Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,11.2020
2020/12/23

(10) Imports and Exports by Customs Districts,11.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 11 1 to 11 Total Exports Imports
TOTAL 460,747,151  4,173,404,547  268,074,093  2,316,651,274  192,673,058  1,856,753,273  0.6 2.5 -1.6
Beijing 8,164,978  74,237,160  2,389,578  20,401,576  5,775,400  53,835,585  -1.4 2.1 -2.7
Tianjin 18,510,743  171,426,812  8,822,622  79,129,194  9,688,121  92,297,618  -5.7 -4.9 -6.3
Shijiazhuang 4,654,045  45,146,650  748,033  6,905,125  3,906,012  38,241,525  0.6 0.4 0.7
Taiyuan 376,216  3,126,140  69,736  550,991  306,480  2,575,149  2.1 73.3 -6.2
Manzhouli 449,318  4,621,479  132,291  1,685,694  317,027  2,935,785  -9.4 -20.1 -1.9
Hohhot 838,561  7,888,408  165,880  1,957,201  672,681  5,931,207  -16.9 -2.7 -20.8
Shenyang 1,389,087  14,210,182  300,344  2,742,831  1,088,744  11,467,351  -7.8 -2.6 -9.0
Dalian 9,595,411  100,644,082  4,322,451  41,434,416  5,272,961  59,209,665  -10.9 -18.8 -4.5
Changchun 728,008  8,892,012  126,709  1,282,212  601,298  7,609,800  0.0 -26.3 6.3
Harbin 1,206,262  14,303,883  154,515  1,966,240  1,051,747  12,337,643  -21.1 -8.3 -22.8
Shanghai 86,040,907  840,390,595  49,318,538  489,875,808  36,722,370  350,514,787  0.4 -0.4 1.6
Nanjing 38,337,384  355,865,103  19,242,674  168,099,141  19,094,710  187,765,962  3.1 -2.6 8.8
Hangzhou 12,341,191  119,242,803  6,902,199  68,264,046  5,438,992  50,978,757  5.8 9.4 1.3
Ningbo 23,328,306  216,820,319  17,555,644  158,262,115  5,772,662  58,558,204  -3.5 -0.6 -10.7
Hefei 3,812,686  35,644,030  1,514,454  14,057,271  2,298,232  21,586,759  15.8 17.8 14.5
Fuzhou 3,392,427  34,089,733  1,582,777  15,127,278  1,809,650  18,962,455  2.9 -3.4 8.5
Xiamen 12,395,752  115,286,038  8,619,774  79,905,288  3,775,977  35,380,749  -5.2 -2.2 -11.4
Nanchang 2,251,946  21,449,339  960,050  10,007,121  1,291,896  11,442,219  22.0 29.4 16.2
Qingdao 28,714,424  274,314,747  15,365,105  139,432,732  13,349,319  134,882,015  -6.1 -1.8 -10.3
Jinan 4,781,818  52,685,507  2,691,777  25,223,787  2,090,041  27,461,720  5.4 18.6 -4.4
Zhengzhou 16,127,096  74,641,323  10,168,732  44,322,193  5,958,365  30,319,129  17.2 14.0 22.3
Wuhan 4,724,722  34,252,674  2,784,727  16,722,158  1,939,994  17,530,516  15.3 25.8 6.8
Changsha 2,970,807  25,743,398  1,530,032  13,556,150  1,440,775  12,187,248  5.8 10.8 0.8
Guangzhou 18,586,450  170,686,195  12,375,917  112,712,733  6,210,533  57,973,462  5.3 16.0 -10.8
Huangpu 21,079,032  198,386,475  10,254,943  90,274,074  10,824,088  108,112,400  -5.9 -9.4 -2.8
Shenzhen 84,737,452  691,288,630  61,393,686  462,700,770  23,343,765  228,587,860  6.1 10.1 -1.1
Gongbei 6,394,378  52,988,786  3,955,167  33,581,360  2,439,211  19,407,426  -4.3 -6.8 0.5
Shantou 1,395,917  12,627,802  1,051,335  8,498,460  344,582  4,129,342  -19.4 -21.5 -14.7
Haikou  1,593,188  13,835,411  255,766  3,289,947  1,337,422  10,545,464  -8.6 -15.0 -6.3
Zhanjiang 2,424,125  20,491,405  393,966  2,800,131  2,030,159  17,691,275  -20.6 -28.5 -19.1
Jiangmen 1,674,093  15,563,103  1,064,579  10,650,539  609,514  4,912,564  -6.1 -11.7 9.0
Nanning 9,438,987  80,439,829  4,961,115  40,821,146  4,477,872  39,618,684  6.0 13.5 -0.8
Chengdu 9,930,018  94,326,984  5,778,633  51,096,666  4,151,385  43,230,318  15.5 34.3 -0.8
Chongqing 7,792,563  71,912,328  5,386,779  46,388,952  2,405,784  25,523,377  10.6 9.1 13.5
Guiyang 288,452  1,660,094  40,457  708,318  247,995  951,776  -32.1 -51.3 -4.0
Kunming 2,690,908  23,367,042  1,504,373  11,456,736  1,186,534  11,910,307  -8.1 3.3 -16.9
Lhasa 48,128  218,814  35,497  174,087  12,632  44,727  -62.7 -67.5 -11.7
Xi'an 4,833,299  47,186,542  2,653,978  24,577,689  2,179,321  22,608,853  19.2 19.9 18.5
Urumqi  2,552,481  31,542,331  1,479,004  15,782,188  1,073,477  15,760,143  -27.3 -32.5 -21.2
Lanzhou 130,685  1,601,301  10,482  93,589  120,203  1,507,713  -17.2 -34.9 -15.8
Yinchuan 19,039  297,386  9,587  128,994  9,452  168,393  -78.3 -76.6 -79.5
Xining 5,863  61,670  187  4,328  5,676  57,343  -53.3 -15.3 -54.8

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730