Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 9.2020
2020/10/23

(10) Imports and Exports by Customs Districts,9.2020
. Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 9 1 to 9 Total Exports Imports
TOTAL 442,516,723  3,296,735,410  239,757,675  1,811,394,619  202,759,047  1,485,340,790  -1.8 -0.8 -3.1
Beijing 7,116,615  59,543,885  1,678,965  16,423,200  5,437,651  43,120,685  -3.1 5.0 -5.9
Tianjin 16,634,057  136,003,861  7,292,596  62,497,233  9,341,462  73,506,628  -8.9 -9.8 -8.1
Shijiazhuang 4,808,317  35,930,448  670,347  5,469,703  4,137,969  30,460,745  -2.9 -5.2 -2.5
Taiyuan 375,328  2,405,462  74,599  427,211  300,729  1,978,251  -5.5 52.9 -12.7
Manzhouli 441,996  3,714,490  156,995  1,384,531  285,001  2,329,959  -10.0 -18.1 -4.3
Hohhot 1,082,298  6,119,340  249,649  1,579,392  832,649  4,539,948  -21.9 2.8 -27.9
Shenyang 1,505,620  11,538,823  250,306  2,243,389  1,255,315  9,295,435  -2.7 0.8 -3.5
Dalian 9,137,193  82,528,126  3,622,002  33,512,159  5,515,191  49,015,968  -11.5 -20.8 -3.8
Changchun 914,410  7,124,228  117,787  1,010,949  796,623  6,113,279  0.8 -24.9 6.8
Harbin 1,362,734  11,877,432  223,276  1,628,896  1,139,458  10,248,536  -19.9 -4.9 -21.8
Shanghai 87,205,458  673,410,450  48,700,146  394,306,883  38,505,311  279,103,567  -1.5 -2.0 -0.9
Nanjing 37,224,359  281,910,358  16,469,848  131,415,288  20,754,511  150,495,069  0.5 -5.8 6.7
Hangzhou 12,814,377  95,049,300  7,464,394  54,479,616  5,349,983  40,569,683  6.4 10.4 1.4
Ningbo 22,213,707  171,221,558  16,481,132  124,292,981  5,732,575  46,928,576  -7.7 -5.8 -12.6
Hefei 3,670,380  28,461,384  1,461,487  11,206,034  2,208,894  17,255,350  12.9 14.5 12.0
Fuzhou 3,682,780  27,251,680  1,497,604  12,129,770  2,185,176  15,121,910  1.7 -4.7 7.4
Xiamen 12,996,466  91,382,512  8,512,482  62,705,858  4,483,984  28,676,654  -8.2 -6.1 -12.4
Nanchang 2,401,715  17,418,754  1,138,490  8,186,519  1,263,226  9,232,235  30.9 45.5 20.2
Qingdao 28,686,824  219,169,656  14,528,739  110,379,193  14,158,085  108,790,463  -8.7 -5.9 -11.5
Jinan 5,847,779  43,077,626  2,935,878  19,790,206  2,911,901  23,287,419  8.7 15.6 3.5
Zhengzhou 6,952,423  47,462,620  3,168,256  28,245,266  3,784,167  19,217,354  6.3 6.5 6.1
Wuhan 4,328,279  24,937,268  2,072,189  11,519,682  2,256,091  13,417,587  7.0 8.9 5.4
Changsha 2,552,006  20,362,612  1,324,925  10,707,687  1,227,081  9,654,925  5.0 10.6 -0.5
Guangzhou 18,730,936  136,362,832  12,036,519  90,221,252  6,694,417  46,141,581  3.7 14.8 -12.8
Huangpu 22,951,086  159,064,835  9,755,645  71,354,296  13,195,441  87,710,539  -6.4 -11.7 -1.6
Shenzhen 78,005,111  533,751,166  51,186,911  349,791,886  26,818,200  183,959,281  2.1 4.3 -1.9
Gongbei 5,344,306  41,358,492  3,433,242  26,255,693  1,911,064  15,102,799  -9.1 -11.9 -3.9
Shantou 1,230,621  10,132,360  870,036  6,638,502  360,585  3,493,858  -16.2 -20.1 -7.4
Haikou  1,551,743  11,140,400  285,634  2,828,497  1,266,109  8,311,903  -13.4 -10.8 -14.2
Zhanjiang 1,788,010  16,187,143  268,420  2,210,591  1,519,589  13,976,553  -23.1 -32.4 -21.4
Jiangmen 1,597,572  12,378,386  1,052,378  8,613,244  545,194  3,765,143  -10.4 -14.3 0.2
Nanning 8,729,930  62,842,879  4,349,210  31,427,775  4,380,720  31,415,103  3.5 12.5 -4.1
Chengdu 9,882,508  74,171,750  5,656,410  39,316,846  4,226,098  34,854,904  15.6 33.1 0.7
Chongqing 7,349,241  56,640,353  4,490,409  36,015,522  2,858,832  20,624,831  10.4 8.2 14.5
Guiyang 221,870  1,146,317  63,910  541,109  157,959  605,208  -42.7 -53.9 -26.8
Kunming 2,482,628  18,326,946  1,209,080  8,644,997  1,273,547  9,681,950  -10.1 0.9 -18.1
Lhasa 8,570  144,092  1,980  114,482  6,590  29,610  -66.3 -71.7 31.5
Xi'an 4,484,795  38,191,709  2,533,789  19,614,190  1,951,006  18,577,518  20.0 17.2 23.1
Urumqi  3,946,787  25,395,116  2,461,077  12,072,325  1,485,711  13,322,790  -26.5 -32.3 -20.4
Lanzhou 227,019  1,301,802  3,270  75,990  223,749  1,225,811  -14.8 -37.4 -12.9
Yinchuan 22,917  246,264  7,638  112,042  15,279  134,222  -75.7 -71.7 -78.3
Xining 5,951  50,694  25  3,733  5,926  46,961  -56.6 -10.0 -58.4

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730