Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts, 8.2019
09/23/2019

(10) Imports and Exports by Customs Districts, 8.2019
. Unit: US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 8 1 to 8 Total Exports Imports
TOTAL 394,745,382  2,954,786,795  214,786,027  1,607,027,606  179,959,355  1,347,759,189  -2.0 0.4 -4.6
Beijing 6,828,024  52,840,726  1,866,121  13,695,717  4,961,903  39,145,009  2.1 -8.6 6.5
Tianjin 16,545,105  133,034,527  7,700,487  62,079,296  8,844,618  70,955,231  -2.3 -7.4 2.6
Shijiazhuang 5,075,229  32,164,659  649,750  4,991,344  4,425,479  27,173,316  3.6 -8.5 6.2
Taiyuan 283,759  2,159,976  49,986  228,466  233,774  1,931,509  13.1 280.6 4.4
Manzhouli 522,658  3,673,580  209,115  1,499,568  313,543  2,174,012  -6.6 0.9 -11.2
Hohhot 1,036,056  6,866,485  280,786  1,280,884  755,270  5,585,600  10.0 17.8 8.4
Shenyang 1,956,870  10,984,603  321,251  1,965,756  1,635,618  9,018,847  4.2 -9.3 7.7
Dalian 10,256,780  82,747,139  4,016,145  37,281,031  6,240,634  45,466,108  -1.5 -6.9 3.3
Changchun 765,172  6,296,718  139,914  1,156,507  625,258  5,140,211  -10.7 20.3 -15.6
Harbin 1,721,609  13,144,166  211,551  1,448,905  1,510,058  11,695,261  6.4 16.4 5.3
Shanghai 79,646,088  603,925,407  46,764,699  355,545,043  32,881,389  248,380,364  -6.0 -2.9 -10.1
Nanjing 31,673,380  248,193,636  15,660,531  123,659,240  16,012,849  124,534,397  -5.4 -1.7 -8.9
Hangzhou 11,330,736  77,793,808  6,254,599  42,677,231  5,076,137  35,116,577  5.3 5.3 5.3
Ningbo 21,242,620  165,205,969  15,644,837  117,556,393  5,597,783  47,649,576  3.4 6.6 -3.8
Hefei 2,854,288  22,424,158  1,001,731  8,725,615  1,852,557  13,698,543  0.7 -1.0 1.8
Fuzhou 3,064,520  23,279,972  1,403,248  11,051,938  1,661,272  12,228,034  0.3 -7.8 8.9
Xiamen 11,385,373  88,071,788  7,783,007  59,300,247  3,602,366  28,771,541  -3.0 0.2 -8.9
Nanchang 1,860,382  11,564,866  757,813  4,905,375  1,102,570  6,659,491  17.3 44.9 2.8
Qingdao 25,738,314  212,131,922  13,174,740  103,955,164  12,563,573  108,176,758  -0.3 1.0 -1.5
Jinan 4,494,020  34,637,021  2,090,210  15,067,359  2,403,810  19,569,661  -6.1 -0.4 -10.0
Zhengzhou 5,401,944  34,947,485  2,424,077  20,586,464  2,977,867  14,361,020  -7.2 -4.0 -11.5
Wuhan 2,862,835  20,417,541  1,244,880  9,304,886  1,617,955  11,112,655  4.5 3.9 4.9
Changsha 2,681,526  16,200,868  1,382,687  7,959,155  1,298,839  8,241,713  16.7 36.9 2.2
Guangzhou 16,690,961  115,648,808  9,943,824  70,232,944  6,747,137  45,415,864  -1.1 -1.8 0.0
Huangpu 21,191,364  150,014,934  9,897,151  70,490,634  11,294,213  79,524,300  -1.4 1.0 -3.4
Shenzhen 63,691,881  458,635,970  41,508,822  293,810,118  22,183,058  164,825,852  -3.8 3.7 -14.8
Gongbei 5,580,151  40,480,428  3,692,053  26,513,808  1,888,098  13,966,620  -6.8 -0.3 -17.1
Shantou 1,448,535  10,530,453  1,067,778  7,231,815  380,757  3,298,638  -7.2 -1.3 -17.8
Haikou  1,213,555  11,859,567  301,182  2,810,098  912,373  9,049,470  22.0 21.8 22.0
Zhanjiang 2,427,511  18,836,839  314,857  2,792,096  2,112,655  16,044,743  -1.3 -15.7 1.7
Jiangmen 1,608,671  12,159,681  1,156,479  8,978,294  452,191  3,181,387  -4.2 -3.5 -6.3
Nanning 7,648,594  53,651,783  3,608,277  24,962,137  4,040,317  28,689,647  8.4 12.2 5.3
Chengdu 7,512,330  56,139,123  3,540,091  25,852,702  3,972,239  30,286,422  8.2 11.6 5.5
Chongqing 5,929,918  44,540,590  3,547,183  29,002,568  2,382,736  15,538,021  13.7 10.2 20.6
Guiyang 195,527  1,772,392  133,628  1,027,371  61,900  745,021  -39.1 -38.8 -39.6
Kunming 2,411,752  17,912,612  1,057,472  7,485,777  1,354,280  10,426,835  12.5 11.0 13.5
Lhasa 68,666  350,365  58,627  332,437  10,040  17,927  -23.4 25.0 -90.6
Xi'an 3,702,704  28,259,846  1,874,989  14,903,154  1,827,715  13,356,692  -7.3 -16.0 5.0
Urumqi  3,878,693  29,038,618  1,968,740  14,241,637  1,909,954  14,796,981  4.1 0.2 8.2
Lanzhou 128,384  1,342,237  13,693  112,243  114,691  1,229,994  -36.6 -39.9 -36.3
Yinchuan 171,030  816,456  68,063  322,785  102,968  493,671  20.9 52.6 6.4
Xining 13,673  84,885  872  3,324  12,802  81,561  92.6 43.0 95.4
Note: Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730