Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,7.2020
08/23/2020

(10)Imports and Exports by Customs Districts,7.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 7 1 to 7 Total Exports Imports
TOTAL 412,933,153  2,442,625,821  237,631,279  1,336,377,758  175,301,874  1,106,248,063  -4.8 -4.1 -5.7
Beijing 6,644,791  45,885,447  1,770,242  13,038,895  4,874,548  32,846,552  -1.8 9.5 -5.7
Tianjin 16,162,949  102,492,127  7,527,840  47,670,552  8,635,109  54,821,575  -12.2 -12.2 -12.2
Shijiazhuang 4,636,469  27,096,925  559,507  4,228,673  4,076,962  22,868,253  -0.9 -2.9 -0.5
Taiyuan 330,221  1,657,400  59,348  277,686  270,873  1,379,714  -12.7 45.1 -19.2
Manzhouli 430,247  2,918,757  141,540  1,106,355  288,707  1,812,402  -7.7 -14.2 -3.2
Hohhot 754,926  4,184,398  196,732  1,095,843  558,194  3,088,555  -28.6 9.9 -36.5
Shenyang 1,878,858  8,452,635  260,000  1,814,589  1,618,858  6,638,046  -6.4 9.8 -10.0
Dalian 8,911,625  65,246,230  3,399,944  26,444,603  5,511,680  38,801,627  -10.2 -20.6 -1.5
Changchun 781,547  5,361,578  87,359  778,925  694,188  4,582,653  -3.8 -24.8 0.9
Harbin 1,433,625  9,246,391  198,642  1,194,065  1,234,984  8,052,326  -19.4 -5.7 -21.2
Shanghai 80,096,692  502,091,094  46,611,196  296,067,509  33,485,497  206,023,585  -4.3 -4.2 -4.5
Nanjing 33,756,451  210,290,702  15,451,414  99,193,361  18,305,037  111,097,341  -3.0 -8.3 2.2
Hangzhou 11,455,505  70,400,343  7,096,228  39,834,224  4,359,277  30,566,119  4.9 8.1 1.1
Ningbo 22,932,682  126,888,337  17,376,619  91,301,495  5,556,063  35,586,841  -11.9 -10.4 -15.5
Hefei 3,315,400  21,176,340  1,279,745  8,235,941  2,035,656  12,940,399  8.3 6.2 9.6
Fuzhou 3,334,099  20,330,999  1,460,574  9,238,682  1,873,526  11,092,317  -0.7 -5.7 3.9
Xiamen 11,021,994  66,524,611  8,201,443  45,587,223  2,820,551  20,937,388  -13.4 -11.6 -17.2
Nanchang 2,276,001  12,917,257  1,153,089  6,002,983  1,122,911  6,914,274  32.7 43.0 24.9
Qingdao 26,283,872  163,588,183  13,277,979  82,445,291  13,005,893  81,142,892  -12.5 -9.2 -15.7
Jinan 5,332,114  32,225,740  2,479,926  14,306,822  2,852,189  17,918,918  6.4 10.1 3.6
Zhengzhou 6,172,773  34,255,830  4,074,085  21,557,610  2,098,687  12,698,220  15.3 17.7 11.3
Wuhan 3,280,541  17,207,306  1,575,289  7,621,799  1,705,253  9,585,507  -2.7 -6.7 0.8
Changsha 2,745,770  15,299,523  1,539,923  7,888,580  1,205,847  7,410,944  12.1 19.0 5.6
Guangzhou 17,979,129  99,349,682  12,172,855  65,130,150  5,806,274  34,219,532  -0.2 8.1 -13.1
Huangpu 21,260,233  116,159,267  9,868,347  52,382,011  11,391,886  63,777,257  -10.0 -13.9 -6.5
Shenzhen 73,876,019  385,142,027  53,907,628  248,812,155  19,968,392  136,329,872  -2.4 -1.1 -4.7
Gongbei 5,183,927  31,116,848  3,400,269  19,645,095  1,783,658  11,471,753  -10.8 -13.9 -5.0
Shantou 1,393,693  7,628,285  1,028,127  4,872,158  365,566  2,756,127  -15.5 -20.5 -5.0
Haikou  1,259,632  8,380,724  281,259  2,252,862  978,373  6,127,862  -21.4 -10.2 -24.8
Zhanjiang 1,834,823  12,651,211  232,596  1,696,834  1,602,227  10,954,378  -23.6 -31.4 -22.3
Jiangmen 1,464,911  9,123,278  1,035,760  6,450,599  429,151  2,672,679  -14.0 -17.5 -4.0
Nanning 7,802,771  46,387,445  4,000,170  23,024,301  3,802,601  23,363,144  0.8 7.7 -5.3
Chengdu 9,124,698  55,301,030  5,217,067  28,641,491  3,907,631  26,659,538  13.0 27.6 0.7
Chongqing 7,295,570  42,329,346  4,958,726  26,765,201  2,336,843  15,564,145  9.5 5.1 18.1
Guiyang 126,709  780,136  43,388  424,402  83,321  355,734  -50.8 -52.6 -48.5
Kunming 2,179,571  13,653,859  1,166,914  6,297,802  1,012,657  7,356,057  -11.9 -1.6 -19.2
Lhasa 12,501  126,435  11,907  104,805  594  21,630  -55.1 -61.7 173.0
Xi'an 4,755,630  28,908,681  2,588,355  14,458,446  2,167,275  14,450,235  17.3 10.9 24.5
Urumqi  3,257,501  18,639,662  1,923,799  8,320,028  1,333,702  10,319,635  -25.7 -31.8 -20.0
Lanzhou 135,777  978,015  5,586  66,398  130,191  911,617  -19.4 -32.9 -18.2
Yinchuan 18,304  201,366  9,798  97,613  8,505  103,754  -69.4 -61.7 -74.3
Xining 2,599  30,371  64  3,704  2,536  26,667  -57.4 45.9 -61.2
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730