Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,4.2021
2021/05/18

(10) Imports and Exports by Customs Districts,4.2021
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
TOTAL 484,987,380  1,789,485,334  263,923,793  973,695,500  221,063,587  815,789,834  38.2 44.0 31.9
Beijing 8,441,238  33,790,794  2,738,519  9,829,232  5,702,718  23,961,562  38.0 63.8 29.6
Tianjin 20,366,758  73,658,110  9,855,185  34,662,778  10,511,573  38,995,332  32.0 34.8 29.6
Shijiazhuang 5,767,350  22,255,340  1,115,188  4,123,596  4,652,162  18,131,743  44.0 70.4 39.1
Taiyuan 934,145  2,162,959  275,208  457,476  658,937  1,705,483  142.0 245.0 124.0
Manzhouli 531,384  1,969,550  236,265  760,358  295,119  1,209,193  17.2 15.5 18.4
Hohhot 790,391  3,806,461  212,900  988,752  577,491  2,817,709  80.9 80.2 81.2
Shenyang 1,654,618  6,527,409  365,369  1,288,691  1,289,249  5,238,718  34.7 12.7 41.5
Dalian 11,919,985  44,839,414  5,560,649  19,235,435  6,359,336  25,603,979  13.3 16.2 11.1
Changchun 836,357  3,316,316  139,434  495,947  696,924  2,820,369  10.4 25.8 8.1
Harbin 1,677,582  5,952,312  182,334  534,379  1,495,247  5,417,933  -1.5 -22.0 1.1
Shanghai 97,259,586  350,944,195  53,878,566  198,635,257  43,381,020  152,308,938  29.5 27.1 32.9
Nanjing 40,533,233  150,385,206  19,635,149  72,394,731  20,898,084  77,990,475  32.4 35.9 29.3
Hangzhou 16,253,053  54,334,600  8,621,235  28,218,969  7,631,818  26,115,631  53.4 64.1 43.3
Ningbo 24,821,023  91,763,150  17,743,400  64,971,867  7,077,623  26,791,283  40.3 44.3 31.4
Hefei 4,008,493  14,841,590  1,327,109  5,314,931  2,681,384  9,526,659  30.1 27.0 31.9
Fuzhou 4,440,945  16,032,855  1,718,556  6,778,660  2,722,390  9,254,195  52.0 35.8 66.6
Xiamen 13,612,902  50,398,185  9,090,647  33,936,630  4,522,256  16,461,555  41.9 45.0 35.8
Nanchang 1,878,072  7,879,144  843,835  3,489,581  1,034,237  4,389,563  15.1 13.1 16.7
Qingdao 33,663,452  127,372,833  16,881,512  62,699,397  16,781,940  64,673,436  39.2 40.4 38.0
Jinan 6,044,030  24,033,923  3,099,632  11,744,448  2,944,398  12,289,475  38.1 54.0 25.8
Zhengzhou 8,872,643  36,303,575  5,535,963  22,369,172  3,336,680  13,934,403  107.3 112.5 99.4
Wuhan 3,562,770  15,015,171  1,929,989  7,318,914  1,632,781  7,696,256  94.6 149.2 61.1
Changsha 2,136,055  8,986,786  1,016,131  4,258,180  1,119,925  4,728,606  20.4 14.5 26.2
Guangzhou 20,915,733  74,720,201  13,499,099  48,832,894  7,416,634  25,887,307  44.5 45.8 42.0
Huangpu 22,451,975  82,033,295  10,366,865  37,461,476  12,085,110  44,571,819  36.9 42.2 32.8
Shenzhen 78,937,843  289,181,127  51,156,056  192,379,655  27,781,787  96,801,472  51.4 69.2 25.3
Gongbei 5,669,949  21,092,347  3,476,092  13,049,545  2,193,857  8,042,802  31.2 30.3 32.5
Shantou 1,350,433  4,601,540  855,794  2,697,485  494,639  1,904,055  14.4 15.9 12.4
Haikou  1,425,827  5,553,061  290,962  986,181  1,134,865  4,566,880  13.7 -37.4 38.1
Zhanjiang 2,892,745  11,225,829  383,721  1,289,405  2,509,024  9,936,424  47.9 33.5 50.0
Jiangmen 1,693,449  6,150,149  1,087,200  4,091,233  606,249  2,058,916  21.6 14.2 39.5
Nanning 10,879,150  39,688,252  5,225,455  19,493,541  5,653,695  20,194,712  62.9 69.0 57.4
Chengdu 9,185,735  35,974,425  5,166,601  19,384,863  4,019,134  16,589,563  24.7 40.9 10.0
Chongqing 8,129,608  31,332,756  5,259,321  19,702,982  2,870,287  11,629,774  46.5 52.7 37.1
Guiyang 227,342  818,060  88,667  317,337  138,675  500,723  83.7 11.0 213.8
Kunming 2,335,618  9,317,120  842,928  4,398,412  1,492,690  4,918,708  21.0 35.6 10.4
Lhasa 31,640  192,908  30,358  91,034  1,281  101,875  167.0 67.6 467.8
Xi'an 5,429,482  19,341,918  2,627,685  9,825,013  2,801,798  9,516,905  24.2 36.6 13.5
Urumqi  2,998,071  10,506,935  1,543,080  5,111,848  1,454,991  5,395,088  5.6 32.5 -11.4
Lanzhou 408,123  1,095,274  14,479  39,623  393,644  1,055,652  91.3 49.0 93.4
Yinchuan 15,129  78,315  6,642  35,539  8,487  42,776  -49.8 -50.9 -48.9
Xining 3,464  11,940  17  55  3,447  11,885  -44.1 -97.1 -39.0

Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730