Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,3. 2019
04/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 3. 2019
Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
3 1 to 3 3 1 to 3 3 1 to 3 Total Exports Imports
TOTAL 364,637,828  1,027,146,022  198,655,790  551,740,641  165,982,038  475,405,381  -1.5 1.4 -4.8
Beijing 6,897,969  18,583,794  1,862,458  4,681,371  5,035,512  13,902,423  0.1 -15.7 6.9
Tianjin 16,832,745  47,441,173  7,835,456  21,906,482  8,997,289  25,534,691  0.2 -5.0 5.1
Shijiazhuang 3,684,928  11,019,473  559,478  1,612,588  3,125,449  9,406,885  0.8 2.1 0.5
Taiyuan 218,589  692,313  18,318  50,943  200,270  641,370  -4.3 969.0 -10.7
Manzhouli 436,286  1,249,574  195,654  518,074  240,632  731,500  -16.6 -7.0 -22.2
Hohhot 881,790  2,191,191  133,561  339,802  748,229  1,851,389  10.8 14.8 10.1
Shenyang 1,209,100  3,782,281  312,412  757,752  896,689  3,024,529  8.5 -8.9 13.9
Dalian 10,442,780  29,379,222  5,221,805  14,237,769  5,220,975  15,141,453  -0.6 2.8 -3.7
Changchun 891,004  2,138,129  175,181  406,715  715,823  1,731,414  -12.8 48.0 -20.5
Harbin 1,594,411  4,597,059  163,043  441,070  1,431,369  4,155,989  6.3 -4.1 7.5
Shanghai 76,836,385  213,040,485  45,216,940  124,416,162  31,619,445  88,624,323  -5.2 -1.6 -9.8
Nanjing 31,541,353  89,933,865  16,581,073  44,438,071  14,960,280  45,495,795  -3.6 1.5 -8.2
Hangzhou 8,472,067  26,196,326  3,880,496  13,318,016  4,591,572  12,878,309  3.8 0.9 7.0
Ningbo 17,590,095  57,164,307  11,785,186  39,864,787  5,804,909  17,299,521  5.7 8.5 -0.4
Hefei 3,193,870  8,526,156  1,225,118  3,068,688  1,968,752  5,457,467  -3.1 -0.3 -4.7
Fuzhou 2,739,961  7,981,372  1,246,822  3,759,667  1,493,138  4,221,705  -9.3 -17.2 -0.8
Xiamen 10,328,446  30,314,287  6,696,328  19,875,552  3,632,118  10,438,735  -3.1 -0.7 -7.3
Nanchang 1,352,427  3,612,765  554,619  1,410,726  797,808  2,202,039  16.5 33.9 7.6
Qingdao 26,028,662  76,666,173  13,462,383  37,155,774  12,566,279  39,510,399  2.6 6.4 -0.7
Jinan 3,973,009  10,613,743  1,865,160  4,155,292  2,107,849  6,458,452  -23.0 -20.6 -24.5
Zhengzhou 4,040,520  11,699,704  2,451,746  7,594,389  1,588,773  4,105,316  -18.2 -11.3 -28.6
Wuhan 2,365,259  6,693,132  1,235,372  3,317,596  1,129,887  3,375,535  10.3 7.3 13.4
Changsha 2,006,857  4,913,447  946,923  2,275,326  1,059,934  2,638,122  9.5 31.0 -4.1
Guangzhou 13,135,655  35,956,191  7,824,717  21,603,671  5,310,938  14,352,520  -6.5 -7.1 -5.5
Huangpu 18,256,154  49,863,514  8,437,267  22,338,764  9,818,887  27,524,750  -1.0 -1.8 -0.3
Shenzhen 58,717,976  160,135,716  37,361,412  101,371,248  21,356,564  58,764,468  -1.8 7.2 -14.2
Gongbei 4,905,658  14,009,828  3,260,786  8,969,411  1,644,872  5,040,417  -10.0 -5.8 -16.6
Shantou 1,238,711  3,608,814  808,612  2,428,854  430,099  1,179,960  -4.3 7.3 -21.8
Haikou  1,610,656  4,503,744  496,288  971,581  1,114,368  3,532,162  76.1 74.0 76.7
Zhanjiang 2,268,756  6,558,070  299,891  936,315  1,968,865  5,621,755  -1.1 -13.8 1.4
Jiangmen 1,454,767  4,352,229  1,134,424  3,296,193  320,344  1,056,036  -3.2 0.9 -14.1
Nanning 7,030,494  17,837,682  3,806,805  8,315,252  3,223,689  9,522,429  1.8 2.6 1.1
Chengdu 7,273,629  19,297,733  3,301,725  8,813,851  3,971,904  10,483,881  18.6 24.4 14.1
Chongqing 5,820,314  15,457,713  3,748,132  10,337,228  2,072,181  5,120,485  18.5 20.2 15.2
Guiyang 249,936  596,234  139,489  323,170  110,447  273,064  -38.6 -42.3 -33.6
Kunming 2,231,885  5,950,342  1,023,594  2,466,769  1,208,291  3,483,573  1.3 1.4 1.3
Lhasa 37,901  111,565  36,960  109,858  941  1,707  -40.4 16.7 -98.2
Xi'an 3,308,148  10,266,828  1,632,061  5,337,284  1,676,087  4,929,544  -1.5 -11.1 11.7
Urumqi  3,340,992  9,573,144  1,672,324  4,393,482  1,668,667  5,179,662  2.5 -7.6 13.0
Lanzhou 116,543  454,940  23,776  72,797  92,767  382,143  -36.7 -30.6 -37.7
Yinchuan 68,589  156,465  20,497  50,018  48,091  106,447  -49.1 -47.3 -49.9
Xining 12,552  25,297  1,498  2,283  11,054  23,015  326.3 442.8 317.4

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs before.

The coverage of Qingdao Customs, as well as percentage changes, is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730