Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,5.2019
06/23/2019
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 5. 2019
Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
5 1 to 5 5 1 to 5 5 1 to 5 Total Exports Imports
TOTAL 386,032,803  1,786,207,936  213,845,417  958,341,376  172,187,386  827,866,560  -1.6 0.4 -3.7
Beijing 7,063,742  32,371,443  1,827,940  8,142,174  5,235,802  24,229,269  1.6 -13.1 7.7
Tianjin 17,705,471  82,780,989  8,053,399  38,519,878  9,652,072  44,261,111  0.6 -5.5 6.6
Shijiazhuang 3,514,773  18,753,377  605,473  3,034,734  2,909,300  15,718,643  -1.6 -5.0 -0.9
Taiyuan 293,138  1,230,680  20,839  88,092  272,299  1,142,588  3.6 396.4 -2.4
Manzhouli 493,619  2,210,942  184,939  898,733  308,679  1,312,208  -13.7 -4.2 -19.2
Hohhot 910,218  4,057,331  151,400  631,257  758,818  3,426,074  6.8 -0.7 8.3
Shenyang 1,372,356  6,441,815  218,852  1,225,744  1,153,503  5,216,071  1.0 -14.8 5.6
Dalian 10,358,044  51,024,971  4,286,901  23,647,991  6,071,143  27,376,980  -0.6 -1.7 0.5
Changchun 774,749  3,872,352  170,729  731,630  604,019  3,140,722  -16.1 36.5 -23.0
Harbin 1,855,075  8,073,603  177,387  801,601  1,677,689  7,272,002  10.2 7.7 10.5
Shanghai 79,717,671  363,686,632  49,175,782  210,426,455  30,541,889  153,260,177  -6.3 -3.8 -9.7
Nanjing 31,283,324  152,593,271  15,711,752  74,982,866  15,571,572  77,610,405  -5.0 -1.8 -7.9
Hangzhou 10,205,275  45,830,508  5,650,967  23,983,736  4,554,308  21,846,773  3.0 -0.9 7.6
Ningbo 22,636,651  100,593,737  16,400,566  70,409,903  6,236,084  30,183,834  5.9 8.6 0.0
Hefei 2,720,907  13,878,867  1,190,566  5,351,016  1,530,341  8,527,851  -2.6 -0.7 -3.7
Fuzhou 3,065,737  13,972,392  1,447,421  6,627,924  1,618,317  7,344,467  -4.0 -11.4 3.8
Xiamen 11,442,865  53,106,984  7,706,265  35,215,407  3,736,600  17,891,577  -2.2 0.2 -6.5
Nanchang 1,561,489  6,591,710  716,921  2,756,486  844,568  3,835,224  14.4 40.7 0.8
Qingdao 26,659,133  130,890,857  13,087,447  62,888,064  13,571,685  68,002,793  -1.0 -0.6 -1.3
Jinan 4,829,170  20,487,605  2,195,538  8,523,003  2,633,632  11,964,602  -13.5 -6.4 -18.0
Zhengzhou 4,855,129  20,501,032  3,063,271  12,925,684  1,791,858  7,575,349  -10.1 -5.1 -17.6
Wuhan 2,718,046  11,827,781  1,276,141  5,623,034  1,441,906  6,204,747  8.7 5.7 11.5
Changsha 1,918,748  8,655,738  977,652  4,269,809  941,096  4,385,929  4.0 26.3 -11.2
Guangzhou 16,125,618  66,583,101  9,820,638  39,732,319  6,304,981  26,850,782  -1.5 -3.6 1.8
Huangpu 20,483,059  90,057,050  10,172,614  41,644,353  10,310,445  48,412,697  1.9 4.2 0.0
Shenzhen 58,815,904  277,680,791  37,991,327  175,793,482  20,824,577  101,887,308  -1.8 5.7 -12.4
Gongbei 5,245,835  24,768,370  3,460,351  16,189,524  1,785,484  8,578,846  -6.7 -0.7 -16.2
Shantou 1,328,138  6,402,468  867,390  4,321,981  460,747  2,080,487  -4.1 4.0 -17.5
Haikou  1,317,530  7,925,943  358,961  1,742,187  958,569  6,183,756  36.7 20.0 42.3
Zhanjiang 2,266,827  11,763,333  335,289  1,674,703  1,931,538  10,088,630  2.9 -18.9 7.6
Jiangmen 1,616,312  7,577,462  1,217,326  5,649,786  398,986  1,927,676  -2.8 -0.3 -9.7
Nanning 7,349,436  31,850,819  3,442,685  14,788,020  3,906,752  17,062,799  4.7 5.4 4.1
Chengdu 7,113,241  33,694,738  3,179,879  15,189,854  3,933,361  18,504,884  13.2 16.4 10.8
Chongqing 5,662,305  26,446,924  3,618,509  17,235,395  2,043,796  9,211,529  16.8 16.3 17.7
Guiyang 285,607  1,110,346  158,714  617,327  126,893  493,019  -37.6 -41.6 -31.9
Kunming 2,433,654  10,751,038  986,263  4,396,968  1,447,391  6,354,070  5.2 3.6 6.4
Lhasa 39,923  203,869  39,013  199,230  910  4,639  -44.1 11.1 -97.5
Xi'an 3,791,131  17,497,832  2,124,954  9,251,890  1,666,178  8,245,942  -8.2 -16.5 3.3
Urumqi  3,764,521  17,116,968  1,718,561  7,990,903  2,045,961  9,126,065  6.1 -1.2 13.5
Lanzhou 300,820  920,048  7,256  83,827  293,565  836,221  -26.4 -34.6 -25.4
Yinchuan 125,196  364,491  47,369  131,951  77,827  232,539  -22.8 -12.5 -27.7
Xining 12,415  57,728  170  2,452  12,245  55,275  274.2 483.2 268.3
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730