Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2023
2023/03/08
(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2023
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
2 1to2 2 1to2 2 1to2 Total Exports Imports
TOTAL 411,230,628  895,717,451  214,025,811  506,301,356  197,204,817  389,416,095  -8.3 -6.8 -10.2
Beijing 7,988,912  14,846,402  1,514,479  3,266,467  6,474,433  11,579,934  -3.7 -26.8 5.7
Tianjin 19,994,861  44,815,128  10,464,025  24,415,474  9,530,836  20,399,654  10.0 28.3 -6.0
Shijiazhuang 5,798,831  11,429,355  1,073,718  2,247,711  4,725,114  9,181,644  4.3 34.9 -1.2
Taiyuan 167,760  382,602  39,220  82,980  128,540  299,622  -58.9 -30.2 -63.1
Manzhouli 933,237  1,872,774  529,716  1,097,336  403,521  775,438  98.6 147.4 55.2
Hohhot 1,293,815  2,515,930  238,634  507,817  1,055,181  2,008,113  131.4 54.7 164.6
Shenyang 1,720,659  3,202,332  167,185  383,619  1,553,474  2,818,714  20.4 -18.0 28.6
Dalian 9,687,338  22,112,989  4,922,739  10,858,668  4,764,599  11,254,320  -2.8 21.2 -18.4
Changchun 772,232  1,439,354  220,974  406,410  551,258  1,032,944  -11.4 -8.3 -12.6
Harbin 2,968,277  5,571,647  658,891  1,311,007  2,309,387  4,260,640  21.4 134.9 5.6
Shanghai 83,408,968  176,366,593  44,280,764  101,857,552  39,128,204  74,509,042  -14.3 -17.5 -9.5
Nanjing 36,702,116  77,492,439  17,564,850  38,683,714  19,137,267  38,808,725  -7.5 -7.4 -7.6
Hangzhou 14,011,705  35,208,000  6,376,769  19,687,884  7,634,936  15,520,116  -4.0 0.8 -9.4
Ningbo 18,871,638  50,841,069  11,469,649  36,178,684  7,401,989  14,662,385  -6.7 -8.3 -2.6
Hefei 3,690,159  7,399,526  1,823,614  3,620,419  1,866,545  3,779,107  -15.8 16.1 -33.4
Fuzhou 3,330,455  7,543,549  1,260,121  3,051,266  2,070,334  4,492,283  -11.8 -18.8 -6.3
Xiamen 11,293,097  26,143,139  7,140,842  17,981,389  4,152,255  8,161,750  -13.2 -12.9 -14.0
Nanchang 2,594,403  5,558,044  1,272,446  2,460,926  1,321,958  3,097,118  10.1 24.4 0.8
Qingdao 32,415,375  69,474,358  15,483,218  34,818,177  16,932,157  34,656,180  -5.7 -3.8 -7.6
Jinan 5,908,379  11,692,018  2,995,585  6,349,528  2,912,794  5,342,490  -21.0 -19.2 -23.1
Zhengzhou 6,567,767  18,647,861  4,347,463  12,315,690  2,220,303  6,332,172  3.3 18.7 -17.5
Wuhan 3,342,652  7,338,632  1,714,500  4,210,932  1,628,152  3,127,700  -5.3 2.7 -14.2
Changsha 2,210,948  4,281,620  886,196  1,960,201  1,324,752  2,321,419  6.4 7.7 5.3
Guangzhou 15,644,655  35,621,699  9,811,035  24,495,145  5,833,619  11,126,554  -9.2 -10.9 -5.3
Huangpu 15,927,691  31,759,017  7,719,611  15,512,629  8,208,079  16,246,388  -21.6 -19.6 -23.5
Shenzhen 54,669,520  124,948,075  34,390,865  87,447,778  20,278,655  37,500,297  -12.3 -6.7 -23.2
Gongbei 4,446,994  9,170,957  2,998,086  6,326,883  1,448,908  2,844,074  -12.9 -6.6 -24.2
Shantou 1,767,324  3,953,406  759,375  2,080,328  1,007,949  1,873,078  15.5 11.6 20.1
Haikou  2,753,476  4,704,314  766,139  1,319,607  1,987,337  3,384,707  9.4 39.6 0.9
Zhanjiang 3,256,088  6,303,369  338,086  634,043  2,918,002  5,669,325  -2.9 8.3 -4.0
Jiangmen 1,318,349  2,781,222  766,530  1,708,554  551,819  1,072,667  -16.0 -21.1 -6.5
Nanning 10,080,839  19,770,007  4,657,518  8,350,669  5,423,321  11,419,338  33.5 37.3 30.9
Chengdu 6,548,893  13,460,623  3,771,466  8,341,918  2,777,427  5,118,705  -28.0 -19.1 -38.9
Chongqing 6,208,825  12,151,575  4,007,483  7,792,830  2,201,341  4,358,744  -26.1 -29.9 -18.3
Guiyang 274,869  535,474  180,562  358,109  94,306  177,365  31.6 79.3 -14.4
Kunming 2,404,505  4,633,063  927,326  1,745,983  1,477,179  2,887,080  16.3 16.2 16.3
Lhasa 23,866  55,395  22,516  52,845  1,350  2,550  -23.6 -22.9 -36.7
Xi'an 4,088,939  7,718,711  2,484,882  4,942,134  1,604,057  2,776,578  -27.8 -24.9 -32.5
Urumqi  5,793,697  11,264,910  3,918,700  7,335,283  1,874,997  3,929,627  55.2 91.7 14.4
Lanzhou 280,805  594,404  36,660  59,582  244,145  534,822  -29.1 25.1 -32.3
Yinchuan 47,864  84,427  21,012  38,449  26,852  45,979  -44.7 -42.6 -46.3
Xining 19,847  31,442  2,363  4,735  17,484  26,706  624.9 589.9 631.4
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. 
The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730