Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 6. 2019
07/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 6. 2019
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
6 1to6 6 1to6 6 1to6 Total Exports Imports
TOTAL 374,695,654  2,161,147,818  212,835,863  1,171,153,002  161,859,791  989,994,816  -2.0 0.1 -4.3
Beijing 6,402,029  38,778,318  1,798,015  9,940,194  4,604,015  28,838,124  1.5 -10.7 6.6
Tianjin 16,402,954  99,206,983  7,777,436  46,280,956  8,625,519  52,926,027  0.3 -6.7 7.3
Shijiazhuang 3,592,861  22,370,907  563,572  3,598,213  3,029,289  18,772,694  -2.8 -11.2 -1.0
Taiyuan 310,129  1,541,539  40,728  128,816  269,400  1,412,722  9.2 310.0 2.4
Manzhouli 458,318  2,671,691  178,065  1,076,810  280,253  1,594,881  -11.3 -2.9 -16.2
Hohhot 903,290  4,961,790  183,168  814,194  720,122  4,147,596  6.5 1.5 7.5
Shenyang 1,096,927  7,560,796  165,560  1,395,691  931,367  6,165,105  -2.2 -17.4 2.0
Dalian 10,319,393  61,347,161  4,626,891  28,273,204  5,692,501  33,073,957  -1.8 -4.7 0.8
Changchun 778,977  4,650,930  150,443  882,081  628,534  3,768,849  -11.7 28.2 -17.7
Harbin 1,862,932  9,937,139  225,622  1,027,187  1,637,310  8,909,952  12.5 13.4 12.4
Shanghai 78,772,944  442,434,842  49,108,416  259,528,646  29,664,528  182,906,197  -6.8 -3.9 -10.6
Nanjing 30,797,390  183,405,584  16,506,359  91,486,665  14,291,032  91,918,919  -5.5 -2.0 -8.8
Hangzhou 9,236,141  55,057,639  5,278,640  29,259,584  3,957,501  25,798,055  2.4 -0.5 5.9
Ningbo 18,751,741  119,335,120  13,059,794  83,467,398  5,691,947  35,867,722  2.5 4.4 -1.5
Hefei 2,607,459  16,482,335  1,184,948  6,535,988  1,422,510  9,946,347  -3.2 -0.9 -4.6
Fuzhou 3,074,786  17,049,242  1,517,629  8,145,553  1,557,157  8,903,690  -2.1 -8.7 4.8
Xiamen 11,679,118  64,749,989  8,104,431  43,309,916  3,574,687  21,440,073  -1.4 1.0 -6.0
Nanchang 1,416,876  8,007,351  664,788  3,421,280  752,088  4,586,071  11.7 39.6 -2.7
Qingdao 27,203,824  158,186,849  14,458,605  77,343,706  12,745,219  80,843,143  0.4 2.6 -1.6
Jinan 4,795,662  25,325,235  2,295,879  10,814,481  2,499,782  14,510,754  -8.1 -1.6 -12.3
Zhengzhou 4,108,099  24,612,617  2,585,135  15,510,670  1,522,964  9,101,948  -9.8 -5.0 -16.9
Wuhan 2,656,584  14,488,156  1,189,754  6,812,786  1,466,830  7,675,370  3.8 2.1 5.3
Changsha 2,388,758  11,050,909  1,175,180  5,444,886  1,213,578  5,606,023  8.1 27.5 -5.9
Guangzhou 15,559,381  82,148,011  9,799,461  49,529,462  5,759,921  32,618,549  -1.0 -2.1 0.8
Huangpu 18,750,631  108,830,689  9,242,726  50,912,595  9,507,905  57,918,094  1.6 3.8 -0.3
Shenzhen 59,084,043  336,804,907  38,963,656  214,755,651  20,120,387  122,049,256  -3.0 4.3 -13.7
Gongbei 4,787,381  29,556,161  3,199,260  19,386,543  1,588,121  10,169,618  -7.9 -1.7 -17.9
Shantou 1,366,229  7,769,054  933,809  5,256,228  432,420  2,512,826  -5.8 0.5 -16.7
Haikou  1,230,810  9,151,785  406,199  2,148,130  824,611  7,003,655  32.9 21.7 36.7
Zhanjiang 2,150,585  13,919,540  384,177  2,059,976  1,766,409  11,859,564  1.3 -16.3 5.1
Jiangmen 1,487,708  9,066,395  1,094,829  6,744,615  392,879  2,321,780  -3.4 -1.6 -8.4
Nanning 6,758,775  38,611,930  3,043,389  17,830,691  3,715,385  20,781,239  5.6 7.0 4.3
Chengdu 7,622,619  41,316,927  3,755,829  18,945,684  3,866,790  22,371,243  12.8 16.7 9.7
Chongqing 6,156,540  32,603,014  4,223,186  21,458,146  1,933,354  11,144,868  15.7 14.5 18.0
Guiyang 254,769  1,372,512  148,416  767,589  106,353  604,924  -36.2 -39.6 -31.2
Kunming 2,336,830  13,087,771  969,708  5,366,504  1,367,122  7,721,266  8.0 6.7 9.0
Lhasa 29,794  233,663  28,248  227,478  1,546  6,185  -41.5 7.1 -96.7
Xi'an 3,336,930  20,834,762  1,836,692  11,088,582  1,500,238  9,746,180  -8.8 -16.7 2.3
Urumqi  3,915,049  21,032,020  1,904,611  9,895,386  2,010,438  11,136,634  6.2 0.6 11.7
Lanzhou 130,544  1,050,053  8,399  92,226  122,144  957,827  -31.1 -33.9 -30.8
Yinchuan 108,162  473,575  54,097  186,049  54,064  287,527  -10.4 11.8 -20.6
Xining 11,001  68,729  - 2,452  11,001  66,276  152.8 102.8 155.1
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730