Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,6.2020
07/23/2020

(10)Imports and Exports by Customs Districts,6.2020
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 6 1 to 6 Total Exports Imports
TOTAL 380,727,151  2,029,692,426  213,574,174  1,098,746,249  167,152,978  930,946,178  -6.3 -6.2 -6.4
Beijing 7,127,477  39,240,657  2,233,580  11,268,653  4,893,897  27,972,004  -0.5 12.6 -5.0
Tianjin 16,726,309  86,329,178  7,481,939  40,142,712  9,244,371  46,186,466  -13.2 -13.1 -13.4
Shijiazhuang 3,891,578  22,460,456  658,578  3,669,166  3,233,000  18,791,291  -0.9 1.7 -1.4
Taiyuan 203,474  1,327,180  51,371  218,339  152,104  1,108,841  -14.4 54.4 -21.3
Manzhouli 360,266  2,488,510  141,368  964,815  218,898  1,523,695  -7.2 -10.3 -5.1
Hohhot 675,282  3,429,472  171,796  899,111  503,486  2,530,361  -31.4 10.5 -39.5
Shenyang 1,168,708  6,573,777  201,987  1,554,589  966,722  5,019,188  -13.1 11.8 -18.7
Dalian 8,543,558  56,334,605  3,030,379  23,044,658  5,513,179  33,289,947  -8.5 -18.6 0.0
Changchun 748,300  4,580,031  92,620  691,566  655,680  3,888,465  -2.4 -23.0 2.4
Harbin 941,964  7,812,766  150,844  995,423  791,119  6,817,342  -21.7 -5.2 -23.7
Shanghai 77,373,877  421,994,401  45,558,992  249,456,313  31,814,885  172,538,088  -4.7 -4.0 -5.8
Nanjing 32,249,958  176,534,021  14,757,777  83,741,717  17,492,182  92,792,304  -3.9 -8.6 0.8
Hangzhou 13,179,743  58,944,838  9,340,067  32,737,996  3,839,676  26,206,842  5.9 10.5 0.7
Ningbo 20,392,696  103,955,655  15,247,014  73,924,877  5,145,682  30,030,778  -12.9 -11.4 -16.4
Hefei 3,222,204  17,860,940  1,297,187  6,956,196  1,925,018  10,904,744  8.3 6.1 9.7
Fuzhou 3,599,397  16,996,899  1,525,173  7,778,108  2,074,224  9,218,791  -1.1 -5.5 3.0
Xiamen 11,035,664  55,502,613  7,663,768  37,385,781  3,371,896  18,116,832  -14.4 -13.7 -15.8
Nanchang 1,924,151  10,641,257  884,734  4,849,894  1,039,417  5,791,363  32.4 40.0 26.6
Qingdao 23,386,619  137,304,311  12,033,198  69,167,312  11,353,421  68,136,999  -13.7 -10.6 -16.6
Jinan 4,847,367  26,893,625  2,088,246  11,826,896  2,759,121  15,066,729  5.1 9.2 2.1
Zhengzhou 5,501,659  28,083,057  3,523,228  17,483,525  1,978,431  10,599,533  13.3 11.7 16.1
Wuhan 3,154,722  13,926,764  1,583,742  6,046,510  1,570,980  7,880,254  -4.7 -12.5 2.3
Changsha 2,413,244  12,553,753  1,225,392  6,348,656  1,187,852  6,205,097  12.0 15.7 8.5
Guangzhou 14,552,956  81,370,553  9,219,977  52,957,295  5,332,980  28,413,258  -1.6 7.2 -14.5
Huangpu 18,683,037  94,899,034  8,414,016  42,513,663  10,269,021  52,385,370  -12.9 -16.6 -9.6
Shenzhen 62,448,291  311,266,007  42,098,251  194,904,527  20,350,039  116,361,480  -7.5 -8.9 -5.0
Gongbei 4,772,460  25,932,921  2,949,101  16,244,826  1,823,359  9,688,096  -12.2 -16.2 -4.7
Shantou 1,302,203  6,234,592  924,022  3,844,031  378,182  2,390,561  -19.4 -26.3 -5.0
Haikou  1,227,351  7,121,092  199,301  1,971,602  1,028,050  5,149,490  -22.2 -8.2 -26.5
Zhanjiang 1,985,033  10,816,388  327,365  1,464,238  1,657,667  9,352,150  -23.1 -29.1 -22.1
Jiangmen 1,341,356  7,658,364  920,071  5,414,840  421,285  2,243,524  -15.9 -19.7 -5.2
Nanning 7,461,117  38,584,669  3,966,154  19,024,131  3,494,963  19,560,538  -0.2 6.6 -6.0
Chengdu 7,971,918  46,176,331  4,334,314  23,424,424  3,637,604  22,751,907  11.7 23.9 1.5
Chongqing 6,821,125  35,033,777  4,417,643  21,806,475  2,403,482  13,227,301  7.4 1.6 18.4
Guiyang 108,095  653,426  50,775  381,014  57,320  272,413  -52.7 -50.4 -55.5
Kunming 1,902,226  11,474,288  951,933  5,130,888  950,294  6,343,400  -12.3 -3.9 -18.1
Lhasa 25,508  113,934  23,035  92,897  2,473  21,037  -51.3 -59.2 238.4
Xi'an 4,221,599  24,153,051  2,262,026  11,870,091  1,959,573  12,282,960  15.6 7.0 25.3
Urumqi  3,103,247  15,382,161  1,560,144  6,396,228  1,543,103  8,985,933  -26.7 -35.1 -19.4
Lanzhou 115,530  842,238  5,006  60,812  110,525  781,426  -19.9 -34.3 -18.6
Yinchuan 14,468  183,063  8,038  87,814  6,430  95,248  -62.3 -52.9 -68.1
Xining 1,412  27,772  25  3,640  1,386  24,131  -59.6 44.4 -63.6

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730