Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,1.2021
2021/03/18

(10) Imports and Exports by Customs Districts,1.2021
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
1 1to1 1 1to1 1 1to1 Total Exports Imports
TOTAL 462,659,051  462,659,051  264,018,839  264,018,839  198,640,212  198,640,212  25.6 24.8 26.6
Beijing 8,686,638  8,686,638  2,468,622  2,468,622  6,218,016  6,218,016  51.3 40.3 56.2
Tianjin 19,301,025  19,301,025  8,817,839  8,817,839  10,483,187  10,483,187  21.2 15.9 26.1
Shijiazhuang 5,128,136  5,128,136  845,706  845,706  4,282,431  4,282,431  23.9 60.0 18.6
Taiyuan 357,623  357,623  48,996  48,996  308,627  308,627  10.6 118.3 2.6
Manzhouli 456,922  456,922  154,650  154,650  302,272  302,272  8.6 4.6 10.8
Hohhot 1,020,786  1,020,786  247,191  247,191  773,595  773,595  71.3 104.7 62.8
Shenyang 1,570,362  1,570,362  262,806  262,806  1,307,556  1,307,556  23.2 -29.9 45.4
Dalian 9,900,138  9,900,138  4,206,377  4,206,377  5,693,762  5,693,762  -5.6 -3.5 -7.0
Changchun 854,214  854,214  135,344  135,344  718,870  718,870  -10.3 6.3 -12.9
Harbin 1,372,193  1,372,193  130,573  130,573  1,241,620  1,241,620  -27.9 -32.1 -27.5
Shanghai 87,111,263  87,111,263  52,030,409  52,030,409  35,080,854  35,080,854  10.5 0.1 30.6
Nanjing 37,995,162  37,995,162  18,179,336  18,179,336  19,815,825  19,815,825  27.4 22.5 32.2
Hangzhou 14,238,951  14,238,951  8,750,681  8,750,681  5,488,270  5,488,270  18.6 25.3 9.2
Ningbo 25,765,263  25,765,263  19,282,563  19,282,563  6,482,700  6,482,700  13.0 8.4 29.5
Hefei 3,486,449  3,486,449  1,338,760  1,338,760  2,147,689  2,147,689  27.6 29.2 26.7
Fuzhou 3,832,534  3,832,534  1,788,947  1,788,947  2,043,587  2,043,587  17.5 -0.4 39.4
Xiamen 13,346,784  13,346,784  9,397,551  9,397,551  3,949,233  3,949,233  14.4 10.5 24.9
Nanchang 2,248,150  2,248,150  1,001,616  1,001,616  1,246,534  1,246,534  28.8 23.8 33.1
Qingdao 32,257,819  32,257,819  16,767,665  16,767,665  15,490,153  15,490,153  22.9 30.3 15.9
Jinan 5,735,106  5,735,106  3,021,583  3,021,583  2,713,523  2,713,523  22.9 39.2 8.7
Zhengzhou 10,613,821  10,613,821  6,514,565  6,514,565  4,099,256  4,099,256  112.6 96.5 144.3
Wuhan 4,271,530  4,271,530  2,076,816  2,076,816  2,194,714  2,194,714  51.0 56.2 46.4
Changsha 2,586,045  2,586,045  1,331,474  1,331,474  1,254,571  1,254,571  37.1 22.3 57.5
Guangzhou 20,566,643  20,566,643  14,098,224  14,098,224  6,468,419  6,468,419  24.7 16.8 46.3
Huangpu 21,605,724  21,605,724  9,971,449  9,971,449  11,634,275  11,634,275  38.3 35.7 40.6
Shenzhen 78,299,716  78,299,716  54,275,321  54,275,321  24,024,395  24,024,395  50.8 63.3 28.5
Gongbei 5,325,768  5,325,768  3,386,165  3,386,165  1,939,604  1,939,604  39.7 45.2 31.1
Shantou 1,219,415  1,219,415  677,359  677,359  542,055  542,055  -14.3 -12.5 -16.6
Haikou  1,621,108  1,621,108  237,187  237,187  1,383,921  1,383,921  35.8 -8.3 48.0
Zhanjiang 2,189,311  2,189,311  266,932  266,932  1,922,379  1,922,379  -5.1 20.0 -7.8
Jiangmen 1,676,349  1,676,349  1,049,479  1,049,479  626,870  626,870  43.0 21.6 102.3
Nanning 10,884,500  10,884,500  5,712,014  5,712,014  5,172,486  5,172,486  69.2 105.8 41.5
Chengdu 8,823,320  8,823,320  4,953,636  4,953,636  3,869,683  3,869,683  24.5 46.7 4.3
Chongqing 7,918,372  7,918,372  5,028,204  5,028,204  2,890,168  2,890,168  47.0 41.4 57.9
Guiyang 224,308  224,308  64,589  64,589  159,719  159,719  55.3 -29.7 203.5
Kunming 2,828,190  2,828,190  1,785,472  1,785,472  1,042,718  1,042,718  24.0 81.5 -19.7
Lhasa 24,617  24,617  23,578  23,578  1,039  1,039  -62.7 -53.7 -93.1
Xi'an 4,481,021  4,481,021  2,444,128  2,444,128  2,036,893  2,036,893  22.4 45.2 3.0
Urumqi  2,505,184  2,505,184  1,219,826  1,219,826  1,285,358  1,285,358  -36.5 -44.3 -26.8
Lanzhou 300,052  300,052  12,220  12,220  287,832  287,832  87.2 178.7 84.6
Yinchuan 26,062  26,062  12,974  12,974  13,088  13,088  -72.4 -67.9 -75.7
Xining 2,477  2,477  14  14  2,464  2,464  -80.5 22.8 -80.6

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.

The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730