Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 2.2019
03/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2019
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
2 1 to 2 2 1 to 2 2 1 to 2 Total Exports Imports
TOTAL 266,320,173  662,486,214  135,200,630  353,180,779  131,119,542  309,305,436  -3.9 -4.6 -3.2
Beijing 5,078,277  11,686,537  1,186,846  2,819,557  3,891,432  8,866,981  1.3 -13.9 7.4
Tianjin 12,922,287  30,599,190  5,675,844  14,074,248  7,246,442  16,524,941  0.0 -9.8 10.1
Shijiazhuang 2,876,362  7,330,472  413,008  1,053,110  2,463,354  6,277,362  2.2 6.2 1.5
Taiyuan 195,294  469,602  10,289  32,625  185,005  436,976  -0.1 1412.4 -6.6
Manzhouli 370,872  809,238  165,787  322,527  205,085  486,710  -18.5 -13.8 -21.4
Hohhot 591,510  1,307,225  73,482  206,241  518,028  1,100,984  7.4 13.9 6.3
Shenyang 1,220,036  2,596,447  236,464  469,135  983,572  2,127,312  16.7 -12.8 26.1
Dalian 7,453,870  18,915,186  3,322,073  9,022,664  4,131,797  9,892,522  -4.0 -4.6 -3.5
Changchun 546,734  1,247,555  111,309  231,534  435,424  1,016,021  -23.1 36.4 -30.0
Harbin 1,475,116  3,002,102  87,259  277,925  1,387,857  2,724,176  9.6 -16.5 13.3
Shanghai 57,912,924  136,211,154  34,591,535  79,200,836  23,321,388  57,010,318  -9.6 -9.6 -9.6
Nanjing 24,959,216  58,394,867  12,536,678  27,857,812  12,422,538  30,537,055  -3.8 -2.1 -5.3
Hangzhou 6,154,591  17,693,972  2,388,908  9,435,881  3,765,682  8,258,091  -5.3 -10.2 1.0
Ningbo 13,987,542  39,579,639  8,667,126  28,084,661  5,320,416  11,494,978  -1.0 -2.2 1.9
Hefei 2,531,558  5,332,531  848,478  1,843,574  1,683,081  3,488,957  -6.9 -1.2 -9.6
Fuzhou 2,198,880  5,248,617  1,057,464  2,513,864  1,141,415  2,734,753  -15.7 -25.9 -3.5
Xiamen 7,647,903  19,985,829  4,507,245  13,182,384  3,140,658  6,803,446  -5.9 -6.8 -4.0
Nanchang 972,718  2,262,697  386,472  858,480  586,247  1,404,217  12.6 18.3 9.4
Qingdao 20,994,257  50,588,489  8,974,272  23,696,853  12,019,985  26,891,636  3.3 1.8 4.7
Jinan 3,051,306  6,652,198  907,544  2,290,331  2,143,762  4,361,866  -25.8 -31.8 -22.2
Zhengzhou 3,094,148  7,659,330  2,034,876  5,142,642  1,059,272  2,516,688  -24.8 -10.5 -43.4
Wuhan 1,867,775  4,328,978  1,021,708  2,082,278  846,067  2,246,701  5.7 -3.9 16.6
Changsha 1,139,413  2,909,448  500,086  1,329,549  639,328  1,579,900  -2.5 6.8 -9.2
Guangzhou 7,946,732  22,814,153  4,177,156  13,780,646  3,769,576  9,033,506  -8.8 -14.3 1.1
Huangpu 11,748,419  31,609,185  4,673,859  13,904,682  7,074,561  17,704,503  1.6 -2.5 5.1
Shenzhen 37,848,593  101,425,791  23,277,791  64,027,364  14,570,802  37,398,427  -4.4 1.7 -13.2
Gongbei 3,297,596  9,107,349  2,048,918  5,712,492  1,248,678  3,394,857  -9.0 -7.6 -11.4
Shantou 732,528  2,372,281  452,294  1,622,724  280,234  749,558  -5.7 0.4 -16.7
Haikou  1,188,311  2,896,531  163,860  476,932  1,024,451  2,419,599  72.4 75.6 71.8
Zhanjiang 1,775,936  4,311,885  183,741  647,661  1,592,195  3,664,224  1.8 -6.7 3.5
Jiangmen 965,598  2,897,775  675,475  2,161,823  290,123  735,952  0.4 1.1 -1.6
Nanning 3,847,295  10,808,837  1,297,826  4,508,438  2,549,469  6,300,399  -0.8 -4.6 2.1
Chengdu 5,760,186  12,023,254  2,542,845  5,512,125  3,217,341  6,511,129  19.5 25.2 15.2
Chongqing 4,322,140  9,639,029  2,939,666  6,589,096  1,382,474  3,049,934  16.4 23.1 4.0
Guiyang 121,877  345,220  44,492  183,682  77,385  161,539  -40.5 -42.6 -38.0
Kunming 1,507,230  3,719,827  451,861  1,444,749  1,055,369  2,275,077  0.7 1.0 0.5
Lhasa 6,014  73,705  5,940  72,939  74  766  -10.2 -9.3 -54.5
Xi'an 3,337,362  6,958,654  1,820,071  3,705,201  1,517,291  3,253,453  4.5 -4.7 17.5
Urumqi  2,514,938  6,233,148  723,457  2,722,187  1,791,480  3,510,961  -3.3 -19.9 15.1
Lanzhou 135,701  338,398  7,179  49,021  128,521  289,377  -19.0 -46.6 -11.2
Yinchuan 17,004  87,145  9,389  29,521  7,616  57,624  -58.2 -54.4 -59.8
Xining 4,125  12,746  56  785  4,068  11,961  413.7 - 382.1
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730