Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas,5. 2019
06/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 5. 2019
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
5 1 to 5 5 1 to 5 5 1 to 5 Total Exports Imports
Special Economic Zone 46,749,392  224,614,772  26,709,656  125,825,108  20,039,735  98,789,664  -6.0 -2.0 -10.7
Xiamen SEZ 7,757,804  35,531,860  4,415,430  19,972,705  3,342,374  15,559,156  -4.0 -0.6 -8.1
Shenzhen SEZ 34,053,822  162,783,661  19,464,605  92,193,133  14,589,218  70,590,528  -6.6 -0.7 -13.3
Zhuhai SEZ 3,251,432  17,130,808  1,853,288  9,005,720  1,398,144  8,125,089  -15.9 -24.0 -4.7
Shantou SEZ 759,964  3,506,032  575,201  2,629,827  184,763  876,205  6.6 14.6 -11.9
Hainan SEZ 926,369  5,662,410  401,133  2,023,723  525,236  3,638,687  38.4 44.3 35.3
Economic and Technological Development Zone 29,426,998  136,658,764  14,938,735  67,130,513  14,488,263  69,528,251  -4.8 -4.6 -4.9
High and New Tech Industrial Development Zone 23,549,788  113,667,852  13,549,346  63,726,560  10,000,442  49,941,292  4.4 4.2 4.6
Integrated Experimental Area 3,695,701  15,680,717  2,173,308  9,714,702  1,522,393  5,966,015  -7.8 -5.7 -10.9
Bonded Area 16,671,504  80,593,936  5,383,141  26,027,990  11,288,363  54,565,946  -10.2 1.6 -15.0
Tianjin Port BA 1,024,375  4,020,658  166,672  701,035  857,703  3,319,623  -19.0 -24.8 -17.6
Dalian BA 128,775  732,585  33,102  171,062  95,672  561,523  -1.9 1.2 -2.8
Shanghai Waigaoqiao BA 9,967,403  48,446,525  2,375,585  11,866,516  7,591,818  36,580,008  -5.5 -6.0 -5.3
Niongbo BA 821,320  4,060,298  203,973  1,030,286  617,348  3,030,012  -3.7 -12.2 -0.5
Fuzhou BA 38,685  132,950  18,533  55,647  20,152  77,304  26.9 6.7 47.0
Xiamen Xiangyu BA 529,120  2,373,741  392,875  1,569,721  136,245  804,020  -10.2 45.5 -48.7
Guangzhou BA 222,863  1,010,517  52,196  215,378  170,667  795,139  25.3 35.7 22.7
Shenzhen Futian BA 3,686,511  18,728,633  2,025,764  9,922,283  1,660,747  8,806,351  -22.2 10.2 -41.5
Zhuhai BA 224,341  1,001,877  91,768  448,035  132,573  553,842  11.5 19.9 5.5
Shantou BA 28,110  86,152  22,673  48,027  5,437  38,125  1.2 29.8 -20.8
Export Processing Zone 7,671,259  37,683,673  4,668,229  22,501,753  3,003,031  15,181,920  6.1 2.7 11.5
Tianjin EPZ 8,422  90,000  7,369  40,807  1,053  49,194  -18.2 3.6 -30.3
Hebei Qinghuangdao EPZ 61,890  209,873  45,627  168,343  16,263  41,529  96.0 74.7 286.6
Hebei Langfang EPZ 2,650  8,518  1,651  7,450  998  1,067  7.9 -5.5 9328.0
Inner Mongolia Hohhot EPZ 5,456  11,415  5,071  9,510  385  1,906  144.3 252.1 -3.4
Liaoning Dalian EPZ 345,247  2,625,576  294,437  2,266,633  50,810  358,943  24.0 72.8 -55.4
Jilin Hunchun EPZ 35,146  189,791  17,481  81,288  17,665  108,504  41.1 11.2 76.7
Shanghai Caohejing EPZ 402,774  2,089,043  209,439  1,203,837  193,335  885,206  -19.4 -22.5 -14.9
Shanghai Jiading EPZ 78,453  369,473  23,382  85,344  55,070  284,130  32.3 99.5 20.2
Shanghai Minhang EPZ 67,215  347,557  54,734  258,445  12,481  89,113  16.9 24.4 -0.6
Shanghai Songjiang EPZ 2,153,649  9,902,423  1,691,747  7,325,637  461,901  2,576,786  -3.4 1.1 -14.4
Shanghai Qingpu EPZ 90,351  437,482  42,211  176,333  48,140  261,148  -12.6 0.5 -19.7
Shanghai Jinqiao EPZ 44,462  460,110  10,495  98,479  33,967  361,632  11.6 -23.5 27.6
Jiangsu Lianyungang EPZ 59,444  145,125  17,879  66,490  41,565  78,635  54.6 -9.0 278.1
Zhejiang Hangzhou EPZ 368,235  1,509,240  113,587  609,950  254,648  899,290  14.4 8.2 18.9
Zhejiang Ningbo EPZ 188,093  872,575  68,863  318,378  119,230  554,197  1.6 13.6 -4.2
Zhejiang Cixi EPZ 31,369  115,808  725  8,013  30,644  107,796  -55.4 12.7 -57.3
Anhui Hefei EPZ 497,383  2,567,942  334,391  1,773,372  162,993  794,570  -0.2 1.0 -2.8
Fujian FuzhouEPZ 3,532  34,262  3,532  34,197  65  -11.1 -11.2 265.5
Jiangxi Jiujiang EPZ 5,883  34,430  5,050  30,190  833  4,240  -32.2 -5.5 -77.5
Jiangxi Jinggangshan EPZ 410  3,489  410  3,489  - - 17.1 17.1 -
Shandong Qingdao EPZ 75,786  425,777  41,990  239,897  33,796  185,880  2.8 4.3 1.0
Shandong Qingdao EPZ(West) 55,727  336,048  12,904  53,367  42,823  282,681  21.8 -12.4 31.5
Henan Zhengzhou EPZ 19,700  86,512  3,483  20,001  16,217  66,511  -30.1 -32.1 -29.5
Hubei Wuhan EPZ 1,989  10,761  887  8,025  1,101  2,736  173.0 112.9 1497.1
Guangdong Guangzhou EPZ 44,561  209,616  34,384  165,258  10,177  44,358  1.5 -3.0 22.2
Guangdong Shenzhen EPZ 874,039  4,001,822  445,303  1,853,630  428,736  2,148,193  133.4 89.3 192.2
Guangxi Beihai EPZ 51,150  603,210  44,726  324,802  6,424  278,408  32.3 41.3 23.2
Sichuan Mianyang EPZ 10,345  47,402  9,769  43,700  576  3,702  63.9 87.6 -34.2
Shanxi Xi'an EPZ 2,087,899  9,938,394  1,126,704  5,226,892  961,195  4,711,502  -3.3 -20.1 26.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 21,483  105,372  9,669  41,288  11,814  64,083  26.4 13.2 36.8
Bonded Logistics Park  831,028  3,481,400  433,433  1,583,738  397,595  1,897,662  -10.3 21.4 -26.3
Tianjin BLP 242,025  945,728  13,448  79,991  228,577  865,737  -19.8 -10.7 -20.5
Shanghai Waigaoqiao BLP 243,792  1,201,660  151,735  624,439  92,057  577,222  -28.2 1.5 -45.5
Xiamen Xiangyu BLP 246,645  771,665  237,346  720,892  9,300  50,773  87.6 93.5 30.6
Guangzhou BLP 98,565  562,347  30,904  158,416  67,661  403,931  -8.7 -30.2 3.9
Bonded Port 9,870,418  44,084,382  3,433,871  14,444,938  6,436,547  29,639,445  7.0 5.7 7.6
Tianjin Dongjiang BP 1,541,948  6,226,070  144,553  586,906  1,397,395  5,639,164  -0.2 -13.5 1.5
Dalian Dayaowan BP 323,156  1,637,234  110,067  591,569  213,090  1,045,665  -49.4 -3.0 -60.2
Yangshan BP 954,780  5,225,612  385,797  1,603,003  568,984  3,622,609  -2.5 -4.4 -1.7
Zhangjiagang BP 710,222  3,106,768  182,131  812,739  528,091  2,294,029  9.8 0.3 13.6
Ningbo Meishan BP 72,770  384,200  18,983  94,228  53,787  289,972  -0.5 23.4 -6.4
Fuzhou BP 67,538  269,963  15,988  61,911  51,550  208,053  13.5 32.5 8.9
Xiamen Haicang BP 269,423  1,256,819  202,726  918,001  66,697  338,819  6.9 8.2 3.5
Qingdao Qianwan BP 1,173,480  5,731,030  241,727  910,742  931,753  4,820,288  37.3 19.0 41.3
Yantai BP 837,660  3,282,720  389,295  1,700,495  448,365  1,582,225  -21.4 -17.2 -25.4
Guangzhou Nansha BP 1,002,956  3,979,752  372,594  1,048,004  630,361  2,931,748  11.6 -29.5 41.0
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,484,818  6,082,875  361,875  1,616,325  1,122,943  4,466,550  33.4 14.7 41.8
Guangxi Qinzhou BP 19,175  217,854  10  7,291  19,165  210,563  269.7 -24.9 327.8
Hainan Yangpu BP 1,442  22,997  61  246  1,381  22,751  -17.1 243.0 -17.7
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,411,051  6,660,487  1,008,066  4,493,478  402,985  2,167,009  28.7 40.8 9.3
Integrated Bonded Area 28,472,168  133,511,915  16,475,837  77,829,187  11,996,331  55,682,729  8.0 2.8 16.2
Beijing Tianzhu IBA 723,503  3,492,230  55,677  236,707  667,826  3,255,523  44.1 -4.7 49.6
Tianjin Binhaixinqu IBA 276,831  1,421,621  17,818  105,834  259,013  1,315,788  -14.3 -65.0 -3.0
Shijiazhuang IBA 43,752  162,414  20,234  73,927  23,518  88,487  -20.7 -22.9 -18.8
Caofeidian IBA 26,112  77,768  7,099  35,021  19,013  42,746  433.1 680.9 323.1
Taiyuan Wusu IBA 483  2,027  313  743  170  1,285  41.1 -33.4 299.2
Manzhouli IBA 1,174  7,498  1,174  2,120  - 5,378  3888.3 - 2760.8
Shenyang IBA 6,268  62,806  2,783  32,297  3,485  30,510  -23.6 -16.9 -29.6
Changchun Xinglong IBA 42,211  257,793  24,065  140,956  18,146  116,837  321.3 322.4 320.0
Haerbin IBA 1,897  10,183  1,269  4,598  628  5,585  44.9 102.0 17.5
Heilongjiang Suifenhe IBA 26,679  113,798  212  5,928  26,467  107,869  -9.0 -82.4 18.0
Shanghai Pudong Airport IBA 647,437  3,960,237  371,767  1,706,476  275,670  2,253,762  29.9 6.2 56.3
Nanjing IBA 265,746  1,808,225  200,962  1,257,951  64,783  550,274  -18.6 -16.9 -22.1
Wuxi High-Tech IBA 2,111,139  10,824,948  938,119  5,415,467  1,173,020  5,409,481  18.4 -0.6 46.5
Xuzhou IBA 4,289  6,512  1,753  2,795  2,536  3,717  - - -
Changzhou IBA 21,638  149,134  13,751  92,626  7,887  56,508  -11.5 2.8 -28.0
Suzhou Industrial Park IBA 2,215,013  9,781,623  1,481,434  6,794,609  733,578  2,987,013  -16.3 -29.1 42.5
Suzhou HTIDZ IBA 1,663,092  7,753,357  1,170,568  5,033,274  492,524  2,720,082  5.7 13.4 -6.1
Nantong IBA 49,680  305,115  25,572  162,733  24,108  142,382  -11.0 76.1 -43.2
Huai'an IBA 47,949  196,206  24,508  100,013  23,441  96,193  15.9 1.7 35.8
Yancheng IBA 4,363  33,480  1,273  8,310  3,090  25,171  -40.8 -41.4 -40.6
Yangzhou IBA 17,926  83,543  14,759  70,323  3,167  13,220  -74.2 -63.1 -90.1
Zhenjiang IBA 20,676  123,846  489  36,988  20,188  86,859  -16.5 774.5 -39.7
Taizhou IBA 11,245  71,100  4,330  25,147  6,915  45,953  22.3 -17.2 65.5
Changshu IBA 17,839  86,671  4,875  21,361  12,964  65,310  18.9 -29.2 53.0
Jiangyin IB\A 9,878  22,324  3,913  6,784  5,965  15,540  - - -
Kunshan IBA 3,663,427  18,357,432  2,678,306  13,081,599  985,121  5,275,834  -0.5 4.4 -10.8
Wujiang IBA 316,530  1,497,335  293,173  1,366,795  23,356  130,540  -5.0 -5.1 -3.5
Wuzhong IBA 18,754  100,613  7,572  46,800  11,182  53,813  -2.9 -15.4 11.3
Taichang Port IBA 44,208  218,117  13,744  101,612  30,464  116,505  -9.4 6.3 -19.7
Wujin IBA 75,213  293,664  30,246  134,211  44,966  159,453  -17.3 -8.4 -23.5
Jiaxing IBA 31,136  117,009  13,835  45,713  17,301  71,296  -6.0 59.6 -25.6
Hangzhou Jinyi IBA 32,983  128,483  - 113  32,983  128,370  1749.9 -48.1 1808.0
Zhoushan Port IBA 139,680  811,867  6,165  29,381  133,515  782,486  54.7 -36.2 63.4
Hefei IBA 90,306  494,891  8,108  38,109  82,198  456,782  82.7 325.6 74.4
Wuhu IBA 66,603  301,655  43,851  186,944  22,752  114,710  -38.9 -34.3 -45.3
Maanshan IBA 4,070  7,255  1,499  1,499  2,570  5,755  - - -
Quanzhou IBA 45,879  413,446  17,589  178,885  28,289  234,561  -31.1 -34.8 -28.0
Nanchang IBA 88,714  404,868  47,164  176,487  41,550  228,380  149.1 401.5 79.4
Ganzhou IBA 302  3,282  79  1,895  223  1,387  -59.8 6212.9 -83.0
Jinan IBA 13,787  84,681  6,303  46,321  7,485  38,360  46.8 104.6 9.5
Dongying IBA 43,508  204,219  40,949  188,048  2,559  16,170  82.9 168.2 -61.1
Weifang IBA 66,912  268,996  47,824  190,366  19,088  78,630  17.1 24.1 2.9
Weihai  IBA 85,240  449,862  39,132  193,290  46,108  256,572  3.3 -1.1 6.9
Linyi IBA 20,901  68,515  10,430  30,699  10,472  37,816  -79.5 -73.8 -82.5
Xinzheng IBA 3,104,769  13,331,232  2,036,048  9,038,188  1,068,721  4,293,045  -11.7 -4.8 -23.4
Nanyang Wolong IBA 974  3,666  - 690  974  2,977  -77.9 -95.4 76.3
Wuhan Donghu IBA 74,566  576,946  43,942  459,950  30,624  116,996  -31.5 -28.9 -40.2
Wuhan Xingang Airport IBA 120,024  388,498  4,490  21,528  115,534  366,970  527.8 4146.9 497.9
Xiangtan IBA 10,017  60,107  9,924  59,461  93  646  -35.8 15.2 -98.5
Changsha Huanghua IBA 342,886  1,375,931  164,931  799,875  177,955  576,055  328.7 261.5 477.7
Hengyang IBA 59,054  220,539  17,653  53,403  41,400  167,137  -10.2 182.7 -26.3
Yueyang Chenglingji IBA 182,378  869,661  160,368  714,557  22,009  155,104  59.6 58.7 64.0
Hunan Chenzhou IBA 36,011  207,473  23,130  152,304  12,882  55,169  -39.2 -14.1 -66.3
Guangzhou Baiyun Airport IBA 440,984  903,255  319,218  378,595  121,766  524,660  18.3 -8.3 49.5
Shenzhen Yantian IBA 960,218  4,440,878  633,190  3,003,418  327,028  1,437,460  7.0 14.0 -5.2
Nanning IBA 238,910  819,030  90,691  386,256  148,219  432,774  300.4 250.4 358.7
Guangxi Pingxiang IBA 824,019  3,159,419  343,196  1,605,017  480,823  1,554,402  183.3 73.9 709.2
Haikou IBA 44,804  307,745  297  13,998  44,506  293,748  843.0 412.8 882.2
Chongqing Xiyong IBA 2,845,427  13,428,927  1,770,462  8,820,177  1,074,965  4,608,750  21.6 7.4 63.0
Chongqing Jiangjin IBA 17,683  105,441  17,163  104,915  520  525  - - -
Chengdu High-Tech IBA 4,878,260  23,279,207  2,619,499  12,454,222  2,258,761  10,824,984  20.2 22.2 18.1
Guiyang IBA 17,224  77,052  5,831  25,867  11,393  51,185  -40.8 -61.4 -19.0
Zunyi IBA 17,290  21,745  1,574  1,648  15,716  20,097  - - -
Guian IBA 37,257  187,088  17,730  99,682  19,528  87,406  14.5 55.1 -11.8
Kunming IBA 482  24,950  126  11,389  356  13,561  720.4 639.9 802.8
Honghe IBA 121,247  368,421  59,569  170,295  61,678  198,126  -53.8 -59.2 -47.8
Xi'an  IBA 30,566  62,909  5,202  8,633  25,364  54,276  -77.1 -84.7 -75.1
Xi'an High-Tech IBA 761,135  3,250,876  367,926  1,341,619  393,208  1,909,257  -13.0 -12.6 -13.3
Lanzhouxinqu IBA 27,106  189,772  13,467  150,319  13,639  39,453  189.5 202.8 148.1
Yinchuan IBA 83,478  434,260  43,911  340,280  39,567  93,980  -16.5 -20.9 4.8
Urumqi IBA 7,991  170,269  1,196  143,088  6,796  27,181  209.0 2146.0 -44.2
Alashankou IBA 81,848  203,431  10,387  57,972  71,461  145,459  11.7 -36.2 59.5
Kashi IBA 589  2,539  29  85  560  2,453  -83.4 -95.9 -81.5
Bonded Logistics Center 1,408,382  5,872,641  542,546  2,114,575  865,836  3,758,066  16.2 46.8 4.0
Beijing Yizhuang BLC 10,472  90,216  - 657  10,472  89,559  -57.4 -51.5 -57.4
Tianjin Economic Development Area BLC 168,539  528,128  155  878  168,384  527,250  149.7 53.3 150.0
Tangshan Port Jingtang BLC 1,798  3,398  563  2,060  1,235  1,337  - - -
Hebei Wuan BLC - 58  - - - 58  - - -
Shanxi lanhua BLC 2,575  3,049  - 35  2,575  3,014  - - -
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC - 387  - 58  - 330  522.7 16.9 2437.4
Yingkou Port BLC 7,146  16,441  71  92  7,075  16,349  608.1 -95.7 9399.1
Panjin BLC - 1,847  - 781  - 1,066  - - -
Tieling BLC 672  709  446  446  225  262  - - -
Jilin BLC 39  531  39  531  - - - - -
Shanghai Xibei BLC 36,579  169,491  4,114  18,146  32,465  151,345  1670.3 1925.0 1644.0
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 24,902  55,042  11,427  20,848  13,474  34,195  3716.4 4421.0 3385.3
Lianyungang BLC 24,309  137,471  256  8,403  24,053  129,068  -31.2 -54.0 -28.9
Dafenggang BLC 13,886  91,913  - - 13,886  91,913  253.6 - 253.6
Jiangyin BLC 1,571  54,809  1,304  34,048  267  20,761  47.7 291.6 -26.9
Jiangsu Haian BLC 8,723  21,409  - 227  8,723  21,182  - - -
Ningbo Lishe BLC 17,697  66,206  967  4,794  16,729  61,411  -31.0 -11.6 -32.2
Wenzhou BLC 2,707  11,418  - 10  2,707  11,407  3.5 -70.5 3.8
Hangzhou BLC 2,207  12,911  868  3,578  1,339  9,332  -64.5 296.0 -73.7
Yiwu BLC 26,398  109,121  4,826  6,232  21,572  102,889  78.7 332.7 72.5
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 444  2,244  - 91  444  2,153  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 3,229  5,028  - - 3,229  5,028  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 17,730  84,327  1,816  6,799  15,914  77,529  0.0 59.1 -3.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC 338  1,102  - - 338  1,102  - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 915  1,631  915  1,304  - 328  9635.0 - 1854.7
Rizhao BLC - 103,175  - - - 103,175  166.7 - 337.2
Zhucheng BLC 110  1,230  - 61  110  1,170  0.3 -91.8 137.9
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 81,712  462,574  2,137  111,990  79,575  350,584  -8.3 525.4 -27.9
Henan Dezhong BLC 428  517  - - 428  517  - - -
Henan Shangqiu BLC 5,047  23,280  - 266  5,047  23,015  102.4 -91.7 176.7
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 747  2,191  747  2,191  - - 4033.1 4033.1 -
Yichang Sanxia BLC 1,291  13,649  270  1,360  1,022  12,289  - - -
Changsha Jinxia BLC 198,095  528,121  191,057  491,227  7,038  36,894  30.3 33.9 -4.1
Zhuzhou Tongtangwan BLC 24,982  42,336  24,982  42,336  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 58,310  329,401  23,894  144,009  34,415  185,392  -68.8 -64.4 -71.5
Shantou BLC 5,306  17,247  24  949  5,282  16,298  - - -
Zhanjiang BLC 3,961  21,557  3,585  12,490  376  9,066  35.0 1427.5 -40.2
Dongguan Qingxi BLC 21,759  69,313  8,486  29,497  13,273  39,816  13.6 19.2 9.7
Dongguan BLC 300,008  1,440,729  101,850  481,664  198,158  959,065  15.7 101.6 -4.7
Zhongshan BLC 45,235  208,798  9,865  46,308  35,370  162,490  17.6 -9.0 28.3
Foshan Guotong BLC 4,367  19,835  752  3,400  3,615  16,436  1.9 -45.4 24.1
Chongqing Railway BLC 32,323  336,741  27,537  276,546  4,786  60,194  44.2 65.1 -8.7
Chongqing Nanpeng Road BLC 4,958  21,358  2,283  8,913  2,674  12,446  240.9 221.2 256.6
Chengdu Airport BLC 61,855  149,121  55,615  61,854  93,506  446.6 - 242.8
Chengdu Railway BLC 135,644  383,310  111,554  265,463  24,090  117,846  279.5 274.9 290.4
Luzhou Port BLC (B) 16,080  87,994  3,131  17,422  12,950  70,572  56.1 -1.6 82.5
Yibin Port BLC 4,051  17,177  58  58  3,993  17,120  0.7 -95.7 8.9
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC - 5,835  - 5,835  - - - - -
Shanxi Xixian BLC 18,394  70,920  2,565  6,959  15,830  63,960  -8.0 82.2 -12.7
Wuwei BLC 247  1,215  - - 247  1,215  5110.0 - 5110.0
Qinghai Caojiapu BLC 10,504  42,263  - - 10,504  42,263  20908.7 - 20908.7
Shizuishan BLC 92  2,427  - - 92  2,427  - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 6,991  88,490  6,302  84,160  689  4,331  -39.6 -41.7 107.1
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 6,991  88,490  6,302  84,160  689  4,331  -39.6 -41.7 107.1

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730