Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2021
2021/06/21

(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2021
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
TOTAL 482,305,116  2,271,749,023  263,922,347  1,237,597,120  218,382,769  1,034,151,903  38.1 40.2 35.6
Beijing 8,898,751  42,689,545  3,190,521  13,019,753  5,708,230  29,669,792  32.8 44.1 28.4
Tianjin 22,238,730  95,896,840  10,317,166  44,979,944  11,921,564  50,916,896  37.7 37.8 37.7
Shijiazhuang 5,521,217  27,776,557  904,736  5,028,332  4,616,481  22,748,224  48.2 67.0 44.6
Taiyuan 847,597  3,010,556  350,113  807,589  497,484  2,202,967  171.7 383.7 134.1
Manzhouli 610,079  2,579,630  241,653  1,002,011  368,426  1,577,619  21.0 21.7 20.6
Hohhot 894,384  4,700,845  259,922  1,248,674  634,462  3,452,171  69.4 71.3 68.8
Shenyang 1,850,723  8,378,132  434,306  1,722,997  1,416,417  6,655,135  55.3 27.4 64.6
Dalian 11,576,318  56,415,732  4,687,100  23,922,535  6,889,218  32,493,197  17.9 19.6 16.7
Changchun 733,292  4,049,608  130,865  626,811  602,428  3,422,797  11.5 28.2 8.9
Harbin 1,709,588  7,661,901  220,365  754,744  1,489,223  6,907,156  11.5 -10.6 14.6
Shanghai 94,429,693  445,373,888  54,101,075  252,736,332  40,328,617  192,637,556  29.2 24.0 36.9
Nanjing 39,315,560  189,700,767  18,781,020  91,175,752  20,534,540  98,525,015  31.6 32.3 30.9
Hangzhou 16,077,773  70,412,373  9,134,305  37,353,274  6,943,468  33,059,099  54.5 59.6 49.1
Ningbo 26,517,617  118,280,767  19,112,572  84,084,439  7,405,045  34,196,328  41.9 43.7 37.6
Hefei 3,784,940  18,626,529  1,264,113  6,579,044  2,520,827  12,047,485  27.4 16.5 34.2
Fuzhou 5,013,688  21,046,542  1,949,361  8,728,020  3,064,327  12,318,522  57.3 39.6 72.7
Xiamen 14,920,707  65,318,892  10,199,351  44,135,981  4,721,357  21,182,912  46.9 48.5 43.5
Nanchang 2,099,057  9,978,201  846,267  4,335,848  1,252,790  5,642,353  14.7 9.4 19.2
Qingdao 34,748,469  162,121,302  17,679,766  80,379,163  17,068,703  81,742,139  42.7 41.1 44.4
Jinan 6,161,135  30,195,058  3,218,503  14,962,951  2,942,632  15,232,107  36.9 55.5 22.5
Zhengzhou 7,742,581  44,046,156  4,556,615  26,925,787  3,185,966  17,120,369  95.6 93.2 99.5
Wuhan 4,054,381  19,069,551  1,923,104  9,242,018  2,131,277  9,827,533  82.2 113.4 60.2
Changsha 1,990,134  10,976,920  836,358  5,094,538  1,153,776  5,882,382  8.8 -0.1 17.9
Guangzhou 20,026,191  94,746,392  13,809,012  62,641,906  6,217,178  32,104,486  41.9 43.5 39.0
Huangpu 22,044,174  104,077,468  9,965,778  47,427,254  12,078,396  56,650,215  36.8 39.6 34.5
Shenzhen 75,359,847  364,540,975  49,720,335  242,099,990  25,639,512  122,440,985  47.0 59.3 27.5
Gongbei 5,487,675  26,580,023  3,294,809  16,344,355  2,192,866  10,235,668  29.7 26.2 35.6
Shantou 1,521,927  6,123,467  927,209  3,624,694  594,718  2,498,773  24.2 24.2 24.1
Haikou  1,491,888  7,044,950  335,693  1,321,874  1,156,195  5,723,075  19.5 -25.4 38.8
Zhanjiang 2,907,049  14,132,878  362,783  1,652,188  2,544,266  12,480,690  59.1 45.4 61.1
Jiangmen 1,741,448  7,891,597  1,224,481  5,315,714  516,966  2,575,883  24.8 18.3 41.0
Nanning 11,055,499  50,743,751  4,943,609  24,437,149  6,111,890  26,306,602  63.3 62.3 64.2
Chengdu 9,462,454  45,395,452  4,725,511  24,089,647  4,736,942  21,305,805  20.0 27.8 12.2
Chongqing 7,518,625  38,851,381  4,656,541  24,359,524  2,862,084  14,491,858  38.8 41.3 34.8
Guiyang 260,133  1,078,193  100,282  417,618  159,852  660,575  97.7 26.5 207.1
Kunming 2,347,620  11,664,740  878,304  5,276,716  1,469,316  6,388,024  21.9 26.3 18.4
Lhasa 32,567  225,475  31,485  122,519  1,082  102,956  155.0 75.4 454.6
Xi'an 5,683,660  25,025,578  2,743,878  12,568,890  2,939,782  12,456,687  25.6 30.8 20.7
Urumqi  3,410,382  13,917,318  1,846,246  6,958,094  1,564,136  6,959,224  13.5 44.2 -6.4
Lanzhou 202,440  1,297,714  10,966  50,589  191,473  1,247,125  81.2 -9.3 88.9
Yinchuan 14,246  92,561  6,259  41,799  7,987  50,762  -45.1 -47.6 -42.9
Xining 880  12,820  10  65  870  12,755  -50.0 -98.2 -42.2
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730