Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2022
2022/06/27

(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2022
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
TOTAL 537,735,611  2,514,681,125  308,244,886  1,402,569,219  229,490,725  1,112,111,907  10.3 13.5 6.6
Beijing 9,818,269  43,958,012  2,583,716  12,150,258  7,234,553  31,807,754  2.2 -6.7 6.1
Tianjin 28,653,320  117,469,654  15,617,439  58,443,849  13,035,881  59,025,806  21.9 30.0 14.7
Shijiazhuang 6,976,709  28,802,455  1,635,492  5,527,651  5,341,217  23,274,804  0.0 10.0 -2.1
Taiyuan 243,952  2,188,820  32,662  409,552  211,290  1,779,267  -27.1 -49.3 -19.0
Manzhouli 715,162  2,919,481  233,910  1,136,725  481,252  1,782,755  11.9 13.7 10.9
Hohhot 1,220,350  4,308,894  298,669  1,195,008  921,681  3,113,886  -9.4 -4.2 -11.3
Shenyang 2,374,992  8,364,002  544,828  1,434,012  1,830,163  6,929,990  -2.6 -17.9 1.3
Dalian 13,875,672  59,513,409  5,699,066  24,386,750  8,176,607  35,126,659  3.9 2.0 5.3
Changchun 789,294  3,649,319  184,225  974,536  605,069  2,674,783  -7.8 68.9 -20.9
Harbin 2,383,606  11,722,691  322,058  1,590,478  2,061,548  10,132,214  52.7 110.8 46.3
Shanghai 69,236,981  437,157,040  39,308,423  255,191,029  29,928,558  181,966,011  -1.7 1.1 -5.4
Nanjing 47,727,239  214,423,107  24,716,208  106,930,771  23,011,031  107,492,336  12.6 17.5 8.2
Hangzhou 19,399,589  93,872,145  11,220,458  50,915,427  8,179,131  42,956,718  32.1 36.2 27.7
Ningbo 42,054,063  162,276,851  31,162,506  117,079,475  10,891,556  45,197,376  36.9 39.3 31.2
Hefei 5,003,067  23,747,648  1,935,785  8,986,642  3,067,282  14,761,007  23.5 36.6 16.7
Fuzhou 5,280,896  23,157,700  2,273,004  10,076,258  3,007,892  13,081,441  8.5 15.5 3.7
Xiamen 17,891,888  80,404,200  12,181,162  53,346,590  5,710,726  27,057,609  23.0 20.8 27.6
Nanchang 2,169,682  11,973,936  920,803  4,683,213  1,248,880  7,290,724  17.9 8.1 25.2
Qingdao 48,993,786  200,567,533  26,618,563  102,689,619  22,375,223  97,877,914  22.9 27.8 18.2
Jinan 7,540,329  39,232,383  4,912,111  21,472,303  2,628,218  17,760,080  25.3 43.5 8.7
Zhengzhou 8,113,919  44,471,879  4,724,874  26,200,752  3,389,045  18,271,127  1.2 -2.3 6.5
Wuhan 4,613,645  22,111,639  2,730,537  12,118,577  1,883,108  9,993,062  15.2 31.2 0.3
Changsha 2,399,933  10,286,118  1,109,342  4,669,950  1,290,591  5,616,168  -7.3 -8.2 -6.4
Guangzhou 23,998,974  110,586,860  16,624,425  77,014,236  7,374,550  33,572,623  17.0 23.6 4.4
Huangpu 24,335,184  111,780,464  12,339,182  53,675,833  11,996,002  58,104,632  7.3 13.1 2.4
Shenzhen 80,792,343  368,285,971  57,217,019  249,063,883  23,575,324  119,222,087  1.1 3.1 -2.7
Gongbei 7,673,276  34,928,554  5,343,952  22,856,420  2,329,324  12,072,134  31.3 39.9 17.6
Shantou 2,320,866  9,581,784  1,471,779  5,600,083  849,088  3,981,701  56.7 54.8 59.4
Haikou  1,872,672  10,068,672  405,925  2,470,444  1,466,748  7,598,228  42.9 86.5 32.8
Zhanjiang 5,129,778  20,565,735  438,945  1,857,646  4,690,833  18,708,089  42.7 10.8 47.0
Jiangmen 2,287,299  9,964,743  1,505,886  6,579,916  781,413  3,384,827  26.1 23.8 30.8
Nanning 9,418,221  38,476,320  3,689,191  14,254,442  5,729,031  24,221,878  -25.0 -41.6 -10.0
Chengdu 9,249,541  47,808,093  4,906,000  26,408,997  4,343,541  21,399,096  5.2 9.6 0.3
Chongqing 8,551,398  43,147,452  5,556,216  28,173,732  2,995,182  14,973,721  11.1 15.7 3.4
Guiyang 369,202  1,490,380  234,276  767,638  134,926  722,742  38.0 83.8 9.1
Kunming 2,686,728  10,879,646  983,058  3,834,660  1,703,671  7,044,986  -6.9 -27.3 9.8
Lhasa 35,477  193,727  32,356  184,216  3,122  9,511  -14.1 50.3 -90.8
Xi'an 5,974,061  26,823,899  3,979,373  16,854,314  1,994,688  9,969,585  7.3 34.2 -19.8
Urumqi  4,820,888  20,775,084  2,406,071  10,910,462  2,414,818  9,864,621  49.3 57.1 41.5
Lanzhou 609,795  2,260,377  29,897  112,245  579,897  2,148,131  66.5 121.9 64.3
Yinchuan 132,737  474,672  115,189  337,352  17,548  137,321  413.0 707.1 170.6
Xining 825  9,775  306  3,274  519  6,501  -23.7 4939.3 -49.0
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730