Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,10.2020
2020/11/23

(10) Imports and Exports by Customs Districts,10.2020

Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 10 1 to 10 Total Exports Imports
TOTAL 415,921,986  3,712,657,396  237,182,561  2,048,577,181  178,739,425  1,664,080,215  -0.8 0.5 -2.3
Beijing 6,528,297  66,072,182  1,588,797  18,011,998  4,939,499  48,060,184  -2.6 3.1 -4.6
Tianjin 16,912,208  152,916,069  7,809,339  70,306,572  9,102,869  82,609,497  -7.2 -7.7 -6.7
Shijiazhuang 4,562,158  40,492,606  687,390  6,157,092  3,874,768  34,335,513  -1.4 -3.2 -1.1
Taiyuan 344,462  2,749,924  54,044  481,255  290,418  2,268,669  -1.3 58.9 -8.6
Manzhouli 457,670  4,172,161  168,872  1,553,403  288,799  2,618,758  -9.2 -17.7 -3.3
Hohhot 930,507  7,049,847  211,929  1,791,321  718,578  5,258,526  -18.4 0.9 -23.4
Shenyang 1,282,271  12,821,095  199,099  2,442,487  1,083,173  10,378,607  -4.8 -1.2 -5.6
Dalian 8,520,544  91,048,670  3,599,807  37,111,966  4,920,737  53,936,705  -11.1 -20.3 -3.5
Changchun 1,039,775  8,164,004  144,553  1,155,502  895,223  7,008,502  3.4 -24.7 10.2
Harbin 1,220,189  13,097,621  182,829  1,811,725  1,037,360  11,285,896  -20.2 -7.7 -21.9
Shanghai 80,939,238  754,349,688  46,250,387  440,557,270  34,688,850  313,792,418  -0.6 -1.4 0.6
Nanjing 35,617,361  317,527,719  17,441,179  148,856,468  18,176,182  168,671,251  1.5 -4.8 7.8
Hangzhou 11,852,312  106,901,612  6,882,230  61,361,846  4,970,082  45,539,766  6.7 10.5 2.1
Ningbo 22,270,455  193,492,013  16,413,489  140,706,471  5,856,966  52,785,542  -5.9 -3.4 -11.8
Hefei 3,369,960  31,831,344  1,336,783  12,542,817  2,033,177  19,288,527  13.8 15.7 12.6
Fuzhou 3,445,626  30,697,306  1,414,731  13,544,501  2,030,895  17,152,805  3.2 -3.6 9.2
Xiamen 11,507,774  102,890,286  8,579,656  71,285,514  2,928,119  31,604,772  -7.0 -3.9 -13.3
Nanchang 1,778,639  19,197,394  860,552  9,047,071  918,087  10,150,323  25.6 36.3 17.4
Qingdao 26,430,667  245,600,323  13,688,434  124,067,627  12,742,233  121,532,696  -7.6 -3.8 -11.1
Jinan 4,826,064  47,903,689  2,741,804  22,532,010  2,084,260  25,371,679  7.1 18.3 -1.1
Zhengzhou 11,051,606  58,514,226  5,908,195  34,153,462  5,143,411  24,360,764  6.7 3.5 11.5
Wuhan 4,590,684  29,527,952  2,417,750  13,937,431  2,172,935  15,590,521  11.2 17.4 6.2
Changsha 2,409,979  22,772,591  1,318,431  12,026,118  1,091,548  10,746,473  3.4 8.7 -1.9
Guangzhou 15,736,912  152,099,745  10,115,564  100,336,816  5,621,348  51,762,929  4.1 14.9 -12.0
Huangpu 18,242,608  177,307,443  8,664,835  80,019,131  9,577,774  97,288,312  -5.9 -10.8 -1.4
Shenzhen 72,800,012  606,551,179  51,515,198  401,307,084  21,284,814  205,244,095  3.7 6.6 -1.5
Gongbei 5,235,916  46,594,408  3,370,500  29,626,193  1,865,416  16,968,215  -7.6 -9.9 -3.2
Shantou 1,099,525  11,231,885  808,623  7,447,125  290,902  3,784,761  -18.4 -21.5 -11.3
Haikou  1,101,823  12,242,223  205,684  3,034,181  896,139  9,208,042  -12.2 -14.0 -11.6
Zhanjiang 1,880,137  18,067,280  195,574  2,406,165  1,684,563  15,661,116  -22.6 -32.9 -20.8
Jiangmen 1,510,623  13,889,010  972,717  9,585,960  537,907  4,303,049  -8.5 -13.0 3.4
Nanning 8,157,964  71,000,842  4,432,255  35,860,030  3,725,709  35,140,812  4.7 12.9 -2.6
Chengdu 10,225,215  84,396,966  6,001,187  45,318,033  4,224,029  39,078,933  15.8 34.1 0.0
Chongqing 7,479,413  64,119,765  4,986,651  41,002,173  2,492,762  23,117,593  10.2 8.0 14.3
Guiyang 225,326  1,371,642  126,752  667,861  98,574  703,781  -37.8 -48.3 -23.0
Kunming 2,349,188  20,676,135  1,307,366  9,952,362  1,041,823  10,723,772  -9.1 1.8 -17.3
Lhasa 26,594  170,686  24,108  138,590  2,486  32,095  -65.4 -69.9 -1.0
Xi'an 4,161,534  42,353,243  2,309,521  21,923,712  1,852,013  20,429,532  19.0 17.9 20.1
Urumqi  3,594,734  28,989,850  2,230,858  14,303,184  1,363,876  14,686,666  -25.2 -30.3 -19.5
Lanzhou 168,815  1,470,616  7,116  83,106  161,699  1,387,510  -9.4 -37.4 -6.9
Yinchuan 32,083  278,347  7,365  119,407  24,718  158,941  -76.2 -74.4 -77.4
Xining 5,114  55,808  409  4,141  4,705  51,666  -54.4 -18.8 -55.9

Note:

Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730