Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,1. 2019
02/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 1. 2019
Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
1 1 to 1 1 1 to 1 1 1 to 1 Total Exports Imports
TOTAL 395,976,434  395,976,434  217,566,642  217,566,642  178,409,792  178,409,792  4.0 9.1 -1.5
Beijing 6,602,236  6,602,236  1,626,582  1,626,582  4,975,653  4,975,653  -1.4 -9.1 1.4
Tianjin 17,681,561  17,681,561  8,389,446  8,389,446  9,292,115  9,292,115  4.2 -2.1 10.7
Shijiazhuang 4,453,821  4,453,821  640,142  640,142  3,813,679  3,813,679  10.0 25.0 7.8
Taiyuan 273,633  273,633  21,707  21,707  251,927  251,927  -9.2 1424.9 -16.0
Manzhouli 435,216  435,216  156,063  156,063  279,153  279,153  -17.4 -3.2 -23.6
Hohhot 714,697  714,697  132,743  132,743  581,955  581,955  12.0 44.6 6.5
Shenyang 1,393,552  1,393,552  249,869  249,869  1,143,683  1,143,683  24.2 -27.0 46.6
Dalian 11,470,044  11,470,044  5,698,721  5,698,721  5,771,322  5,771,322  -0.7 4.6 -5.4
Changchun 700,894  700,894  120,206  120,206  580,687  580,687  -31.4 19.1 -37.0
Harbin 1,526,919  1,526,919  190,605  190,605  1,336,314  1,336,314  9.8 12.7 9.4
Shanghai 78,239,400  78,239,400  44,548,497  44,548,497  33,690,903  33,690,903  -2.0 -0.2 -4.3
Nanjing 33,497,718  33,497,718  15,315,934  15,315,934  18,181,784  18,181,784  1.5 1.5 1.5
Hangzhou 11,553,982  11,553,982  7,044,268  7,044,268  4,509,714  4,509,714  17.4 28.7 3.3
Ningbo 25,584,250  25,584,250  19,390,546  19,390,546  6,193,704  6,193,704  23.8 37.7 -6.0
Hefei 2,801,165  2,801,165  994,719  994,719  1,806,446  1,806,446  -14.3 4.6 -22.0
Fuzhou 3,056,608  3,056,608  1,454,172  1,454,172  1,602,435  1,602,435  -10.0 -19.6 0.8
Xiamen 12,326,409  12,326,409  8,658,327  8,658,327  3,668,082  3,668,082  4.6 10.1 -6.3
Nanchang 1,293,527  1,293,527  471,840  471,840  821,688  821,688  8.5 17.4 3.9
Qingdao 29,586,715  29,586,715  14,709,482  14,709,482  14,877,233  14,877,233  9.3 16.0 3.3
Jinan 3,601,927  3,601,927  1,382,335  1,382,335  2,219,592  2,219,592  -27.1 -28.0 -26.6
Zhengzhou 4,563,815  4,563,815  3,106,367  3,106,367  1,457,448  1,457,448  -37.6 -21.9 -56.3
Wuhan 2,460,235  2,460,235  1,059,113  1,059,113  1,401,123  1,401,123  9.5 -6.6 25.8
Changsha 1,763,990  1,763,990  823,954  823,954  940,036  940,036  9.5 21.3 0.9
Guangzhou 14,918,780  14,918,780  9,587,722  9,587,722  5,331,058  5,331,058  3.2 9.9 -7.0
Huangpu 19,844,143  19,844,143  9,217,271  9,217,271  10,626,872  10,626,872  6.4 7.0 5.9
Shenzhen 63,352,333  63,352,333  40,517,901  40,517,901  22,834,432  22,834,432  9.2 17.9 -3.6
Gongbei 5,808,445  5,808,445  3,661,915  3,661,915  2,146,530  2,146,530  -1.4 2.2 -6.9
Shantou 1,634,605  1,634,605  1,164,212  1,164,212  470,394  470,394  5.4 20.8 -19.9
Haikou  1,705,762  1,705,762  313,075  313,075  1,392,687  1,392,687  119.3 112.1 120.9
Zhanjiang 2,537,784  2,537,784  465,835  465,835  2,071,949  2,071,949  2.4 1.4 2.7
Jiangmen 1,932,359  1,932,359  1,485,844  1,485,844  446,514  446,514  17.5 26.7 -5.3
Nanning 6,963,218  6,963,218  3,210,239  3,210,239  3,752,980  3,752,980  1.5 -2.8 5.6
Chengdu 6,262,342  6,262,342  2,968,882  2,968,882  3,293,460  3,293,460  16.8 34.8 4.2
Chongqing 5,315,764  5,315,764  3,648,304  3,648,304  1,667,460  1,667,460  17.6 32.3 -5.3
Guiyang 223,075  223,075  139,189  139,189  83,885  83,885  -40.0 -28.8 -52.4
Kunming 2,210,385  2,210,385  990,677  990,677  1,219,708  1,219,708  7.8 21.3 -1.1
Lhasa 67,686  67,686  66,994  66,994  692  692  45.8 48.0 -39.9
Xi'an 3,620,494  3,620,494  1,884,300  1,884,300  1,736,194  1,736,194  1.3 -11.9 20.9
Urumqi  3,715,415  3,715,415  1,995,940  1,995,940  1,719,475  1,719,475  6.8 1.1 14.2
Lanzhou 202,697  202,697  41,842  41,842  160,855  160,855  -27.4 -36.0 -24.8
Yinchuan 70,212  70,212  20,132  20,132  50,080  50,080  -53.1 -64.3 -46.3
Xining 8,621  8,621  729  729  7,893  7,893  475.3 - 426.7
Note:  Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.   The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730