Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/16/2018

10Imports and Exports by Customs Districts5.2018

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

5

1to5

5

1to5

5

1to5

Total

Exports

Imports

TOTAL

400,817,104 

############

212,869,326 

957,054,066 

187,947,777 

857,385,768 

16.8

13.3

21.0

Beijing

6,847,558 

31,672,024 

1,970,915 

9,314,493 

4,876,643 

22,357,531 

13.3

7.4

16.0

Tianjin

18,730,809 

82,434,915 

9,403,121 

40,990,343 

9,327,687 

41,444,572 

12.8

12.4

13.3

Shijiazhuang

4,069,376 

19,043,180 

765,944 

3,208,826 

3,303,432 

15,834,353 

4.5

7.1

4.0

Taiyuan

243,974 

1,190,944 

6,931 

17,747 

237,043 

1,173,196 

37.9

216.6

36.7

Manzhouli

543,669 

2,553,074 

186,108 

939,490 

357,561 

1,613,584 

17.7

32.6

10.5

Hohhot

1,004,536 

3,806,071 

190,236 

636,800 

814,300 

3,169,271 

25.9

43.2

22.9

Shenyang

1,495,191 

6,408,229 

350,651 

1,432,868 

1,144,540 

4,975,361 

62.8

41.7

70.2

Dalian

10,833,548 

50,993,238 

5,154,904 

23,995,244 

5,678,644 

26,997,994 

13.1

16.6

10.2

Changchun

1,069,438 

4,615,233 

137,090 

536,478 

932,349 

4,078,755 

4.8

-27.4

11.2

Harbin

1,494,953 

7,323,009 

127,333 

744,727 

1,367,619 

6,578,282 

55.1

-20.8

74.0

Shanghai

84,730,091 

387,667,656 

47,174,350 

218,383,644 

37,555,741 

169,284,012 

15.0

10.7

20.9

Nanjing

35,274,160 

160,237,532 

16,892,231 

76,306,516 

18,381,930 

83,931,016 

20.1

21.0

19.2

Hangzhou

9,882,388 

44,495,231 

5,803,014 

24,225,990 

4,079,374 

20,269,242 

9.6

14.4

4.4

Ningbo

22,691,310 

95,042,018 

15,555,597 

64,880,652 

7,135,713 

30,161,366 

21.7

17.5

31.9

Hefei

2,824,874 

14,230,929 

1,151,176 

5,371,764 

1,673,697 

8,859,165 

39.8

39.6

39.9

Fuzhou

2,919,970 

14,547,128 

1,509,095 

7,482,989 

1,410,875 

7,064,140 

12.8

24.2

2.8

Xiamen

12,184,502 

54,418,996 

7,690,621 

35,255,376 

4,493,881 

19,163,620 

13.5

11.2

17.8

Nanchang

1,357,409 

5,799,569 

472,844 

1,960,878 

884,565 

3,838,691 

17.3

19.4

16.3

Qingdao

30,062,870 

131,921,784 

15,077,836 

63,569,469 

14,985,034 

68,352,315 

12.9

12.4

13.4

Jinan

5,076,293 

23,124,528 

1,901,830 

9,110,160 

3,174,463 

14,014,368 

36.0

27.7

42.0

Zhengzhou

4,480,864 

22,786,451 

2,665,024 

13,583,033 

1,815,840 

9,203,417 

5.9

7.2

4.0

Wuhan

2,455,135 

10,866,349 

1,158,693 

5,317,133 

1,296,441 

5,549,217 

10.7

11.3

10.1

Changsha

1,904,715 

8,106,430 

830,583 

3,256,507 

1,074,132 

4,849,923 

33.7

17.8

47.0

Guangzhou

15,367,946 

67,959,279 

9,502,632 

41,647,035 

5,865,314 

26,312,244 

1.6

-2.0

8.0

Huangpu

20,039,935 

87,997,133 

9,010,900 

40,018,644 

11,029,035 

47,978,489 

4.5

-1.0

9.5

Shenzhen

60,125,243 

284,323,850 

36,327,761 

167,998,202 

23,797,481 

116,325,647 

20.9

11.9

36.8

Gongbei

5,663,403 

26,559,509 

3,516,849 

16,345,573 

2,146,553 

10,213,936 

12.5

6.6

23.5

Shantou

1,546,047 

6,807,218 

1,023,944 

4,285,041 

522,103 

2,522,177 

3.9

-3.6

19.9

Haikou 

1,240,682 

5,822,583 

315,002 

1,451,185 

925,680 

4,371,397 

3.9

-12.1

10.5

Zhanjiang

2,465,273 

11,385,525 

567,655 

2,057,584 

1,897,617 

9,327,940 

18.9

37.3

15.5

Jiangmen

1,703,091 

7,782,501 

1,245,355 

5,655,896 

457,736 

2,126,605 

7.2

9.1

2.4

Nanning

7,043,968 

30,377,108 

3,144,585 

13,915,288 

3,899,383 

16,461,819 

38.8

65.7

22.0

Chengdu

6,950,999 

30,157,275 

3,017,588 

13,331,586 

3,933,411 

16,825,689 

56.6

52.2

60.3

Chongqing

4,996,692 

22,651,317 

3,160,791 

14,832,341 

1,835,901 

7,818,975 

20.6

21.0

19.7

Guiyang

408,470 

1,783,922 

226,690 

1,061,748 

181,781 

722,174 

74.9

81.7

65.8

Kunming

2,069,861 

10,201,765 

859,167 

4,234,480 

1,210,694 

5,967,285 

82.6

55.6

108.4

Lhasa

41,707 

364,269 

40,950 

179,203 

757 

185,066 

10.7

17.9

4.6

Xi'an

5,027,103 

19,059,635 

3,010,854 

11,076,474 

2,016,249 

7,983,161 

64.3

79.4

47.2

Urumqi 

3,546,778 

16,202,173 

1,680,488 

8,163,212 

1,866,290 

8,038,961 

15.2

5.8

26.6

Lanzhou

301,055 

1,235,655 

12,397 

128,172 

288,658 

1,107,484 

29.1

-23.7

40.3

Yinchuan

95,255 

470,144 

29,589 

150,852 

65,666 

319,292 

-5.0

38.2

-17.2

Xining

5,964 

14,458 

-

421 

5,964 

14,037 

-56.2

-94.2

-45.5

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730