Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas,11.2018
02/11/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas,11.2018
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
11 1to11 11 1to11 11 1to11 Total Exports Imports
Special Economic Zone 53,125,261  564,336,427  31,168,694  305,133,951  21,956,567  259,202,476  13.1 4.4 25.5
Xiamen SEZ 7,353,489  83,541,776  4,522,955  46,124,609  2,830,534  37,417,167  6.8 6.0 7.9
Shenzhen SEZ 39,997,803  415,221,795  23,235,172  222,608,718  16,762,631  192,613,077  13.6 3.1 28.7
Zhuhai SEZ 3,762,015  46,146,673  2,299,931  26,615,182  1,462,083  19,531,492  22.2 15.3 33.1
Shantou SEZ 694,116  7,762,591  528,682  5,683,392  165,433  2,079,199  0.9 -1.5 7.7
Hainan SEZ 1,317,838  11,663,591  581,953  4,102,050  735,886  7,561,541  21.3 0.2 36.9
Economic and Technological Development Zone 31,997,400  333,079,600  16,322,960  165,648,740  15,674,440  167,430,859  15.0 13.5 16.5
High and New Tech Industrial Development Zone 25,935,185  263,960,710  15,507,636  149,668,819  10,427,549  114,291,890  15.8 14.3 18.0
Integrated Experimental Area 6,865,350  51,280,567  4,323,684  30,430,310  2,541,666  20,850,257  14.0 25.9 0.3
Bonded Area 16,664,896  198,507,919  5,183,083  59,506,122  11,481,813  139,001,798  13.4 11.8 14.1
Tianjin Port BA 812,587  10,686,097  177,828  1,990,459  634,758  8,695,638  11.9 9.8 12.4
Dalian BA 158,030  1,642,640  33,405  374,668  124,625  1,267,972  10.8 0.7 14.2
Shanghai Waigaoqiao BA 10,187,624  114,861,583  2,474,993  28,899,158  7,712,631  85,962,425  11.3 16.9 9.6
Niongbo BA 715,019  9,155,997  235,172  2,641,716  479,847  6,514,281  29.9 30.8 29.5
Fuzhou BA 21,376  318,838  11,656  205,174  9,720  113,663  -37.7 -47.6 -5.7
Xiamen Xiangyu BA 500,476  5,732,827  328,489  2,583,460  171,987  3,149,367  5.9 5.9 5.9
Guangzhou BA 174,080  1,939,449  35,596  401,637  138,484  1,537,812  5.3 -22.3 16.0
Shenzhen Futian BA 3,860,242  51,873,122  1,764,451  21,541,962  2,095,791  30,331,160  17.8 7.1 26.8
Zhuhai BA 215,517  2,110,266  113,764  786,171  101,753  1,324,095  13.1 0.8 22.0
Shantou BA 19,946  187,100  7,729  81,715  12,217  105,385  22.4 18.2 25.8
Export Processing Zone 9,247,171  87,382,850  6,074,229  53,503,822  3,172,942  33,879,028  11.4 7.8 17.8
Tianjin EPZ 27,815  261,558  12,545  116,129  15,270  145,429  25.6 9.2 42.7
Hebei Qinghuangdao EPZ 28,841  287,608  26,914  257,392  1,927  30,216  111.3 113.8 92.3
Hebei Langfang EPZ 6,883  24,124  2,102  19,306  4,781  4,818  -24.4 -20.8 -36.3
Inner Mongolia Hohhot EPZ 2,356  12,432  1,242  6,854  1,113  5,578  -25.1 -37.6 -0.5
Liaoning Dalian EPZ 580,470  4,986,043  487,330  3,358,992  93,140  1,627,051  64.4 82.7 36.2
Jilin Hunchun EPZ 34,529  322,097  17,805  163,912  16,724  158,185  -2.2 -9.4 6.6
Shanghai Caohejing EPZ 585,704  6,151,013  402,331  3,722,769  183,372  2,428,244  12.2 7.6 20.1
Shanghai Jiading EPZ 66,641  679,829  17,039  140,555  49,602  539,274  16.5 -8.2 25.2
Shanghai Minhang EPZ 77,335  773,896  57,965  542,030  19,369  231,866  -8.1 -13.1 6.2
Shanghai Songjiang EPZ 2,861,493  25,529,864  2,293,438  18,623,851  568,055  6,906,013  -9.8 -13.0 0.0
Shanghai Qingpu EPZ 80,385  1,114,349  33,667  385,629  46,718  728,720  12.9 -0.8 21.8
Shanghai Jinqiao EPZ 200,799  1,345,704  18,549  266,020  182,249  1,079,684  26.3 -25.6 52.4
Jiangsu Lianyungang EPZ 25,556  217,760  9,673  142,902  15,883  74,858  22.4 25.7 16.7
Jiangsu Yangzhou EPZ 21,447  562,642  13,472  359,882  7,974  202,760  -18.2 -19.8 -15.1
Zhejiang Hangzhou EPZ 187,568  2,990,939  92,678  1,166,036  94,890  1,824,904  21.6 -4.8 47.8
Zhejiang Ningbo EPZ 195,787  2,044,435  67,891  650,960  127,895  1,393,475  2.0 -11.8 10.0
Zhejiang Cixi EPZ 10,065  434,787  5,275  18,483  4,790  416,304  40.7 -20.6 45.7
Anhui Hefei EPZ 525,813  6,262,272  348,252  4,218,503  177,562  2,043,768  53.0 60.0 40.2
Fujian FuzhouEPZ 2,302  52,301  2,302  52,214  87  -49.8 -49.5 -89.2
Jiangxi Jiujiang EPZ 7,404  107,228  6,276  72,643  1,128  34,585  -64.3 -60.0 -70.8
Jiangxi Jinggangshan EPZ 1,030  6,987  1,030  6,987  - - -65.2 -23.0 -
Shandong Qingdao EPZ 74,631  921,827  42,384  511,769  32,246  410,058  14.7 2.7 34.4
Shandong Qingdao EPZ(West) 67,488  772,617  27,582  210,404  39,906  562,214  0.4 -35.5 26.8
Shangdong Weihai EPZ 94,963  974,448  46,297  441,331  48,666  533,118  -1.9 -6.4 2.2
Henan Zhengzhou EPZ 33,273  301,678  6,323  71,429  26,950  230,250  7.9 14.5 6.0
Hubei Wuhan EPZ 1,112  9,652  917  9,156  196  496  5.0 4.6 11.9
Hunan Chenzhou EPZ - 330,822  - 180,050  - 150,772  -51.2 -53.7 -47.9
Guangdong Guangzhou EPZ 53,054  462,775  44,366  379,258  8,688  83,516  -20.8 -16.4 -36.2
Guangdong Shenzhen EPZ 451,079  5,291,882  258,556  2,722,649  192,523  2,569,234  6.5 -1.6 16.6
Guangxi Beihai EPZ 133,410  983,491  57,385  505,801  76,025  477,690  21.2 19.6 23.0
Sichuan Mianyang EPZ 9,701  90,227  9,102  78,390  598  11,836  35.7 33.8 49.7
Shanxi Xi'an EPZ 2,798,239  23,075,562  1,663,539  14,101,536  1,134,700  8,974,026  33.7 40.2 24.5
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 10,017  156,154  5,580  67,535  4,436  88,620  -22.7 -28.9 -17.1
Bonded Logistics Park  611,392  7,971,266  338,562  3,480,135  272,830  4,491,130  15.9 30.3 6.7
Tianjin BLP 118,803  2,032,980  18,421  214,430  100,382  1,818,550  2.8 30.2 0.3
Shanghai Waigaoqiao BLP 232,237  3,105,999  134,715  1,404,766  97,522  1,701,233  0.8 6.8 -3.7
Xiamen Xiangyu BLP 156,796  1,490,973  146,912  1,403,516  9,884  87,457  69.7 74.6 16.9
Guangzhou BLP 103,556  1,340,537  38,514  456,647  65,042  883,890  43.1 19.9 58.9
Bonded Port 9,868,447  102,741,448  3,623,059  35,297,491  6,245,388  67,443,957  11.6 -3.2 21.2
Tianjin Dongjiang BP 2,329,574  17,445,932  168,154  1,445,352  2,161,420  16,000,580  7.6 20.3 6.6
Dalian Dayaowan BP 419,859  5,981,494  135,224  1,341,828  284,634  4,639,665  14.9 31.3 10.9
Yangshan BP 1,147,916  11,629,795  365,213  3,780,258  782,703  7,849,537  14.0 -3.3 24.8
Zhangjiagang BP 610,344  6,573,369  155,977  1,795,869  454,367  4,777,500  18.2 -6.8 31.4
Ningbo Meishan BP 48,636  901,644  18,050  199,888  30,586  701,756  78.1 26.7 101.4
Fuzhou BP 51,353  484,279  27,996  114,226  23,358  370,054  -28.0 155.5 -41.1
Xiamen Haicang BP 226,069  2,730,325  178,252  1,952,192  47,816  778,133  29.0 21.2 54.1
Qingdao Qianwan BP 1,203,669  10,002,295  278,050  1,868,658  925,619  8,133,637  -1.9 11.7 -4.5
Yantai BP 968,321  11,404,414  605,654  6,162,608  362,667  5,241,806  1.8 -2.5 7.2
Guangzhou Nansha BP 922,922  8,810,678  358,942  3,362,557  563,980  5,448,121  -13.0 -46.1 40.0
Shenzhen Qianhaiwan BP 312,859  11,468,160  140,430  3,409,601  172,429  8,058,559  97.0 1.0 229.6
Guangxi Qinzhou BP 32,762  728,867  24,333  225,163  8,429  503,705  -68.5 -76.9 -62.3
Hainan Yangpu BP 2,839  56,104  63  162  2,775  55,942  487.3 -72.8 524.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,591,326  14,524,091  1,166,722  9,639,128  424,604  4,884,963  21.6 20.4 23.9
Integrated Bonded Area 34,270,084  315,172,550  21,525,202  194,297,055  12,744,882  120,875,494  20.4 20.1 20.9
Beijing Tianzhu IBA 696,061  6,335,603  43,885  562,758  652,176  5,772,844  34.3 29.0 34.8
Tianjin Binhaixinqu IBA 383,521  4,134,189  12,945  598,341  370,576  3,535,848  67.2 106.1 62.0
Shijiazhuang IBA 42,751  316,439  20,747  138,537  22,004  177,902  304.6 381.3 259.9
Caofeidian IBA 1,489  27,464  393  6,475  1,096  20,989  -79.3 -95.0 794.9
Taiyuan Wusu IBA 837  4,985  1,138  835  3,847  80.0 65.0 85.0
Manzhouli IBA 1,652  2,715  - 184  1,652  2,531  -93.4 -99.0 -88.8
Shenyang IBA 15,105  180,276  6,923  84,774  8,181  95,502  -26.1 11.0 -43.0
Changchun Xinglong IBA 10,243  141,064  3,320  60,668  6,923  80,396  5.3 -30.9 74.2
Haerbin IBA 7,745  22,256  1,345  7,580  6,400  14,676  449.2 446.4 450.7
Heilongjiang Suifenhe IBA 16,523  230,677  1,758  47,271  14,765  183,407  1.7 -56.6 55.6
Shanghai Pudong Airport IBA 931,327  7,354,683  349,223  3,783,231  582,104  3,571,452  8.9 42.9 -13.1
Nanjing IBA 508,554  5,554,529  386,213  3,899,367  122,342  1,655,161  -9.8 -9.7 -10.0
Wuxi High-Tech IBA 2,179,544  21,228,115  1,228,027  12,465,157  951,517  8,762,958  35.4 34.5 36.7
Changzhou IBA 36,251  389,467  23,145  207,351  13,106  182,116  7.2 -8.8 34.0
Suzhou Industrial Park IBA 2,548,481  27,519,067  2,144,271  22,698,646  404,209  4,820,421  39.3 45.2 16.9
Suzhou HTIDZ IBA 1,856,371  19,970,188  1,299,544  12,534,652  556,826  7,435,536  18.3 13.3 27.8
Nantong IBA 68,159  665,038  41,317  268,262  26,842  396,776  11.8 25.7 4.1
Huai'an IBA 35,203  385,019  20,105  222,742  15,098  162,277  4.6 5.2 3.7
Yancheng IBA 5,990  117,982  969  28,154  5,021  89,828  28.9 -24.6 65.7
Zhenjiang IBA 13,115  263,114  44  7,041  13,071  256,073  9.0 -76.5 21.1
Taizhou IBA 12,401  117,976  5,192  62,655  7,209  55,321  69.8 171.2 19.3
Changshu IBA 23,000  217,365  4,406  59,906  18,594  157,459  -15.9 -11.7 -17.4
Kunshan IBA 5,382,499  46,707,807  3,865,971  31,618,784  1,516,528  15,089,023  6.2 3.3 12.7
Wujiang IBA 345,162  3,645,944  279,674  3,278,149  65,488  367,795  23.6 14.8 290.9
Wuzhong IBA 22,771  255,178  6,840  102,550  15,931  152,628  -20.1 -55.2 68.5
Taichang Port IBA 43,159  556,358  15,936  196,098  27,223  360,260  70.2 94.4 59.3
Wujin IBA 68,384  822,991  27,334  345,414  41,050  477,577  1.2 14.3 -6.5
Jiaxing IBA 23,383  249,290  7,827  71,945  15,555  177,345  -8.1 11.2 -14.2
Hangzhou Jinyi IBA 31,143  116,136  - 4,135  31,143  112,001  23231.6 5207.6 26576.6
Zhoushan Port IBA 194,761  1,355,014  1,036  100,115  193,725  1,254,898  125.1 29.3 139.3
Hefei IBA 34,788  559,152  5,812  41,946  28,976  517,206  -6.3 2313.6 -13.1
Wuhu IBA 67,285  864,791  39,150  484,071  28,135  380,720  -6.3 -1.3 -12.0
Quanzhou IBA 99,966  1,350,512  46,243  629,868  53,723  720,644  56.6 57.6 55.6
Nanchang IBA 55,300  593,681  27,351  249,026  27,949  344,655  -6.2 -11.9 -1.7
Ganzhou IBA 21,343  53,373  3,030  7,502  18,313  45,871  16362.7 40809.5 14897.0
Jinan IBA 14,615  125,285  8,427  57,167  6,188  68,119  11.1 10.7 11.5
Dongying IBA 31,588  284,371  28,573  204,516  3,016  79,855  611.1 890.9 312.6
Weifang IBA 110,502  845,476  91,211  584,389  19,291  261,087  -33.2 -39.5 -12.8
Linyi IBA 11,991  536,249  5,726  205,642  6,265  330,607  54.4 55.1 54.0
Xinzheng IBA 6,417,078  46,529,237  4,186,557  28,670,088  2,230,521  17,859,148  14.0 26.8 -1.9
Nanyang Wolong IBA 1,722  29,859  802  20,681  920  9,178  19.2 -7.4 237.2
Wuhan Donghu IBA 141,060  2,704,377  116,161  2,334,399  24,899  369,978  -4.8 2.6 -34.6
Wuhan Xingang Airport IBA 46,127  332,592  2,709  13,337  43,418  319,255  15086.8 - 14477.8
Xiangtan IBA 9,668  134,162  9,115  90,964  553  43,198  -31.0 -24.1 -42.0
Changsha Huanghua IBA 386,788  1,618,674  241,963  1,063,700  144,825  554,973  719.8 653.6 885.8
Hengyang IBA 14,847  548,205  6,160  56,933  8,688  491,272  209.0 251.3 204.7
Yueyang Chenglingji IBA 62,496  1,171,423  44,681  965,561  17,815  205,862  -1.0 -12.3 152.9
Guangzhou Baiyun Airport IBA 76,515  1,549,007  543  760,140  75,973  788,867  -28.8 -37.2 -18.2
Shenzhen Yantian IBA 1,063,787  10,992,248  692,443  7,329,681  371,343  3,662,567  9.9 8.8 12.0
Nanning IBA 434,615  1,676,695  208,320  797,143  226,295  879,552  824.6 1016.2 700.1
Guangxi Pingxiang IBA 375,652  5,100,222  300,230  3,924,857  75,422  1,175,365  45.4 45.5 45.2
Haikou IBA 7,860  65,837  5,827  10,484  2,034  55,353  61.0 4.1 79.6
Chongqing Xiyong IBA 2,678,056  28,519,887  1,952,193  20,605,846  725,863  7,914,041  24.4 21.2 33.5
Chengdu High-Tech IBA 5,447,062  48,121,715  3,231,081  26,739,158  2,215,981  21,382,558  31.3 39.6 22.2
Guiyang IBA 18,832  278,045  12,895  142,266  5,937  135,779  109.3 186.7 63.1
Guian IBA 87,150  525,166  45,579  242,113  41,571  283,053  164.3 390.8 89.5
Kunming IBA 909  7,105  256  4,348  653  2,757  -56.4 -55.3 -58.0
Honghe IBA 157,551  1,501,956  76,604  769,467  80,947  732,490  -10.0 -28.4 23.2
Xi'an  IBA 43,857  439,981  844  60,203  43,012  379,778  -2.8 145.5 -11.3
Xi'an High-Tech IBA 621,803  7,695,742  162,450  2,770,673  459,352  4,925,068  24.4 -25.0 97.8
Lanzhouxinqu IBA 17,071  132,776  7,028  82,112  10,042  50,664  -58.7 -60.1 -56.2
Yinchuan IBA 167,298  891,316  147,541  719,140  19,757  172,177  -58.6 -61.6 -38.9
Urumqi IBA 26,899  206,302  18,979  59,993  7,920  146,309  948.3 224.0 12514.1
Alashankou IBA 11,998  282,389  268  134,990  11,730  147,400  -7.8 28.1 -26.6
Kashi IBA 420  17,814  54  2,571  366  15,243  -49.5 -83.5 -22.7
Bonded Logistics Center 995,025  11,535,297  329,874  3,305,032  665,151  8,230,265  12.6 -1.5 19.6
Beijing Yizhuang BLC 14,209  349,684  442  3,671  13,767  346,013  -29.6 -70.7 -28.6
Tianjin Economic Development Area BLC 26,473  630,625  43  1,273  26,430  629,352  55.6 -80.4 57.8
Hebei Wuan BLC 13  598  - 28  13  570  - - -
Shanxi lanhua BLC - 2,631  - - - 2,631  30.7 - 30.7
Shanxi Fanglue BLC - 421  - - - 421  - - -
Chifeng BLC 57  230  57  217  - 13  -51.3 44.8 -96.0
Yingkou Port BLC 248  3,342  248  3,035  - 307  -96.1 -96.1 -96.3
Panjin BLC 781  8,680  - 7,899  781  781  - - -
Tieling BLC - - - - - - -
Jilin BLC - 102  - 86  - 16  -93.7 -94.1 -91.0
Shanghai Xibei BLC 46,562  166,727  3,848  17,449  42,713  149,278  876.1 1720.9 825.9
Xuzhou BLC - 65  - - - 65  - - -
Rugao Port  BLC 159  2,493  110  1,229  48  1,264  - - -
Lianyungang BLC 38,372  483,206  260  23,872  38,113  459,334  54.4 -14.4 61.1
Dafenggang BLC 14,198  71,334  14  14  14,184  71,320  - - -
Jiangyin BLC 8,943  121,756  4,016  51,926  4,927  69,831  810.4 916.8 744.7
Ningbo Lishe BLC 11,260  207,619  681  11,855  10,579  195,763  24.2 -27.0 29.7
Wenzhou BLC 2,286  28,576  176  2,283  28,400  44.3 -98.9 552.8
Hangzhou BLC 5,488  62,573  988  4,742  4,500  57,831  -39.4 482.7 -43.6
Yiwu BLC 14,026  138,735  645  2,559  13,381  136,176  -44.9 -95.1 -31.8
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,971  - - - 1,971  -62.1 - -62.1
Anqing (wanxinan) BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 15,226  190,660  642  7,758  14,583  182,902  -56.4 -92.0 -46.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Qingdao BLC - 13,273  - 4,186  - 9,087  -0.1 25.7 -8.7
Zibo BLC 296  4,245  205  210  91  4,035  - - -
Rizhao BLC - 80,722  - 26,588  - 54,134  7.0 199.3 -18.7
Zhucheng BLC - 2,186  - 1,015  - 1,171  680.1 - 317.8
Luzhong Yunda BLC - 166  - - - 166  -91.7 - -91.7
Henan BLC 98,917  1,067,405  17,919  47,430  80,998  1,019,975  -19.7 -2.1 -20.4
Henan Dezhong BLC - 154  - - - 154  58982.8 - 58982.8
Henan Shangqiu BLC 2,540  42,166  1,412  14,818  1,128  27,348  8524.6 - 5493.8
Huangshi Qipanzhou BLC 15  15  - - 15  15  - - -
Xiangyang BLC 105  647  105  647  - - - - -
Yichang Sanxia BLC 6,343  11,764  - 381  6,343  11,383  - - -
Changsha Jinxia BLC 42,838  623,875  36,811  547,948  6,027  75,928  62.7 46.4 729.2
Zhuzhou Tongtangwan BLC 250  395  250  395  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 25,775  1,634,108  2,793  594,794  22,981  1,039,314  -47.5 -67.1 -20.4
Zhanjiang BLC 2,393  52,000  2,393  16,305  - 35,695  1643.0 - 1096.5
Dongguan Qingxi BLC 345,886  3,192,262  115,452  845,032  230,434  2,347,230  86.0 186.4 65.1
Dongguan BLC 34,430  433,066  9,733  111,056  24,697  322,011  1.0 -7.6 4.4
Zhongshan BLC 4,757  48,541  469  11,343  4,288  37,198  -75.7 -93.3 23.6
Foshan Guotong BLC 9,027  119,446  5,211  59,844  3,816  59,602  -14.6 286.2 -52.1
Chongqing Railway BLC 59,455  476,687  53,466  358,636  5,989  118,051  549.0 634.2 379.7
Chongqing Nanpeng Road BLC 4,243  14,088  3,785  9,321  457  4,767  601.6 8712.5 150.6
Chengdu Airport BLC 34,022  351,460  - 170,962  34,022  180,498  80.6 144.6 44.7
Chengdu Railway BLC 91,529  451,914  64,410  303,516  27,119  148,398  413.7 478.5 318.0
Luzhou Port BLC (B) 14,613  165,899  2,525  30,163  12,088  135,736  98.9 34.5 122.5
Yibin Port BLC 2,108  36,648  - 3,473  2,108  33,176  118.2 1513.8 100.0
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Shanxi Xixian BLC 11,899  192,929  935  9,176  10,964  183,753  256.9 197.3 260.6
Wuwei BLC - 23  - - - 23  -97.6 - -72.1
Qinghai Caojiapu BLC 5,282  38,645  - - 5,282  38,645  4162.4 - 4162.4
Kuitun BLC - 8,533  - - - 8,533  - - -
International Border Cooperation Center 76,683  501,631  75,982  496,656  702  4,975  257.9 280.7 -48.8
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 76,683  501,631  75,982  496,656  702  4,975  257.9 280.7 -48.8
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730