Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2022
2022/04/19

(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2022
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
TOTAL 504,788,873  1,478,899,556  276,084,613  820,921,214  228,704,260  657,978,342  13.0 15.8 9.6
Beijing 8,298,122  23,638,217  2,248,956  6,714,017  6,049,166  16,924,200  -7.6 -5.3 -8.5
Tianjin 22,289,256  62,880,745  11,409,791  30,551,674  10,879,465  32,329,071  17.4 23.2 12.4
Shijiazhuang 5,270,280  15,592,821  891,713  2,559,281  4,378,567  13,033,541  -8.9 -14.9 -7.7
Taiyuan 544,923  1,555,521  107,539  281,324  437,385  1,274,197  26.2 54.3 21.3
Manzhouli 569,129  1,504,577  231,938  676,279  337,191  828,298  3.4 29.1 -11.1
Hohhot 964,004  2,037,627  283,337  616,584  680,667  1,421,044  -33.3 -20.5 -37.6
Shenyang 1,602,359  4,243,525  146,101  614,738  1,456,257  3,628,786  -15.7 -34.8 -11.3
Dalian 11,086,124  33,466,438  4,846,964  13,812,934  6,239,159  19,653,504  0.0 1.1 -0.7
Changchun 518,068  2,166,394  183,671  640,776  334,397  1,525,618  -10.8 95.1 -27.4
Harbin 2,209,875  6,823,099  343,752  928,777  1,866,123  5,894,322  59.3 163.8 50.0
Shanghai 104,439,833  310,228,041  62,222,552  185,751,591  42,217,281  124,476,450  22.3 28.4 14.3
Nanjing 44,338,241  127,589,817  22,256,503  64,061,989  22,081,739  63,527,828  15.7 21.7 10.3
Hangzhou 18,266,927  54,566,416  9,333,056  28,850,647  8,933,871  25,715,769  41.7 47.1 36.2
Ningbo 28,735,727  83,074,765  19,184,574  58,668,536  9,551,153  24,406,230  23.9 24.3 23.0
Hefei 5,035,431  13,758,695  2,088,016  5,208,546  2,947,415  8,550,149  22.2 30.6 17.6
Fuzhou 4,447,917  12,897,555  1,945,792  5,704,860  2,502,125  7,192,695  9.8 12.8 7.5
Xiamen 15,585,660  45,681,409  9,824,921  30,492,252  5,760,740  15,189,157  24.2 22.7 27.3
Nanchang 2,348,232  7,389,205  913,839  2,922,495  1,434,393  4,466,710  19.7 10.5 26.6
Qingdao 38,124,084  111,338,470  19,015,735  55,320,355  19,108,348  56,018,115  18.1 20.8 15.6
Jinan 8,850,602  23,197,279  4,337,421  12,318,163  4,513,181  10,879,116  25.1 42.5 10.0
Zhengzhou 9,583,420  27,632,016  5,653,960  16,111,048  3,929,460  11,520,967  1.1 -3.8 8.8
Wuhan 5,174,734  12,930,723  2,836,246  6,938,343  2,338,488  5,992,380  12.0 28.8 -2.7
Changsha 1,947,689  5,904,164  867,477  2,699,443  1,080,212  3,204,720  -14.7 -16.6 -12.9
Guangzhou 22,334,783  61,668,099  14,981,465  42,612,314  7,353,318  19,055,785  14.9 21.1 3.0
Huangpu 21,724,371  62,232,241  9,861,575  29,167,500  11,862,795  33,064,741  4.3 7.5 1.7
Shenzhen 62,586,619  205,589,941  40,875,775  135,091,675  21,710,844  70,498,266  -2.1 -4.2 2.0
Gongbei 8,126,919  18,693,413  5,042,474  11,855,425  3,084,445  6,837,989  21.2 23.9 16.9
Shantou 1,617,789  5,044,020  1,021,995  2,889,435  595,794  2,154,585  55.4 57.4 52.8
Haikou  2,365,522  6,855,698  536,104  1,561,153  1,829,418  5,294,545  66.0 124.4 54.2
Zhanjiang 4,452,189  10,778,306  322,436  908,118  4,129,754  9,870,188  27.3 -0.5 30.7
Jiangmen 2,003,944  5,295,774  1,336,027  3,504,990  667,917  1,790,784  18.8 16.7 23.0
Nanning 6,333,516  21,076,447  2,037,970  8,193,760  4,295,546  12,882,686  -27.6 -42.5 -13.3
Chengdu 10,748,354  29,432,731  6,175,103  16,493,946  4,573,251  12,938,785  10.0 16.2 3.1
Chongqing 9,686,526  26,145,386  5,931,173  17,054,005  3,755,353  9,091,381  12.7 18.1 3.9
Guiyang 386,884  779,084  135,084  334,781  251,801  444,303  31.7 46.4 22.4
Kunming 1,770,599  5,744,360  618,356  2,124,766  1,152,243  3,619,594  -17.9 -40.2 5.2
Lhasa 43,180  115,728  42,460  110,979  720  4,749  -28.2 82.8 -95.3
Xi'an 5,597,952  16,306,558  3,482,513  10,078,965  2,115,439  6,227,593  17.4 40.0 -6.9
Urumqi  4,225,505  11,525,042  2,418,655  6,286,172  1,806,850  5,238,870  53.5 76.3 32.8
Lanzhou 463,669  1,270,649  22,967  70,609  440,702  1,200,039  76.4 180.8 72.6
Yinchuan 87,562  241,871  67,498  136,152  20,063  105,719  282.9 371.2 208.5
Xining 2,355  6,693  1,131  1,818  1,224  4,875  -21.0 4594.4 -42.2
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730