884,988,085  143,886,746  763,629,352  -8.0 -7.7 -8.2
Beijing 7,594,330  32,065,342  3,017,510  9,020,160  4,576,821  23,045,183  -2.7 10.0 -6.9
Tianjin 13,833,055  69,594,166  6,948,936  32,664,507  6,884,119  36,929,658  -16.2 -15.0 -17.3
Shijiazhuang 3,195,664  18,550,110  589,593  3,009,161  2,606,071  15,540,949  -2.3 -1.1 -2.5
Taiyuan 216,877  1,127,169  33,983  166,570  182,894  960,599  -9.4 68.5 -16.1
Manzhouli 446,964  2,141,387  165,211  837,564  281,753  1,303,824  -3.5 -6.7 -1.3
Hohhot 658,015  2,753,008  178,058  726,749  479,958  2,026,259  -32.5 15.3 -41.3
Shenyang 535,255  5,422,353  205,120  1,352,051  330,134  4,070,302  -16.3 9.5 -22.4
Dalian 8,196,878  47,794,766  3,445,542  20,014,245  4,751,337  27,780,521  -6.7 -15.5 0.9
Changchun 635,170  3,828,745  99,313  597,605  535,857  3,231,140  -2.0 -19.8 2.2
Harbin 825,655  6,868,817  158,038  843,177  667,617  6,025,640  -15.4 1.8 -17.4
Shanghai 73,559,734  344,548,391  47,525,141  203,823,512  26,034,593  140,724,879  -5.4 -3.3 -8.3
Nanjing 30,602,115  144,329,482  15,672,183  68,995,187  14,929,931  75,334,295  -5.5 -8.1 -3.1
Hangzhou 10,094,436  45,700,654  6,170,884  23,357,038  3,923,552  22,343,616  -1.3 -3.9 1.6
Ningbo 17,940,479  83,590,531  13,488,523  58,678,944  4,451,957  24,911,587  -16.9 -16.6 -17.5
Hefei 3,170,554  14,656,581  1,469,048  5,653,177  1,701,506  9,003,404  5.4 5.3 5.5
Fuzhou 2,801,242  13,400,662  1,251,475  6,244,909  1,549,767  7,155,752  -4.9 -6.8 -3.1
Xiamen 8,900,731  44,442,451  6,304,432  29,715,407  2,596,299  14,727,044  -16.4 -15.7 -18.0
Nanchang 1,827,209  8,716,696  871,760  3,957,634  955,450  4,759,063  31.7 41.8 24.3
Qingdao 22,136,171  113,833,615  12,388,055  57,128,952  9,748,116  56,704,663  -13.5 -9.2 -17.5
Jinan 4,568,354  22,015,488  2,022,610  9,755,943  2,545,744  12,259,545  6.5 14.4 0.9
Zhengzhou 5,016,400  22,571,464  3,422,855  13,949,513  1,593,545  8,621,951  9.3 6.9 13.4
Wuhan 2,864,938  10,763,355  1,521,661  4,458,763  1,343,277  6,304,592  -9.8 -21.9 1.2
Changsha 2,663,934  10,132,505  1,397,390  5,119,179  1,266,545  5,013,326  15.8 18.9 12.9
Guangzhou 14,938,755  66,740,984  10,135,790  43,698,131  4,802,964  23,042,853  -0.4 10.1 -15.7
Huangpu 16,209,374  76,268,085  7,653,194  34,150,793  8,556,180  42,117,292  -15.3 -18.0 -13.0
Shenzhen 57,051,776  248,738,946  38,333,051  152,765,074  18,718,725  95,973,872  -10.4 -12.9 -6.2
Gongbei 4,569,837  21,160,490  3,022,716  13,296,612  1,547,121  7,863,879  -14.5 -17.8 -8.4
Shantou 910,205  4,931,401  591,216  2,920,010  318,989  2,011,391  -22.5 -31.8 -3.4
Haikou  1,010,912  5,897,342  195,978  1,772,275  814,933  4,125,067  -25.5 1.7 -33.2
Zhanjiang 1,268,779  8,828,044  174,554  1,140,697  1,094,225  7,687,347  -25.5 -32.2 -24.4
Jiangmen 1,259,473  6,317,865  912,916  4,495,164  346,556  1,822,701  -17.1 -20.4 -7.5
Nanning 6,689,785  31,148,939  3,522,562  15,057,402  3,167,223  16,091,537  -2.3 1.8 -5.8
Chengdu 9,035,420  38,204,831  5,127,285  19,091,687  3,908,135  19,113,144  13.3 25.9 3.0
Chongqing 6,667,996  28,199,194  4,383,383  17,373,309  2,284,613  10,825,886  6.5 0.8 17.3
Guiyang 98,900  544,927  44,219  330,068  54,680  214,859  -51.5 -46.8 -57.3
Kunming 1,872,420  9,570,322  934,203  4,178,022  938,217  5,392,300  -11.0 -4.4 -15.4
Lhasa 16,165  88,413  15,547  69,852  618  18,561  -56.7 -65.0 298.0
Xi'an 4,347,879  19,928,698  2,414,526  9,606,583  1,933,353  10,322,116  13.6 3.8 24.5
Urumqi  2,309,954  12,275,317  966,062  4,833,350  1,343,891  7,441,967  -28.2 -39.3 -18.5
Lanzhou 140,972  730,979  29,157  55,754  111,815  675,225  -20.6 -33.7 -19.3
Yinchuan 12,532  168,572  7,438  79,755  5,093  88,818  -55.2 -39.6 -63.6
Xining 4,277  26,348  1,704  3,603  2,573  22,745  -54.4 43.6 -58.9
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730