Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,8.2020
2020/09/23

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 8.2020
. Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 8 1 to 8 Total Exports Imports
TOTAL 411,592,986  2,854,218,807  235,259,186  1,571,636,944  176,333,799  1,282,581,863  -3.6 -2.3 -5.2
Beijing 6,541,823  52,427,270  1,705,341  14,744,236  4,836,482  37,683,034  -2.2 7.0 -5.4
Tianjin 16,877,677  119,369,804  7,534,086  55,204,638  9,343,591  64,165,166  -10.4 -10.9 -10.0
Shijiazhuang 4,025,206  31,122,131  570,683  4,799,355  3,454,523  26,322,776  -3.9 -4.1 -3.8
Taiyuan 372,734  2,030,134  74,926  352,612  297,808  1,677,522  -7.7 45.8 -14.3
Manzhouli 353,737  3,272,494  121,181  1,227,536  232,556  2,044,958  -11.2 -18.1 -6.5
Hohhot 852,645  5,037,043  233,900  1,329,743  618,745  3,707,300  -26.9 4.1 -34.0
Shenyang 1,580,568  10,033,203  178,494  1,993,083  1,402,074  8,040,120  -8.5 1.8 -10.8
Dalian 8,144,704  73,390,933  3,445,554  29,890,157  4,699,149  43,500,776  -11.5 -19.9 -4.7
Changchun 848,240  6,209,818  114,237  893,162  734,003  5,316,656  -2.2 -24.3 2.9
Harbin 1,268,428  10,514,819  211,555  1,405,620  1,056,873  9,109,199  -20.4 -5.2 -22.3
Shanghai 84,113,899  586,204,992  49,539,228  345,606,737  34,574,671  240,598,256  -3.0 -2.9 -3.2
Nanjing 34,395,296  244,685,998  15,752,079  114,945,440  18,643,217  129,740,558  -1.6 -7.2 4.1
Hangzhou 11,834,580  82,234,923  7,180,998  47,015,222  4,653,582  35,219,701  4.7 8.9 -0.3
Ningbo 22,119,514  149,007,851  16,510,354  107,811,849  5,609,160  41,196,001  -9.8 -8.3 -13.6
Hefei 3,614,664  24,791,004  1,508,607  9,744,547  2,106,057  15,046,456  10.6 11.3 10.3
Fuzhou 3,237,901  23,568,900  1,393,484  10,632,165  1,844,417  12,936,734  0.1 -5.2 4.9
Xiamen 11,861,434  78,386,046  8,606,153  54,193,377  3,255,281  24,192,669  -11.2 -8.7 -16.3
Nanchang 2,099,782  15,017,039  1,045,046  7,048,029  1,054,736  7,969,010  30.1 42.7 20.7
Qingdao 26,894,649  190,482,832  13,405,163  95,850,454  13,489,486  94,632,378  -10.5 -7.8 -13.1
Jinan 5,004,107  37,229,847  2,547,506  16,854,328  2,456,601  20,375,519  6.9 11.7 3.1
Zhengzhou 6,254,367  40,510,197  3,519,400  25,077,010  2,734,967  15,433,187  15.3 20.8 7.3
Wuhan 3,401,683  20,608,989  1,825,694  9,447,493  1,575,989  11,161,496  0.3 0.3 0.2
Changsha 2,511,082  17,810,606  1,494,182  9,382,762  1,016,901  8,427,844  9.1 17.0 1.5
Guangzhou 18,282,214  117,631,896  13,054,583  78,184,733  5,227,632  39,447,164  1.1 11.4 -14.6
Huangpu 19,954,481  136,113,749  9,216,640  61,598,651  10,737,841  74,515,098  -9.4 -12.9 -6.3
Shenzhen 70,604,029  455,746,056  49,792,821  298,604,975  20,811,208  157,141,081  -0.6 1.9 -4.9
Gongbei 4,897,338  36,014,185  3,177,356  22,822,451  1,719,981  13,191,735  -11.0 -13.9 -5.6
Shantou 1,273,454  8,901,739  896,307  5,768,466  377,147  3,133,274  -15.0 -19.8 -4.5
Haikou  1,207,932  9,588,656  290,001  2,542,863  917,931  7,045,794  -19.2 -9.5 -22.3
Zhanjiang 1,747,922  14,399,134  245,337  1,942,170  1,502,586  12,456,963  -24.1 -30.1 -23.1
Jiangmen 1,657,536  10,780,814  1,110,266  7,560,866  547,270  3,219,948  -11.8 -15.8 -0.8
Nanning 7,725,503  54,112,949  4,054,264  27,078,565  3,671,239  27,034,383  0.8 8.4 -5.8
Chengdu 8,988,213  64,289,242  5,018,944  33,660,436  3,969,268  30,628,807  13.9 29.5 0.6
Chongqing 6,961,766  49,291,112  4,759,912  31,525,113  2,201,854  17,765,999  10.6 8.7 14.1
Guiyang 144,311  924,447  52,797  477,199  91,515  447,248  -48.1 -53.6 -40.6
Kunming 2,190,460  15,844,319  1,138,115  7,435,916  1,052,345  8,408,402  -11.6 -0.3 -19.6
Lhasa 9,087  135,522  7,698  112,502  1,390  23,020  -61.4 -66.2 28.1
Xi'an 4,798,233  33,706,914  2,621,955  17,080,401  2,176,277  16,626,513  18.8 14.5 23.6
Urumqi  2,808,667  21,448,329  1,291,221  9,611,249  1,517,445  11,837,080  -25.9 -32.1 -20.1
Lanzhou 96,768  1,074,783  6,323  72,721  90,445  1,002,062  -19.9 -35.6 -18.4
Yinchuan 21,981  223,347  6,791  104,404  15,190  118,943  -73.2 -67.7 -76.6
Xining 14,371  44,742  3,708  14,368  41,035  -47.4 8.2 -49.7

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730