Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,2.2021
2021/03/18

(10) Imports and Exports by Customs Districts,2.2021
. Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
2 1 to 2 2 1 to 2 2 1 to 2 Total Exports Imports
TOTAL 371,830,507  834,489,558  204,855,176  468,874,015  166,975,331  365,615,544  41.2 60.6 22.2
Beijing 6,808,993  15,495,632  1,970,387  4,439,009  4,838,606  11,056,623  48.9 69.7 41.9
Tianjin 15,371,572  34,672,597  6,956,887  15,774,725  8,414,685  18,897,872  29.7 41.5 21.4
Shijiazhuang 5,138,730  10,266,867  860,430  1,706,135  4,278,301  8,560,732  35.9 102.1 27.6
Taiyuan 342,795  700,418  53,106  102,101  289,689  598,317  45.6 152.4 35.8
Manzhouli 451,811  908,733  161,736  316,386  290,075  592,347  11.3 6.6 14.0
Hohhot 880,608  1,901,395  191,279  438,470  689,329  1,462,925  85.6 147.4 72.6
Shenyang 1,491,631  3,061,993  271,529  534,335  1,220,102  2,527,658  10.6 -23.9 22.3
Dalian 9,813,490  19,713,629  3,956,092  8,162,468  5,857,399  11,551,160  5.1 16.8 -1.8
Changchun 886,503  1,740,717  98,493  233,837  788,010  1,506,880  22.1 22.0 22.1
Harbin 1,488,719  2,860,912  79,834  210,408  1,408,885  2,650,505  -19.3 -22.0 -19.0
Shanghai 75,688,676  162,799,939  45,639,638  97,670,048  30,049,038  65,129,891  32.5 42.0 20.3
Nanjing 31,720,021  69,715,182  15,552,260  33,731,596  16,167,761  35,983,586  34.9 48.8 24.1
Hangzhou 10,775,892  25,014,843  5,030,271  13,780,951  5,745,621  11,233,892  41.9 71.2 17.2
Ningbo 18,339,299  44,104,561  13,218,447  32,501,010  5,120,852  11,603,551  40.4 54.1 12.4
Hefei 2,883,394  6,369,843  1,074,955  2,413,715  1,808,440  3,956,129  28.4 62.5 13.8
Fuzhou 3,432,206  7,264,740  1,556,600  3,345,547  1,875,605  3,919,192  42.9 43.7 42.2
Xiamen 10,775,641  24,122,425  7,412,698  16,810,249  3,362,942  7,312,175  37.8 48.0 18.9
Nanchang 1,695,357  3,943,507  726,339  1,727,955  969,018  2,215,552  29.1 34.0 25.6
Qingdao 25,967,262  58,225,081  12,737,328  29,504,993  13,229,934  28,720,088  34.4 60.0 15.5
Jinan 5,320,106  11,055,212  2,465,745  5,487,328  2,854,361  5,567,884  32.7 64.5 11.5
Zhengzhou 8,424,865  19,038,686  5,162,063  11,676,628  3,262,802  7,362,059  180.8 195.4 160.3
Wuhan 3,616,204  7,887,734  1,660,244  3,737,060  1,955,961  4,150,674  96.4 117.3 80.8
Changsha 1,700,924  4,286,969  843,834  2,175,308  857,090  2,111,661  44.4 46.8 42.1
Guangzhou 14,357,067  34,923,710  9,926,890  24,025,114  4,430,177  10,898,596  45.0 53.5 29.2
Huangpu 15,586,733  37,192,457  7,284,187  17,255,636  8,302,546  19,936,821  36.3 49.7 26.5
Shenzhen 59,130,087  137,429,803  40,376,531  94,651,852  18,753,556  42,777,951  71.0 105.1 25.0
Gongbei 3,946,553  9,272,322  2,456,040  5,842,205  1,490,513  3,430,117  39.9 53.8 21.2
Shantou 843,365  2,062,780  445,210  1,122,569  398,156  940,211  3.1 6.7 -0.8
Haikou  1,122,628  2,743,736  218,855  456,042  903,773  2,287,694  8.0 -30.9 21.6
Zhanjiang 2,735,056  4,924,367  259,997  526,929  2,475,058  4,397,437  13.4 14.9 13.2
Jiangmen 1,100,811  2,777,161  745,603  1,795,082  355,209  982,079  39.0 40.4 36.5
Nanning 6,541,130  17,425,630  2,858,164  8,570,178  3,682,966  8,855,452  84.5 120.0 59.6
Chengdu 7,992,666  16,815,986  4,217,627  9,171,263  3,775,039  7,644,722  31.1 58.5 8.5
Chongqing 6,903,433  14,821,806  4,362,846  9,391,050  2,540,588  5,430,755  66.0 87.1 38.9
Guiyang 139,536  363,844  74,729  139,318  64,807  224,525  89.6 32.7 158.4
Kunming 1,750,526  4,578,716  826,129  2,611,600  924,398  1,967,116  22.2 88.1 -16.5
Lhasa 8,508  33,125  7,431  31,009  1,077  2,116  -51.5 -40.7 -86.8
Xi'an 4,247,736  8,728,757  2,243,889  4,688,017  2,003,846  4,040,740  17.8 35.3 2.4
Urumqi  2,195,480  4,700,664  859,423  2,079,249  1,336,056  2,621,414  -18.5 -12.8 -22.5
Lanzhou 191,383  491,435  2,141  14,360  189,243  477,075  92.1 211.2 89.9
Yinchuan 22,111  48,173  9,271  22,245  12,840  25,928  -59.6 -55.2 -62.8
Xining 996  3,473  19  33  976  3,440  -73.6 77.2 -73.8

Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730